ABAK?S

 • Ubuntu 7.04 Feisty Fawn??n ard?ndan tam yar?m sene sonra yeni Ubuntu 7.10 ?Gutsy Gibbon? ??kt?.


  Ubuntu 7.04 Feisty Fawn??n ard?ndan tam yar?m sene sonra yeni Ubuntu 7.10 ?Gutsy Gibbon? ??kt?. Gerek Feisty Fawn?dan Gutsy Gibbon?a s?r?m y?kseltmenin gerekse do?rudan Gutsy Gibbon kurulumunun olduk?a kolay olmas? Ubuntu gelene?inin bu yeni s?r?mde de bozulmad???n?n i?aretleri.
  Gutsy Gibbon pek ?ok yenilikle birlikte geliyor. Linux??n kalbi olan Kernel?in s?r?m? 2.6.22?ye y?kseltilmi?. ?oklu platform masa?st? ortam? GNOME, 2.20 s?r?m?ne y?kseltilmi?. ?? boyutlu masa?st? ve pencere efektleri ile kullan?c?ya en iyi masa?st?n? sunabilmek i?in standart kuruluma Compiz-Fusion paketi de dahil edilmi?. Yine standart kuruluma eklenen masa?st? aramas?, h?zl? kullan?c? de?i?tirme, otomatikle?tirilmi? yaz?c? kurulumu, gibi ?zellikler Linux acemileri i?in i?leri iyice kolayla?t?r?yor. Firefox eklenti y?netimi geli?tirilmi?. B?ylece pek ?ok Firefox eklentisinin bulunmas? ve y?klenmesi olduk?a kolayla?t?r?lm??.
  Gutsy Gibbon?un en ?nemli yeniliklerinden biri NTFS-3q projesini kullanarak NTFS disk b?l?mlerine yazabilmesi. Pek ?ok Linux da??t?m? taraf?ndan standart kurulumlarda desteklenmeyen bu ?zellik Windows ve Linux i?letim sistemlerini bir arada kullanmay? kolayla?t?r?yor.
  Geli?mi? g?? y?netimi ile i?lemci kullan?m?n?n daha verimli hale getirilmesi diz?st? bilgisayarlarda batarya t?ketimini azaltarak ?al??ma s?resini uzat?yor. Sabit diskteki t?m verileri ?ifreleyebilme ve AppArmor g?venlik paketi ki?isel verilerinizin g?venli?ini artt?r?yor. Linux?un efsanevi kararl?l???na g?lge d???rmeyen Gutsy Gibbon kullan?rken sistem kilitlenmeleri ile pek s?k kar??la??lm?yor. Otomatik g?ncellemelerle i?letim sistemi zahmetsizce g?venlik a??klar?na kar?? korunuyor. Paket y?neticisi ile pek ?ok a??k kaynak kodlu programa zahmetsizce eri?ilip kolayca kurmak m?mk?n.
  B?t?n bu ?zelliklere Ubuntu?da art?k bir standart haline gelmi? olan onlarca dil deste?ini ve kullan?m kolayl???n? da eklersek Gutsy Gibbon?un da t?pk? eski s?r?mleri gibi ?T?m insanl?k i?in Linux? slogan?n?n hakk?n? verdi?ini s?yleyebiliriz.
  E?er Linux?e yeniyseniz, Ubuntu ba?lang?? i?in olduk?a iyi bir tercih. 700 megabyte civar?ndaki Ubuntu 7.10 ?Gutsy Gibbon? CD imaj?n? adresinden ?cretsiz olarak indirebilir ya da Ubuntu CD?lerinin tamamen ?cretsiz olarak adresinize yollanmas? i?in ba?vuruda bulunabilirsiniz.
  ...
  IrfanView?de g?venlik a????

  G?venlik hizmeti sa?lay?c?s? Secunia, pop?ler ?cretsiz resim g?r?nt?leme program? IrfanView?de bir g?venlik a???? bulundu?unu duyurdu. A??k sayesinde sald?rganlar kullan?c?n?n bilgisayar?n? kontrol edebiliyorlar. Tehlikenin kayna?? PAL uzant?l? renk paleti dosyalar?. Ele ge?irilmi? bir PAL dosyas? IrfanView ile a??ld???nda zararl? kod sisteme s?z?p ?al??maya ba?l?yor. IrfanView s?r?m 3.x ve 4.0 bu a??ktan etkileniyor. Seciunia ??z?m olarak a????n kapat?ld??? g?ncel 4.10 s?r?m?n?n kurulmas?n? ?neriyor.
  ...
  Skype?tan truva at? uyar?s?

  Skype, kendisini Skype Defender ismi ile tan?tan bir g?venlik eklentisine kar?? uyar?yor. Zararl? yaz?l?m, Skype?da ve Internet Explorer?da kay?tl? bulunan t?m ?ifreleri ?al?yor. Kullan?c? 65404-SkypeDefenderSetup.exe dosyas?n? ?al??t?rd???nda, ki?isel bilgilerini girmesinin istendi?i sahte bir Skype sitesine y?nlendiriliyor. Bu bilgiler daha sonra bir ba?ka web sitesine g?nderiliyor. Bloga g?re .exe dosyas?n?n silinmesi yeterli oluyor. Elbette bu ?al?nan bilgilerinizi geri getirmiyor.
  ...
  Firefox 2.0.0.8 ile K?rt?e

  Mozilla firmas? web taray?c? Firefox i?in yeni bir g?ncelleme sundu. S?r?m 2.0.0.8 bilinen sekiz adet g?venlik a???? kapat?l?yor. Kapat?lan a??klar?n yan? s?ra G?rc?ce ve Romence dil desteklerinin tam s?r?m? ile K?rt?e dil dete?inin deneme s?r?mleri de 2.0.0.8 ile gelen yeniliklerden.
  G?khan Bayram
  www.evrensel.net