Sa?duyu zaman?!

Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon d?zenlemesine izin veren tezkerenin Meclis?te kabul edilmesinin ard?ndan Hakkari?den b?t?n ?lkeyi yasa bo?an ?at??ma haberi geldi


Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon d?zenlemesine izin veren tezkerenin Meclis?te kabul edilmesinin ard?ndan Hakkari?den b?t?n ?lkeyi yasa bo?an ?at??ma haberi geldi. Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Da?l?ca b?lgesinde ??kan ?at??mada 12 askerin ya?am?n? yitirdi?i, 16 askerin de yaral? oldu?u bildirildi. ?l? say?s?n?n artmas?ndan endi?e edilirken, kesin olmayan bilgilere g?re 8 kadar askerinde kay?p oldu?u belirtildi. Kay?p askerlerin PKK taraf?ndan al?konuldu?u iddia ediliyor.
?at??mada 32 PKK?linin de ya?am?n? yitirdi?i ?ne s?r?ld?.
Genelkurmay??n a??klamas?
Olay?n ard?ndan a??klama yapan Genelkurmay Ba?kanl???, b?lgede ba?layan operasyonun devam etti?i belirtildi.
Genelkurmay??n a??klamas?na g?re olay ??yle geli?ti: ?nceki g?n saat 00.20 s?ralar?nda Kuzey Irak?tan gelen kalabal?k bir grup PKK?li, Hakkari/Da?l?ca?da konu?lu Piyade Taburunun emniyet unsuru olan bir b?l??e ?? ayr? b?lgeden ate? a?t?. Bu s?rada ??kan ?at??mada 12 asker ya?am?n? yitirdi, 16 asker de yaraland?.
?Sald?r?ya an?nda misliyle kar??l?k verildi?ini? belirten Genelkurmay a??klamas?nda ?u ifadelere yer verdi: ?Ter?ristler, silahl? helikopterler taraf?ndan g?rerek, mevcut ate? destek vas?talar? ile g?rmeyerek ate? alt?na al?nm??t?r. ?u ana kadar 23 ter?rist etkisiz hale getirilmi?tir. Ayr?ca, olay b?lgesinin g?neyinde ter?ristlerle yeniden temas sa?lanm?? olup, ?at??malar devam etmektedir. ?
Genelkurmay Ba?kanl??? ak?am saatlerinde yapt??? a??klamada ise ?etkisiz hale getirilen ter?rist say?s?n?n 32? oldu?unu ?ne s?rd?.
Kuzey Irak?a top ate?i
Genelkurmay a??klamas?nda, PKK?lilerin, ?ka??? istikametleri manevra birlikleriyle takip edildi?i, birliklerin harekat? ile koordineli olarak, 63 adet muhtemel hedef a??r silahlarla ate? alt?na al?nd???n?? ifade etti.
K?rt kaynaklar? da top?u ate?ini do?rulad?. K?rdistan Demokrat Partisi?ne ba?l? ?Peyamner? adl? internet sitesi, S?n?r Muhaf?z G??leri sorumlusu H?seyin Temer?e dayanarak verdi?i habere g?re, T?rk top?usunun Kuzey Irak topraklar?na ate? a?t???n? duyurdu.
Top at??lar? sonucu Zaho kentine ba?l? Nizor k?y?'ndeki bir k?pr?n?n y?k?ld??? bildirildi. Bunun ?zerine ?ok say?da pe?mergenin a??r silahlarla s?n?r hatt?na takviye edildi?i ?ne s?r?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net