BA?YAZI

 • D?n Hakkari?de olanlardan sonra ?Vural?m, k?ral?m?, ?Barzani?den de soral?m hesab??, ?Irak y?netimine de g?c?m?z? g?sterelim?, ?Girmi?ken Kerk?k-Musul meselesini de ??zelim?e kadar bir hamaset ve sava? k??k?rtmac?l??? her yan? kapsayacak g?r?nmektedir


  D?n Hakkari?de olanlardan sonra ?Vural?m, k?ral?m?, ?Barzani?den de soral?m hesab??, ?Irak y?netimine de g?c?m?z? g?sterelim?, ?Girmi?ken Kerk?k-Musul meselesini de ??zelim?e kadar bir hamaset ve sava? k??k?rtmac?l??? her yan? kapsayacak g?r?nmektedir. ??nk?, son birka? hafta i?inde ?lkenin sosyo-politik iklimi zaten bu do?rultuda olu?turulmu?tu.
  ?stelik ?tehlikeli bir t?rman??la? ilerleyen bu ?iklim? kendili?inden de olu?mad?. Tersine, ?e?itli g?? odaklar?, b?yle bir iklimi kendi politik ama?lar? i?in uygun g?rd?klerinden k??k?rtm??lard?r. Bu ?evreler, cenaze t?renlerini kullanm??lar, olmad??? yerde ??ehitler ?lmez? kampanyalar? a?arak daha d?n, ?e?itli ?ete organizasyonlar?yla ba?lant?l? oldu?u ortaya ??km?? sa?c? ve ?solcu? odaklar?n da deste?i ile ?askeri ??z?m?den ba?ka t?m di?er se?enekleri g?ndem d???na itecek bir politika ?st?nde birli?i sa?lamak ?zere hareket etmi?lerdir.
  ?unu da s?ylemeliyiz ki; d?n 12 askerin ya?am?n? yitirmesi, 16 askerin yaralanmas? ve 10 askerin de kaybolmas?yla geli?en olaylar, ?sava? k??k?rt?c?s?? geli?meleri basit bir ?ter?r vakas??na indirgeyenlerin ekme?ine ya? s?rm??t?r.
  Evet olanlar son derece ?z?nt? vericidir; ?lkenin, halk?n ac?lar?na yeni ac?lar eklemi?, yaralara tuz-biber ekmi?tir. Ama sorun b?y?kt?r ve bir kan davas? gibi, bir intikam alma gibi ele al?namaz. Tersine; sorun ?ok boyutludur ve sorunun T?rkiye?nin i?inde yarataca??, hi? kimsenin ?olursa olsun? diyemeyece?i kadar ?nemli sonu?lara yol a?acak tepkilerin ortaya ??kmas?na neden olma ihtimalinin s?z konusu olabilece?i gibi, uluslararas? boyutlar? da vard?r. Bu y?zden de olup bitene ne ?l??de so?ukkanl? bak?labilirse o kadar do?ru olacakt?r.
  Geli?meler hem h?k?met, hem muhalefet, hem de askeri yetkililer i?in s?nav mahiyetindedir. ??nk? kolay olan?; nabza ?erbet vermeyi herkes yapabilir. As?l olan, b?yle durumlarda sorunun boyutlar?n?, ger?ek nedenlerini g?zeterek davranabilmektir. Ba?bakan bas?n? ?ajitatif yay?n yapmamaya? ?a??rarak, so?ukkanl? olmay? benimsedi?inin i?aretini vermi?tir. Ama bu tutumunu ne kadar s?rd?rebilecektir g?rece?iz.
  Sa?duyulu davranmak, bir K?rt-T?rk ?at??mas?na yol verecek k??k?rtmalar?n ?n?n? kesmek, ?lkenin s?n?r ?tesi maceralardan uzak tutulmas? i?in ?al??mak, bug?n her zamankinden daha ?ok ?nem kazanm??t?r. Bu giderek daha zorla?maktad?r ama T?rkiye?nin K?rtleri, T?rkleri, ilerici ve demokrat g??leri, sa?duyulu halk? bu g??l?klerin de ?stesinden gelebilirler.
  www.evrensel.net