GER?E??N G?Z?YLE

 • Evrensel okuruna ?z?r borcum var. Bir haftad?r Berlin'deydim. Sal? yaz?m? yeti?tirme ?ans?m olmad?.


  Evrensel okuruna ?z?r borcum var. Bir haftad?r Berlin'deydim. Sal? yaz?m? yeti?tirme ?ans?m olmad?. G?nceli yakalayabilme tela??nda yaz? yedekleme gibi bir al??kanl??? da edinemedim hen?z. Umar?m gelecekte bu t?r aksamalar? giderecek ?nlemleri de alabilirim...
  Bir haftal?k s?re?te medya bi?im ve y?n de?i?tirecek de?ildi elbet. Yaln?zca, meclisten ge?en tezkere ile birlikte ?lkemde sava? tamtamlar?n? biraz daha artm?? g?rd?m. Sermaye a??rl?kl? gazete ve televizyonlarda bu alanda ?nc? olma, pay kapma yar??? iyice h?zlanm??. Medyada dikkat ?eken bir ba?ka ilgi ?ekici konu da Emin ??la?an'?n kendini halk?na (!) emanet etti?i "Kovulduk Ey Halk?m Unutma Bizi" kitab? ?zerinde kopar?lan tantanayd?. D???ncelerimi gelecek yaz?ya saklayay?m diyorum. Hele ?u ATV ile Sabah'?n bir hayli ?enlikli olaca??n? bekledi?im sat???n? da bir g?relim. Fox'la yetinmemi? olacak ki Murdoch, ATV ve Sabah'a da g?z?n? dikmi? durumda. Haz?rl?klar yap?ld? ?imdi beklemede.
  19 ekim Cuma gecesi SKY kanal?nda haberlere g?z at?yordum. Bir arbede g?r?nt?s? yay?nlan?yor. Barbaros bulvar?nda d?rt gen? teskere kar??t? g?steri yapmak isterken vatansever ki?ilerce engellenmi?ler. G?r?nt?de, polislerin aras?nda dal gibi v?cutlar?n? iri k?y?m vatanseverlerin yumruklar?ndan korumaya ?al??an ikisi k?z d?rt gen?... Sald?rganlardan biri kravatl?, h?rs?ndan ceketi omuzlar?ndan f?rlam??, polislerin aras?ndan ?ocuklar?n ba??na ezici yumru?unu sall?yor. Haber sunucusu ise m?jdeliyor: "Polis, g?stericileri ?fkeli vatanda?lar?n elinden kurtard?!" Bir sonraki g?n bu kez Fox kanal?n?n 19:00 haberlerinde a?a?? yukar? benzer g?r?nt?ler... Yan?lmad?msa ayn? kravatl? vatansever yine i?ba??nda. Dayak, ?iddet g?r?nt?leri birbiri ard?na tekrarlan?yor. Yapmay?n etmeyin medya y?neticileri; halk? birbirine d???rmeye, i? bar??? bozmaya y?nelik k??k?rt?c? yay?nlara izin vermeyin. Buna ne insan haklar? a??s?ndan ne de gazetecilik etik ilkeleri bak?m?ndan hakk?n?z var. G?r?yorsunuz ki ters giden her geli?meden, her aksilikten sonra medyaya y?klenmeyi al??kanl?k haline getirdi say?n ba?bakan. Korkar?m bu tutumunuzla elinizde k?r?nt?lar? kalan ?zg?r habercili?i de tamamen yitireceksiniz.
  Sava? kar??tl??? dendi?inde akla ilk gelen isimlerden biridir ku?kusuz Bertolt Brecht. Tiyatro kuramc?s?, ?air ve d???n insan? olarak insanl?k ondan ?ok ?ey ??rendi. Berlin'e gitti?imde onun evini ve mezar?n? ziyaret etmeden d?nemezdim. Asl?nda bu yaz?da da sizlerle daha ?ok Berlin izlenimlerimi payla?mak istiyordum. Medya yine bask?n ??kt?. ?teki izlenimleri bir yana b?rak?p yaln?zca Brecht'in mezar?ndan, orada ya?ad???m duygusal anlar?n minik bir b?l?m?nden s?z etmek istiyorum. Mezarl?k Do?u Berlin b?l?m?nde "Dorotheenstadticher Friedhof" ad?n? ta??yor. 1948'de Sosyalist Almanya'ya d?nen ve "Berliner Ensemble' da tiyatro direkt?rl???n? ?stlenen Brecht ile e?i tiyatro oyuncusu Weigel'in oturduklar? bina da mezarl??a hemen biti?i?inde. ?imdilerde; tiyatroya g?n?l verenlerin, sanat??lar?n ve Brecht hayranlar?n?n gezebildi?i, bulu?abildi?i bir m?zeye d?n??t?r?lm??. E?imle mezarl??a girdi?imizde tan?nm?? Alman d???n adamlar?n?n, yazar ve mimarlar?n?n An?t mezarlar?n?n yer ald??? huzur verici koca bah?ede Brecht'lerin g?m?t?n? bulmakta do?rusu bir hayli zorland?k. Bekledi?imizden sade, bir o kadar etkileyici bir mezar. D?z toprak par?as?n?n ?st? ekili k?r ?i?ekleri ve yapraklarla ?rt?l?. K?rm?z? tu?la duvara dayal? ba? ucu taraf?nda yontulmam?? do?al iki k???k ta? par?as?... Birinin ?zerinde Helena Weigel-Brecht, ?tekinin ?zerinde Bertolt Brecht yaz?yor. Ziyaret?iler ?okluk beyaz k?r ?i?ekleri b?rakm??. Kimileri de birer ceviz ve f?nd?k koymay? uygun g?rm??. Bir anlam? olmal?... Biz mi? Sevgimizi; ?ocuklar?m?za, dostlar?m?za b?rakabilece?imiz en b?y?k miras?m?z? b?rakt?k.
  Turgay Olcayto
  www.evrensel.net