Bir yaraya parmak bast?m

44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yar??mas??nda ?d?l arayan ?Sakl? Y?zler? filminin gala g?sterimi yap?ld?.


44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yar??mas??nda ?d?l arayan ?Sakl? Y?zler? filminin gala g?sterimi yap?ld?.
Namus cinayetleri ve kad?na y?nelik ?iddet konular?n?n ele al?nd??? belgesel film, Antalya K?lt?r Merkezi?nde izleyiciyle bulu?tu. Filmin g?sterimine j?ri ?yeleri, sanatseverler, filmin y?netmeni Handan ?pek?i ile oyuncular ?enay Ayd?n, ??tar G?kseven, Berk Hakman, Cem Bender ve Nisa Y?ld?r?m kat?ld?.Almanya?da ya?ayan Ali?nin, ?tesad?fen seyretti?i namus cinayetleriyle ilgili bir belgeselde, 5 y?l ?nce ?ld?rd???n? sand??? ye?eni Z?hre?nin hayatta oldu?unu anlayarak, yar?m kalan i?ini tamamlama ?abas?n?n? anlat?ld??? filmin ard?ndan y?netmen ve yuncular?n?n kat?l?m?yla bas?n toplant?s? d?zenlendi.
Handan ?pek?i, filmin ?ekimlerine 2005 y?l?n?n A?ustos ay?nda ba?lad?klar?n? s?yledi. Filmin, Urfa, ?stanbul, Almanya ve ?znik?te ?ekildi?ini ifade eden ?pek?i, ekonomik problemler nedeniyle 2 y?lda amamland???n? dile getirdi.
Sadece kad?nlar? yaralam?yor
Namus cinayetlerinin can?n? ?ok yakan bir konu oldu?unu ve bu konuda bir belgesel ?ekmek istedi?ini belirten ?pek?i, ?Bu cinayetleri i?leyen katillerle g?r??mek istiyordum ama ger?e?i ne kadar anlatacaklar? konusunda ??pheye d??t?m. Bir kad?n y?netmen olarak, namus cinayetleriyle ilgili bir ?ey s?ylemek istedim ve uzun metrajl? bir film yapt?m. Namus cinayetleri sadece kad?nlar? yaralam?yor, erkekleri de telef ediyor? dedi.
?Do?u ve G?neydo?u?daki kad?nlar?n ele almalar?yla namus cinayetleri sorunu ??z?me ula?acakt?r? diyen ?pek?i, filmin kurgusunu olu?tururken, gazetelere yans?yan haberlerden yola ??kt???n? ve hayal g?c?n? kulland???n? kaydetti. ?pek?i, ?Filmden ??kan herkes a?lad???n? s?yledi. B?rakmak istedi?iniz etki bu muydu?? sorusu ?zerine ?Ben bir yaraya parmak basmak istedim. Hareket noktam buydu. Senaryodaki karakterlerin hepsi yaral?, film bu y?zden kederli ama hayat b?yle...? diye konu?tu. Filmde t?re kurban? Z?hre?yi canland?ran ?enay Ayd?n, Handan ?pek?i d???nda t?m ekibin ilk kez filmi izledi?ini s?yledi. Film boyunca a?lad???n? ifade eden Ayd?n, ?Bu kadar sa?ma t?reler nedeniyle kad?nlar?n ?ld?r?lmesi ?ok sinir bozucu? dedi. Yar??ma filmlerinden ?Janjan?da da oynayan Berk Hakman da filmin 2 y?ll?k bir ?al??man?n ard?ndan g?sterime girmesi nedeniyle ?ok mutlu oldu?unu kaydetti.
Mutluluk?un galas? da yap?ld?
Uzun metrajl? film yar??mas? aday? ?Mutluluk? filminin gala g?sterimi, y?netmen ve oyuncular?n?n kat?l?m?yla yap?ld?. Yar??maya kat?lan 12 film aras?nda yer alan Abdullah O?uz?un y?netti?i Talat Bulut, ?zg? Namal ve Murat Han??n ba?rollerini payla?t??? ?Mutluluk?, Antalya K?lt?r Merkezi?nde seyirciyle bulu?tu. Film ekibi, g?sterim ?ncesi salondaki seyircileri selamlad?. G?sterimin ard?ndan sinemaseverler film ekibini ayakta alk??lad?. Filmin g?steriminin ard?ndan gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan y?netmen Abdullah O?uz, ??yi bir film yapt?klar?n? ve yar??madaki bir?ok kategoride iddial? olduklar?n?? s?yledi.
En b?y?k ?d?l
Filmin g?sterimi sonras?nda a?lad??? g?zlenen ?zge Namal da ?Bu filmi her izledi?imde a?l?yorum. Yine a?lad?m, z?rlad?m. ?nsan filmini her g?rd???nde a?lar m?? ?yle bir halim var? dedi.
?d?l beklentisi i?inde olmad???n? belirten Namal, ?Bu film benim i?in ?ok b?y?k bir ?d?l zaten. ?d?l almad???m i?in ?z?lmem? diye konu?tu. Filmin festivaller i?in ?zel haz?rlanan 105 dakikal?k versiyonunu ilk kez izledi?ini bildiren Namal, ?Ke?ke bu filmi milyonlar izleseydi? dedi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net