Zirveden ?sa?duyu? ??kt?

Hakkari?den gelen ?l?m haberleri b?t?n ?lkeyi yasa bo?du. Sava? ????rtkanl??? yapan kesimlere kar?? sa?duyu ?a?r?s? yap?ld?


Cumhurba?kan? Abdullah G?l??n ba?kanl???nda ?ankaya K??k??nde yap?lan g?venlik zirvesiyle ilgili a??klamada, karde?lik duygular?na zarar verilmemesi ?a?r?s? yap?ld? ve ?Irak??n toprak b?t?nl???ne sayg?l? olmakla birlikte, ter?re yard?m ve yatakl?k yap?lmas?na m?samaha g?stermeyecek ve hakk?n?, hukukunu, b?l?nmez b?t?nl??? ile vatanda?lar?n? korumak i?in gereken bedel ne ise ?demekten ka??nmayacakt?r? denildi.
Hakkari?deki ?at??man?n ard?ndan, K??k?te yap?lan g?venlik zirvesi sonras?nda Cumhurba?kanl???ndan yaz?l? a??klama yap?ld?. Vatanda?lara birlik beraberlik ve sa?duyulu yakla??m ?a?r?s? yap?lan ve ?ter?rle m?cadelede? kararl?l???n vurguland??? a??klaman?n tam metni ??yle: ?Ter?r ?rg?t?n?n bu hain sald?r?larla toplumumuzun birlik ve beraberli?ini bozmak amac? g?tt??? a?ikard?r. Buna kar??l?k halk?m?z?n hakl? tepkisini g?sterirken, karde?lik duygular?na zarar verecek tutum ve davran??lardan ka??narak, her durumda sa?duyusunu koruyaca??na, g?? birli?i i?inde hareket edece?ine, birlik ve beraberli?ini g??lendirerek ter?re kar?? en anlaml? cevab? verece?ine inanc?m?z tamd?r.
Ayn? anlay?? i?inde, b?t?n kurum ve kurulu?lar?m?z?n ve ?zellikle yaz?l? ve g?rsel medyam?z?n ?zerlerine d??en sorumlu ve sa?duyulu yakla??m? s?rd?receklerinden ku?ku duyulmamaktad?r.
Bu menfur sald?r?lar kar??s?nda g?n?n, birlik ve beraberlik g?n? oldu?u, Aziz Milletimiz ve ?lkemizin t?m kurum ve kurulu?lar?nca takdir edilecektir.
Milletimizin deste?i, t?m kurum ve kurulu?lar?m?z?n i?birli?i, kahraman g?venlik kuvvetlerimizin y?lmaz ve ?zverili ?st?n g?rev anlay???yla b?l?c? ter?r ?rg?t?ne kar?? y?r?t?len m?cadele kararl?l?kla sonuna kadar devam ettirilecektir.
T?rkiye, Irak??n toprak b?t?nl???ne sayg?l? olmakla birlikte, ter?re yard?m ve yatakl?k yap?lmas?na m?samaha g?stermeyecek ve hakk?n?, hukukunu, b?l?nmez b?t?nl??? ile vatanda?lar?n? korumak i?in gereken bedel ne ise ?demekten ka??nmayacakt?r.
Bu husus, rahmetle and???m?z ?ehitlerimize, acil ?ifalar diledi?imiz yaral?lar?m?za oldu?u kadar, gelecek nesillerimize de y?nelik sorumlulu?umuzdur.?
?Rice m?sade istedi?
Zirvenin ard?ndan AKP Genel Merkezi?nde gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Ba?bakan Erdo?an, zirve s?ras?nda ABD D??i?leri Bakan? R?ce ile g?r??t???n? ifade etti. Erdo?an, R?ce?in kendilerinde ?birka? g?n m?sade? istedi?ini s?yledi.
Ba?bakan Erdo?an, Talabani?yi kast ederek PKK?yi ?ter?r ?rg?t?? ilan etmeyen hi?bir ?lke ile g?r??meyeceklerini kaydetti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net