Kars?ta s?rg?n protestosu

Kars E?itim Sen ?yesi ?? ??retmenin ?e?itli nedenlerle s?rg?n edilmesi ve a???a al?nmalar?, E?itim Sen Kars ?ubesi?nce d?zenlenen bas?n a??klamas? ile protesto edildi


Kars E?itim Sen ?yesi ?? ??retmenin ?e?itli nedenlerle s?rg?n edilmesi ve a???a al?nmalar?, E?itim Sen Kars ?ubesi?nce d?zenlenen bas?n a??klamas? ile protesto edildi. At heykelinin ?n?nde yap?lan bas?n a??klamas?na KESK?e ba?l? di?er sendikalar?n ?ye ve y?neticileri, KA?-DER ve D?SK ?yesi i??iler de kat?larak destek verdiler.
S?rg?nlerin AKP H?k?meti?nin ayr?mc? ve bask?c? politikalar?n?n ?ok a??k g?stergesi oldu?unu belirten, bas?n a??klamas?n? okuyan ?ube Sekreteri Ahmet Ad?g?zel, bu s?rg?nlerin kendilerini y?ld?rmayaca??n?, m?cadelelerine devam edeceklerini dile getirdi. Bas?n a??klamas?nda s?k s?k s?rg?nleri protesto eden sloganlar at?ld?.
Ad?g?zel, ?Milli E?itim Bakanl??? Y?ksek Disiplin Kurulu m?fetti?lerince s?rd?r?len soru?turmada bas?n a??klamas?n? okuyan E?itim Sen Kad?n Sekreteri H?lya ?z?a??n??n Konya?n?n Ta?kent il?esine, K?z Meslek Lisesi M?d?r Yard?mc?s? Bilal G?rb?zo?lu?nun Susuz?a s?r?lmesi ve Kaz?m Krabekir ?lk??retim Okulu?ndan Serhat Aytekin?in a???a al?nmas? bilin?li yap?lm??t?r? dedi.
?te yandan bas?n a??klamas?n?n yap?ld??? s?rada otomobiliyle yoldan ge?en gen? birisinin, kitleye y?nelik ??erefsizler, bu ?ehir 3 tane ?ehit verdi, ?erefsizler? ?eklindeki provakasyon yaratma giri?imlerine polisin tepkisiz kalmas? protesto edildi. (Kars/EVRENSEL)
www.evrensel.net