22 Ekim 2007 00:00

?Hayat??m?za sahip ??kal?m

?ncelikle t?m Evrensel okurlar?na selamlar?m? g?nderiyorum.
Hayat?la bulu?uyoruz, Hayat Televizyonu ile kucakla??yoruz. Yeni bir kanal?n a??l???n? kutluyoruz

Paylaş

?ncelikle t?m Evrensel okurlar?na selamlar?m? g?nderiyorum.
Hayat?la bulu?uyoruz, Hayat Televizyonu ile kucakla??yoruz. Yeni bir kanal?n a??l???n? kutluyoruz.
Hayat Televizyonu?nu di?er kanallardan ay?ran farkl?lar var elbette. Bunlardan ilki, arkas?nda bir holding ya da sermayedar?n olmay???. T?pk? Evrensel gibi... Biz i??ilerin hayat?n?, ya?am?n? birebir, hi? s?slemeden, boyamadan, oldu?u gibi i??ilerin s?k?nt?lar?n?, sorunlar?n? anlatan Evrensel gibi olacak Hayat Televizyonu. Olacak diyorum, ??nk? bu kanal?n arkas?nda da binlerce i??i ve emek?i olacak.
Her hafta Evrensel gazetesinin hafta sonu da??t?m? yap?l?r. Bu hafta da gazeteye ??karken, Hayat Televizyonu?na destek i?in yap?lan kumbaray? da yan?m?za alarak giri?tik i?e. ?nceleri Evrensel diyorduk; ?imdi ise Evrensel?in yan?na bir de Hayat Televizyonu eklendi. Evrensel ve Hayat Televizyonu geldi diyoruz gazete okurlar?na.
Bu haftaki sohbetlerimizi daha ?ok Hayat Televizyonu ?zerine yapt?k. ??nk? televizyonumuz i?in etkinlikler d?zenliyoruz. Sohbetlerimiz, ?n?m?zde duran kumbaraya at?lan her 1 YTL?nin ?nemini an?msatt? bana. Belki 1 YTL azd?, k???kt?. Ama damlaya damlaya g?l olacak diye d???nd?m. T?pk? denizi besleyen k???k su yataklar? gibi. Bu k???k su yataklar? olmazsa deniz hi? o dolulu?unu korur mu? Bir g?n sonunda kuruyup yok olur. ??te biz de televizyonumuzu ayakta dimdik tutmak i?in ve kanal?m?z? b?y?tmek i?in ak?am saat 18.00 i?in s?zle?iyoruz. Daha g?revimiz bitmemi?ti. Etkinli?e gidip kald???m?z yerden devam edecektik. Nitekim etkinli?e gitti?imizde hayallerimizin bo? olmad???n? g?rd?k. Y?zlerce ki?i salonu doldurmu?tu. Halay ?ekecek yerimiz dahi yoktu. Gece 12.00 oldu?unda bir ablam?zla ?aylar?m?z? yudumlarken, ayn? zamanda etkinli?i de?erlendiriyorduk. Ve bu etkinliklerimiz ya da yapt?klar?m?z, daha yapacaklar?m?z?n ilk basamaklar?n? olu?turuyordu. Bu basamaklar? ?yle bir olu?turmal?y?z ki, sa?lam zeminde, yerine oturmu?, ?elik gibi olmal?. Hayat??m?za sahip ??kal?m. Hepimize kolay gelsin?
Ersin Vural (KOCAEL?)
ÖNCEKİ HABER

?Kapat?lmam?z? sadece bir bas?n ihlali olarak g?rm?yoruz?

SONRAKİ HABER

Öldürdüğü kadını 'Sonun diğer kadınlar gibi olacak' diye tehdit etmiş

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa