EVRENSEL?den

 • Telekom i??ileri, patronun ve onu destekleyen medyan?n grevi karalama tutumuna kar??n, e? ve ?ocuklar?yla birlikte greve devam ediyorlar. Sendikal ?rg?tl?l?klerinin korunmas? ve e?it i?e e?it ?cret talepleri kabul edilinceye kadar m?cadeleyi s?rd?rmekte kararl? olan i??ileri, emek ?rg?tleri de yaln?z b?rakm?yor


  Telekom i??ileri, patronun ve onu destekleyen medyan?n grevi karalama tutumuna kar??n, e? ve ?ocuklar?yla birlikte greve devam ediyorlar. Sendikal ?rg?tl?l?klerinin korunmas? ve e?it i?e e?it ?cret talepleri kabul edilinceye kadar m?cadeleyi s?rd?rmekte kararl? olan i??ileri, emek ?rg?tleri de yaln?z b?rakm?yor.
  Grevi k?rma ?abalar?na Gaziantep M?ft?l????n?n de kat?lmas?, medya r?zgar?n?n ve sermaye bask?s?n?n nelere ?kadir oldu?unu? g?stermesi bak?m?ndan ilgin?. T?m bunlar, emek ve demokrasiden yana olan g??lerin, Telekom i??ilerinin grevinin ve sendikalar?n?n deste?i kesintisiz olarak s?rd?rmesinin ne kadar b?y?k bir ?nem ta??d???n? g?steriyor.
  Ge?ti?imiz haftan?n di?er bir ?nemli g?ndemi de referandumdu. Oy kullanmayanlara 19 YTL para cezas? kesilece?inin ilan edilmesi, referandum konusunda bask?lay?c? bir etken olurken YSK ba?kan?n?n, referandumdan ?evet? ??karsa, hem TBMM karar?n?n hem de Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n g?rev s?resinin tart??mal? hale gelece?ini s?ylemesi ise referandum konusunda kafas? kar???k olan hallk?n kafas?n? daha da kar??t?ran bir etken oldu. T?rkiye?de d?n 5. kez yap?lan halk oylamas? t?m bunlarla birlikte de?erlendirildi?inde, 12 Eyl?l darbe anayasas?n?n oylanmas?ndan ?ok da farkl? olmad?.
  H?k?met taraf?ndan haz?rlanarak Meclis?te kabul edilen ve s?n?r ?tesi operasyon yap?lmas?na izin veren tezkere ise ?n?m?zdeki haftalar?n da ?nemli bir g?ndemi olacak.
  K?rt sorununun ??z?ms?z b?rak?lmas?yla g?ndeme gelen bu se?ene?in, bir ??z?m getirece?ini ?ne s?rmek, ?nceki operasyonlarla birlikte de?erlendirildi?inde olanaks?z g?r?n?yor. B?yle bir operasyonun T?rkiye?yi bir batakl???n tam ortas?na ?ekece?i de, s?k?a ifade edilen ve dikkate al?nmas? gereken ?nemli bir iddia durumunda.
  Demokrasi g??leri ise bug?n? kadar on binlerce kayba neden olan ?at??mal? s?recin son bulmas? i?in K?rt sorununa demokratik ve kal?c? bir ??z?m?n bulunmas?n?n ?nemine dikkat ?ekiyorlar. Bar?? Meclisi taraf?ndan ge?ti?imiz hafta yap?lan bu y?ndeki a??klama b?y?k ?nem ta??yor.
  T?rkiye, K?rt sorununu kendi i? dinamiklerine dayanarak ??zebilir. Ya?ar Kemal?in, Mehmed Uzun?un cenazesinde dile getirdi?i ?Bar?? kazanacakt?r? s?z?n?n, bu topraklarda bir umut olmaktan ??karak bir ger?e?e d?n??ebilmesi i?in herkese bug?n, d?nden ?ok daha fazla g?rev d???yor.
  Sa?duyulu davranmak ve demokratik, bar????l ??z?m olanaklar?n?n ?n?n? a?mak gerekiyor. Yeni ?l?mlere, yeni y?k?mlara neden olacak sava? anlay??? terk edilip, ??z?m ?rg?tlenmelidir. Bu ba?ar?labilir.
  ?yi haftalar!..
  www.evrensel.net