Kamber ?ak?r u?urland?

Solunum yetmezli?i nedeniyle 19 Ekim g?n? ya?am?n? yitiren Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Ankara ?ubesi eski Ba?kan? Kamber ?ak?r, sevenleri taraf?ndan son yolculu?una u?urland?


Solunum yetmezli?i nedeniyle 19 Ekim g?n? ya?am?n? yitiren Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Ankara ?ubesi eski Ba?kan? Kamber ?ak?r, sevenleri taraf?ndan son yolculu?una u?urland?. ?ak?r, 1993?te Sivas Mad?mak Oteli katliam?ndan sa? kurtulanlar aras?nda yer alm??t?. ?ak?r??n k?z? Belk?s ?ak?r ise katliamda ya?am?n? yitirmi?ti.
Ailesini, yak?n ?evresini ve dostlar?n? 59 ya??nda erken ?l?m?yle ?zen ?ak?r, Hac? Bekta?i Veli K?lt?r Vakf??nda d?n d?zenlenen t?renle sevenlerine veda etti. Alevi dernekleri y?neticileri, Alevi dedeleri ve sevenlerinin kat?l?m?yla d?zenlenen t?ren, Kamber ?ak?r ve Sivas katliam?nda hayat?n? kaybedenler i?in sayg? duru?uyla ba?lad?.
T?rende konu?an Alevi Bekta?i Federasyonu Genel Sekreteri Turan Eser, ?ak?r??n ya?am?n?n merkezine ?rg?tlenmeyi koydu?unu belirtti. ?ak?r??n, Mad?mak yang?n?yla T?rkiye?deki siyasi iktidar?n y?zle?mesini istedi?ini, bunun hen?z ger?ekle?medi?ini aktaran Eser, Mad?mak?ta y?kselen karanl?k dumanlar ve gizli ?rg?tlerin a???a ??kar?lmas? i?in m?cadeleye devam edeceklerini bildirdi.
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i eski Y?neticisi R?za Aydo?mu? da Kamber ?ak?r??n Alevilerin asimile edilmesine kar?? durdu?unu belirtti. Aydo?mu?, ?ak?r??n ?lkeye bar???n ve karde?li?in egemen olmas? i?in ?al??t???n? kaydederek, ?ak?r??n ayr?ca gen?lere semah? benimsetmek i?in ?ok ?aba harcad???n? dile getirdi.
?ankaya Belediyesi eski Ba?kan? Do?an Ta?delen, ?ak?r??n payla??mc?, sevgi dolu oldu?unun alt?n? ?izerek, idealleri u?runa ?mr?n?n sonuna kadar sava?t???n? aktard?. Sendikac? Ya?ar Seyman, ?ak?r??n ?Aslolan insanl?kt?r? dedi?ini ve insanl??a hizmet etti?ini ifade ederek ?ak?r??n Alevilerin haklar? i?in de m?cadele etti?ini bildirdi.
?ak?r??n ye?eni Arzu ?ak?r ise kendisine ilk kitab?n? alan amcas? Kamber ?ak?r??n ??rendiklerini herkese ??retme arzusuyla ya?ad???n? s?yledi. Sivas olaylar?n? hi? unutmad???n? ve daha demokratik ve adil bir T?rkiye i?in Kamber ?ak?r??n kavga verdi?ini aktaran ?ak?r, ?Yolun a??k olsun, hepimiz seninle gurur duyuyoruz? dedi.
T?renin ard?ndan Kamber ?ak?r??n cenazesi Kar??yaka Mezarl????nda topra?a verildi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net