May?n tarlas? kent: Tunceli

T?rkiye?nin 2004 y?l?nda Ottowa S?zle?mesi gere?i Birle?mi? Milletler?e ( BM) sundu?u rapora g?re Tunceli?de 10 bin 557 anti-personel kara may?n? bulunuyor. ?nsan haklar?n? teminat alt?na alan hi?bir ?lkede bu denli yo?un may?nlaman?n olmad???n? belirten ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Tunceli Temsilcisi Av. Bar?? Y?ld?r?m, bu tablonun T?rkiye?de insan temel hak ve ?zg?rl?klerinin pek de ?nemsenmedi?ini g?steren a??k bir tablo oldu?unu s?yledi


T?rkiye?nin 2004 y?l?nda Ottowa S?zle?mesi gere?i Birle?mi? Milletler?e ( BM) sundu?u rapora g?re Tunceli?de 10 bin 557 anti-personel kara may?n? bulunuyor. ?nsan haklar?n? teminat alt?na alan hi?bir ?lkede bu denli yo?un may?nlaman?n olmad???n? belirten ?nsan Haklar? Derne?i (?HD) Tunceli Temsilcisi Av. Bar?? Y?ld?r?m, bu tablonun T?rkiye?de insan temel hak ve ?zg?rl?klerinin pek de ?nemsenmedi?ini g?steren a??k bir tablo oldu?unu s?yledi.
Antipersonel may?nlar?n?n kullan?m?n?n, depolanmas?n?n, ?retiminin ve naklinin yasaklanmas? ve imhas? anla?mas? olan Ottowa Anla?mas??n? 2003 y?l?nda imzalayan T?rkiye?de, topra?a d??eli toplam 943 bin 313, stoklarda ise 2 milyon 979 bin 165 adet anti-personel kara may?n? bulunuyor. 1 Mart 2004 tarihinde y?r?rl??e giren s?zle?me, depolanm?? antipersonel kara may?nlar?n?n s?zle?menin y?r?rl??e girdi?i ilk 4 y?l i?erisinde yok edilmesini h?k?m alt?na al?yor. Fakat T?rkiye?nin 23 Nisan 2007 tarihinde BM?ye sundu?u rapora g?re ?u ana kadar imha edilen may?n say?s? sadece 94 bin 111 adet. T?rkiye?de s?n?rda olmayan iller aras?nda en ?ok may?n?n bulundu?u il ise 10 bin 557 adet may?nla Tunceli. Y?z?l??m? 7.774 km? olan ildeki may?nlar?n temizlenmesi i?in ?u ana kadar herhangi bir ?al??ma yap?lmaz iken sadece son 2 y?l i?erisinde tespit edilen 2 ?l?m ve 2 yaralanma olay? ya?and?.
?T?rkiye may?nlar? temizlemek istemiyor?
May?nlar?n insan ya?am hakk? a??s?ndan ?ok ciddi bir risk ve tehdit te?kil etti?ini belirten ?HD Tunceli Temsilcisi Av. Bar?? Y?ld?r?m, T?rkiye?nin imzalad??? s?zle?melerin gereklerini yeri getirmedi?ini ifade etti.
K?ylerine geri d?nmek isteyenlerin g?venlik ve yine may?nl? araziler nedeniyle d?nemedi?ine dikkat ?eken Y?ld?r?m, ??limizin yak?n insan haklar? ihlali tarihine bakt???m?zda, may?nlar ve patlamam?? patlay?c? maddelerden kaynakl? ?ok say?da ya?am hakk? ihlali var? dedi.
Y?ld?r?m, ?S?zle?menin y?r?rl??e ge?mesinden bu yana neredeyse 5 y?la yak?n bir zaman ge?ti, ?u ana kadar devletin herhangi ciddi bir ?al??mas? olmu? de?il? dedi.
?HD?nin ?e?itli etkinliklerle bilgilendirme ?al??malar? y?r?tmeye ?al??t???n? belirten Y?ld?r?m, devletin bu konuda duyars?z ve yetersiz kald???n? aktard?. (Tunceli/D?HA)
www.evrensel.net