Okulda hepatit pani?i

Manisa?da bir ilk??retim okulunda g?r?len hepatit hastal??? pani?e neden oldu. Panik nedeniyle baz? veliler ?ocuklar?n? okula g?ndermiyor


Manisa?n?n Akhisar il?esinde bulunan Atat?rk 100. Y?l ?lk??retim Okulu?nda ba?layan Hepatit salg?n? sonucu bir ??rencinin hastaneye kald?r?lmas?, birka? ??rencide de ayn? hastal???n g?r?lmesi panik yaratt?. Baz? veliler ?ocuklar?n? okula g?ndermezken, hastal??a yakalanan ??rencilerin oturdu?u mahalledeki durum yoksullu?un yaratt??? sonu?lar? bir kez daha ortaya koydu.
Akhisar Atat?rk 100. Y?l ?lk??retim Okulu 2. s?n?f ??rencilerinden Batuhan Ge?gel?in rahats?zlanarak ?nce Akhisar Devlet Hastanesi?ne, ard?ndan ?zmir Beh?et Uz Hastanesi?ne kald?r?lmas? ve Ge?gel?in bula??c? hepatit hastal???n? ta??d???n?n ??renilmesi okulda panik yaratt?. Ge?gel?in karde?inin de ayn? nedenle hastaneye kald?r?ld???n?n ??renilmesinin ard?ndan okula gelen ??renci velilerinden baz?lar? ?ocuklar?n? okula g?ndermezken, baz?lar? da tahlil i?in hastane ve sa?l?k ocaklar?na ko?tular.
?K?s?tl? ?nlem?
Okul idaresi, 650 ??rencinin e?itim ve ??retim g?rd??? okullar?nda k?s?tl? imkanlarla ?nlem almaya ?al??t?klar?n?, ancak ??renci ailelerinin maddi durumlar?n?n olduk?a k?t? olmas?ndan dolay? beslenme ve temizlik ihtiya?lar?n? yeterince kar??layamad?klar?n? ifade etti.
Okul y?netimi tahliller sonucu hastal?k belirtisinin birka? ??rencide daha g?r?lmesi ?zerine, ?l?e Milli E?itim M?d?rl??? ve ?l?e Sa?l?k M?d?rl????ne konuyla ilgili bilgi verdi. Durumu a??rla?arak ?zmir?e sevk edilen Batuhan Ge?gel isimli ??rencinin ge?ti?imiz may?s ay?ndan bu yana okula gelmedi?ini, bu y?l ise okulun ilk g?nleri geldi?ini, ancak daha sonra devam-s?zl???n?n artt???n? belirten y?neticiler, Ge?gel?in ailesinin ?al??mak amac?yla ?ehir d???na gitti?ini, ancak hastal???n nerede ve ne zaman ba?lad??? konusunda bilgilerinin olmad???n? s?ylediler.
Mahallenin durumu k?t?
Beh?et Uz Hastanesi?nde yatan Batuhan Ge?gel?in durumu ciddiyetini korurken, hepatit hastal???n?n yay?lma nedenleri de tart??ma yaratt?. Hepatit te?hisi konulan ?ocuklar?n Romanlar?n yo?un olarak ya?ad??? mahallede oturmalar?, Roman mahallesindeki durumu bir kez daha g?ndeme getirdi. ?? i?e ge?mi? evlerin tek g?zl? odalar?nda kalabal?k bir ?ekilde ya?ayan aileler, t?m ihtiya?lar?n? ayn? yerde kar??lamak zorunda olduklar?n?, i?me ve temizlik i?in gerekli suyun yeterince bulunmad???n? s?ylediler. Yetkililerin sorunlar?na ilgi g?stermedi?ini belirten Roman aileler, ?ocuklar?n? tahlil i?in g?t?rd?kleri hastane ve sa?l?k ocaklar?nda istenen paray? verecek g??lerinin olmad???n? anlatt?lar. Koruyucu a??n?n 26 YTL, tahlilin ise 40 YTL tuttu?unu ifade eden aileler, bu paray? veremeyince a?? ve tahlil yapt?ramad?klar?n?, ?ocuklar?n?n sa?l?k durumlar?ndan endi?e ettiklerini vurgulad?lar. Roman mahallesi sakinleri, sa?l?k tarama ekiplerinin gelmesini beklediklerini, yetkililerin kendilerine yard?mc? olmalar?n? istediler. (Akhisar/EVRENSEL)
Yetkililer ?nlem almal?
Atat?rk 100. Y?l ?lk??retim Okulu Aile Birli?i Ba?kan? Ertu?rul Y?lmaz: ?Okul Aile Birli?i olarak, okul idaresinden geli?melerle ilgili bilgi ald?k. Hepatit gibi tehlikeli boyutlara ula?an bula??c? bir hastal???n g?r?lmesi velilerde hakl? olarak endi?e yaratt?. Bu hastal???n geli?ti?i mevki, halk aras?nda Teneke Mahallesi olarak bilinen bir yer. Burada ya?ayan Roman vatanda?lar ?ok ciddi sorunlar ya??yorlar. Ekonomik durumlar? k?t?. Sa?l?k, beslenme, temizlik ve konut problemi had safhada. Bizce bu mahallenin sorunlar?na yerel y?netim ve sa?l?k ekipleri acilen m?dahale etmeli. Hepimizin ?ocuklar? ayn? okulda e?itim g?r?yorlar. Bu sorun herkesin sorunudur ve herkes ?zerine d??eni yapmal?d?r.?
Arda Armutlu
www.evrensel.net