Tabalani: PKK ?iddeti durdurmay? de?erlendiriyor

Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani, ?PKK?y? ?iddeti durdurmaya davet ettik, onlar da bu teklifi de?erlendiriyorlar? dedi.


Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani, ?PKK?y? ?iddeti durdurmaya davet ettik, onlar da bu teklifi de?erlendiriyorlar? dedi.
Kanal D?ye konu?an Talabani, ?B?t?n ter?r faaliyetlerine kar??y?z. Elimizden geleni yapmaya ?al???yoruz, PKK?y? siyasi bir parti olarak kal?p, ?iddeti durdurmaya ?a??r?yoruz. Onlar da yar?n asl?nda bunu d???n?yor olacaklar? diye konu?tu.
Talabani T?rk askerinin hen?z Irak s?n?r?n? ge?medi?ini de belirtti. Irak Devlet Ba?kan??n?n "PKK liderlerini tutuklayamay?z. Onlar kendi b?lgelerinde. Onlar bizim yetki alan?m?zda de?iller? s?zleri dikkat ?ekti.
Talabani Ankara?ya ?B?t?n T?rk liderlerin ?unu anlamas?n? bekliyoruz, biz b?t?n ?iddet olaylar?na kar??y?z. Biz PKK?ya ?iddeti durdurmalar? ?a?r?s?nda bulunduk. Onlara yard?m etmiyoruz. T?rkiye?deki karde?lerimize yard?m etti?imiz i?in PKK?ya yard?m etmiyoruz. T?rk h?k?metine Irak h?k?meti ile birlikte ?al??mas?n? ?neriyoruz. T?rkiye ile dostuz ve iyi ili?kiler istiyoruz? mesaj?n? g?nderdi.
Talabani?nin s?zlerini de?erlendiren Ba?bakan Erdo?an, ?Bu s?zler bizi tatmin etmiyor. Biz uygulamaya bak?yoruz. Uygulamada g?rmek istiyoruz? dedi.
Bu arada Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani ve Kuzey Irak?taki K?rt ?zerk Y?netimi Ba?kan? Mesud Barzani Selahaddin kentinde yapt?klar? g?r??menin ard?ndan bas?n toplant?s? d?zenlediler. K?rt b?lgesine y?nelik bir sald?r? halinde me?ru m?dafaa hakk?n? kullanacaklar?n? vurgulayan Barzani, gazetecilerin, ?Hem ABD hem T?rkiye PKK?y? ter?r ?rg?t? olarak g?r?yor. Siz nas?l g?r?yorsunuz?? sorusu ?zerine ise ?unlar? s?yledi: ?T?rkiye PKK?ye bar????l bir plan sunar ve bu plan PKK taraf?ndan reddedilirse, PKK?yi ter?r ?rg?t? sayar?z ama ?u anda b?yle bir ?ey yok. ?
?te yandan Ankara?da ?ter?r? zirvesinin yap?ld??? saatlerde a??klama yapan Irak h?k?meti, PKK?nin ?ter?r eylemlerini? sona erdirmeye y?nelik ?nemli ad?mlar att?klar?n? bildirdi. Hakkari?deki ?at??man?n ard?ndan Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin, ulusal g?venlik ekibiyle acil g?r??meler yapt??? kaydedildi. A??klamada, ?g?venlik ekibinin Irak-T?rkiye s?n?r?ndaki durumu ele ald??? ve h?k?metin ter?r eylemleri olarak niteledi?i PKK?n?n faaliyetleriyle ilgili ?nemli ad?mlar att???? kaydedildi. Irak meclisi de T?rkiye?nin tezkere karar?n? k?nad?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net