Kablolar yerini ????a b?rak?yor

Mikroelektronik teknolojisinde ?nemli geli?meler yaratmas? beklenen ve T?rkiye?nin nanoteknoloji


Mikroelektronik teknolojisinde ?nemli geli?meler yaratmas? beklenen ve T?rkiye?nin nanoteknoloji
alan?nda y?netti?i tek AB 6. ?er?eve Projesi olan ?SEM?NANO? sonu?land?. Proje, kablolar?n sa?lad??? pek ?ok i?levi ?ok daha y?ksek h?z ve kapasitedeki ????a b?rakacak teknolojinin yolunu a?t?. ODT??l? ve Bilkent?li ara?t?rmac?lar?n ortak projesi, g?n?m?z?n yetersiz teknolojisi nedeniyle ayr? ayr? ?retilmek zorunda kalan mikroelektronik ve ???k ?reten sistemleri nanoteknolojik y?ntemlerle birle?tirmede b?y?k ad?mlar at?lmas?n? sa?lad?. Uzmanlar, bu teknolojinin daha da geli?tirilmesi ile optik anahtarlardan optik bilgisayarlara uzanan bir dizi yeni ve ola?an?st? geli?meye tan?k olunaca??n? belirtiyorlar. (TOPLUM-YA?AM)
www.evrensel.net