Selden geriye ?amur kald?

Selden zarar g?ren Alibeyk?y Manolya Caddesi ?zerinde oturan vatanda?lar, ne yapacaklar?n? bilemez halde. Evleri ?amur ve la??m ile dolan vatanda?lar?n kimi akrabalar?n?n yan?na kimi de bir otel odas?na ta??nmak zorunda kald?


Selden zarar g?ren Alibeyk?y Manolya Caddesi ?zerinde oturan vatanda?lar, ne yapacaklar?n? bilemez halde. Evleri ?amur ve la??m ile dolan vatanda?lar?n kimi akrabalar?n?n yan?na kimi de bir otel odas?na ta??nmak zorunda kald?. Belediye ekiplerinden kimsenin u?ramad??? semtte, evler farelerin kulland??? alanlar halini ald?.
Bask?n?n ard?ndan e?yalar?n? kurtarma umudu ta??yan vatanda?lar?n bu umutlar? da s?nd?. ?amur i?inde kalan e?yalar?n hepsi kullan?lmaz hale gelerek ??pe gitti.
Evindeki t?m e?yalar?n kullan?lamaz duruma gelmesi ile birlikte bir hafta boyunca ?? ya?andaki ?ocu?uyla akrabas?nda kalan T?lay Soner, 300 YTL olan iki odal? kiral?k bir eve ??kacaklar?n? s?yledi. Olay g?n? kap?y? a?mas? ile birlikte sular?n i?eri doldu?unu anlatan Soner, ?Telefonumu bile alamadan kendimi kinci kata zor att?m? diye konu?tu. Belediyenin yard?m s?z? verdi?ini fakat tutmad???n? s?yleyen Soner, zararlar?n?n tazmin edilmesini istediklerini dile getirdi.
Otelde kal?yor
Bir di?er su bask?n? ma?duru ise Muharrem Akta?. Akta???n tek ba??na kald??? zemin katta bulunan evinde e?yalar?n?n ?o?u pencereden d??ar? ??km??. Evine ara ara gelip kontrol etti?ini dile getiren Akta?, genelde otelde kald???n? s?yledi. Akta?, belediyenin yard?mda bulunmamams?ndan ?ikayet?i.
Kom?usunun evine temizlemeye ?al??an ?smet S?nmez, art?k evin kullan?lamaz durumda kald???n? ve eve la??m farelerinin doldu?unu s?yledi. Evde oturan insanlar?n bebeklerinin neredeyse suda bo?ulaca??n? belirten S?nmez, gidecek bir evleri olmad???ndan bir s?reli?ine kay?npederlerine gittiklerini dile getirdi. ?Kimi evini b?rak?p kiraya gitti. ?nsan burada ya?ayamaz? diyen S?nmez, yap?lan ?slah ?al??malar?n?n sorunu ??zmedi?ini kaydetti. Sitelerin ?n?ne eskiden ye?il alan olarak belirlenen yere, kanalizasyonun tam ?st?ne bina dikildi?ini dile getiren ?smet S?nmez, caddenin b?t?n giderlerinin binan?n alt?nda kald???n? ve t?kand???n? ifade etti. (?stanbul/EVRENSEL)
Bir hafta ge?ti u?rayan yok
Esenler At??alan??nda vatanda?lar?n ya?am?n? kabusa ?eviren ve bir can alan selin ard?ndan, b?lgeye belediye yetkililerinden kimse u?ramad?. T?m uyar?lara kar??n ?nlem al?nmayan At??alan? Turgut Reis mahallesinde vatanda?lar, yeni bir sel bask?n? olmas?n?n tedirginli?ini ya?arken selin ard?ndan kimsenin yanlar?na gelmedi?ini dile getirdiler. Ramazan bayram?n?n ikinci g?n? ya?anan su bask?nlar?ndan en fazla nasibini alan Esenler At???lan? Turgut Reis Mahallesi halk?, yetkililerin ilgisizli?inden de nasibini ald?. Su bask?nlar?n?n ard?ndan evlerinin tavanlar?na kadar suyla dolan ve e?yalar? kullan?lamaz hale gelen mahalleliler, yetkililerin ilgisizli?ine isyan ediyor. Mahalleli ?Bari bir ge?mi? olsun deselerdi? diyerek tepki g?sterdi.
Zarar tespit dahi yap?lmad?
Belediye yetkililerin ?imdiye kadar herhangi bir zarar tespit ?al??mas? bile yapmad???n? belirten mahalleli Hatice Topal, ?Selde hi? bir ?ey kurtaramad?m. Bunun sebebi ise ya?mur ya da sel de?il, yeterli altyap? ?al??mas? sa?lamayan yetkililer? diye konu?tu.
G?nlerdir belediye yetkililerini beklediklerini s?yleyen ?ahin Turan da ?Belediye zararlar?n?z kar??lanacak diyor ama bir haftad?r bekliyoruz. Kimsenin geldi?i yok. Ben d?kkan?mdan iki kamyon mal atmak zorunda kald?m. Zaten b?y?k k?sm?n? da sel g?t?rd?, bunun tespitini nas?l yapacaklar? dedi.
Metin Bayer adl? mahalleli ise, ?Belediye yetkililerin ?nce gelip ?Siz temizli?inizi yap?n biz gerekeni yapar?z? dediler. Ama daha sonra u?ramad?lar? diyerek, ne yapacaklar?n? bilemediklerini s?yledi.
37 y?ld?r mahallede oturdu?unu belirten Yusuf Atalay, b?t?n sorumlulu?un belediyenin ve ?SK?? nin oldu?unu belirtti. Esenler ?in?in deresindeki alt yap? ?al??malar? nedeniyle buradaki logarlar?n kapat?ld???n? belirten Atalay ? Tayip Bey Meclis?te testere ??kar?p vatanseverlik naralar? ataca??na bir g?n de gelip halimize bir baks?n, ?ok vatan d??k?n?yse gelip g?rs?n vatan?n halini, buras? da vatan de?il mi??diyerek tepkisini dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman / B?lent Zeytin
www.evrensel.net