Novamedli kad?nlara kazanana kadar destek

Petrol-?? ve Ankara Kad?n Platformu?nun, Novamedli kad?nlarla dayan??mak i?in a?t?klar? stand halaylarla kald?r?ld?. Grevci 81 i??iyle dayan??may? s?rd?receklerini belirten Ankaral? emek?iler, Antalya?ya t?rk?lerle selam g?nderdiler


Petrol-?? ve Ankara Kad?n Platformu?nun, Novamedli kad?nlarla dayan??mak i?in a?t?klar? stand halaylarla kald?r?ld?. Grevci 81 i??iyle dayan??may? s?rd?receklerini belirten Ankaral? emek?iler, Antalya?ya t?rk?lerle selam g?nderdiler.
Y?ksel caddesinde sal? g?n? a?t?klar? stand? hep birlikte kapatmak i?in Petrol-?? ve Ankara Kad?n Platformu ?yeleri bulu?tu. Petrol-?? Ankara ?ube Ba?kan? Mustafa ?zgen, Novamedli kad?nlar?n m?cadelesini Ankaral?lara anlatmak ve onlarla dayan??ma b?y?tmek i?in stand? a?t?klar?n? belirtti. Ankaral? kad?nlar?n Antalya?ya giderek Novamedli kad?nlar? ziyaret etti?ini kaydeden ?zgen, i??iler kazanana kadar desteklerinin s?rece?ini bildirdi. Direni?in kad?n hareketiyle s?n?f hareketini de birle?tirdi?ini aktaran ?zgen, dayan??maya katk? sunanlara te?ekk?r etti.
Platform ad?na konu?an Medine Ad?g?zel de, kad?n eme?inin ucuz i?g?c? olarak s?m?r?ye tabi tutuldu?unu dile getirdi.
Kad?nlar?n ucuz i?g?c?n?n y?zde 85?ini olu?turdu?unu ifade eden Ad?g?zel, kad?nlar?n yo?un ?al??ma temposuna dayan?kl?, itaatkar, sab?rl?, h?nerli olarak g?r?ld?kleri i?in tercih edildi?ini s?yledi. Ad?g?zel, Novamedli kad?nlar?n taleplerinin de insanca muamele ve ?al??ma ko?ullar?n?n iyile?tirilmesinden ibaret oldu?unu aktard?. Novamedli kad?nlara destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Ad?g?zel, herkese kad?nlar?n dayan??mas?n?n b?y?t?lmesi ?a?r?s?nda bulundu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net