S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 2

 S?n?r ?tesi harekat ??z?m m??  T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 2

Fotoğraflar: Şahin Yücel

Osman ?z?elik (DTP Siirt Milletvekili): S?n?r ?tesi bir operasyonla T?rkiye?nin i?inde olan bir sorunu ??zme olas?l??? bulmad???m?z i?in Meclis?te tezkereye ret oyu verdik.


Osman ?z?elik (DTP Siirt Milletvekili): S?n?r ?tesi bir operasyonla T?rkiye?nin i?inde olan bir sorunu ??zme olas?l??? bulmad???m?z i?in Meclis?te tezkereye ret oyu verdik.
Ya?ananlar, bu operasyonu g?ndeme getiren K?rt sorununun T?rkiye?de demokratik yollardan ??z?m?ne ili?kin taleplerin g?z ard? edilmesidir. Evet PKK?nin ger?ekten Irak?ta kamplar? vard?r ama bu, T?rkiye?nin i?inde y?llard?r varl???n? koruyan ve ??z?ms?z b?rak?lm?? bir sorunun sonu?lar?d?r. Devletin bu konudaki yakla??m? sorunu ??zmeye y?nelik olmayacak, aksine, b?y?tmeye y?nelik olacakt?r. Nitekim 23 y?ld?r bir ?iddet ortam? ya??yoruz ve bundan ?ok ac? duyuyoruz. Bir toplumsal sorun ?iddetle bast?r?lamaz, ??z?mlenemez, yok edilemez. Demokratik yollardan, bar???? yollardan, AB evrensel hukuk normlar? ?er?evesinde ??z?mlenebilir. Taraflar?n buna uygun bir tav?r i?inde olmalar?n? bekliyoruz. Ortado?u bir batakl?k durumunda, Amerika bile ??kmaza girmi?tir. Kuzey Irak da?l?k bir b?lge ve Saddam kuvvetleri bile orada tutunamam??t?r. T?rkiye bu macerayla ?ok b?y?k zararlar g?recektir ve onulmaz yaralar a??lacakt?r. Sorunun so?ukkanl?l?kla i?eride ??z?m?ne y?nelik politikalar?n geli?tirilmesinden yanay?m.
Olas? bir operasyon ?lkedeki gerilimleri t?rmand?racakt?r

Alaaddin Din?er (E?itim Sen Genel Ba?kan?): Bug?ne kadar yap?lan s?n?r ?tesi operasyonlar, sorunun ??z?m? i?in bir sonu? vermedi. Bize g?re akan kan durmal?, silahlar susmal?d?r. Bu t?r operasyonlar sorunu ??zmek yerine daha da derinle?tirir. Halklar?n bar?? i?inde karde??e ya?amas? ve K?rt sorununun demokratik yollarla ??z?lmesinin sa?lanmas? gerekir. Olas? bir operasyon, ?lkedeki gerilimleri t?rmand?racakt?r. Umar?z h?k?met, tezkereyi Meclis?ten ge?mesine ra?men kullanmaz ve sorun, diyalog ve bar????l yollarla daha pozitif bir noktaya ta??n?r. S?n?r ?tesi operasyonu isteyenler, sava?tan ve kandan beslenenler...
Ancak silahla sorunlar?n ??z?lmedi?i g?r?lm??t?r. Biz halklar?n bir arada ve karde??e ya?amas?n? savunmaya devam edece?iz.
T?rkiye K?rtlerini memnun etmeli

Prof. Dr. Bask?n Oran: S?n?r ?tesi ??z?m olsayd? yakla??k 30 kez girilmezdi Kuzey Irak?a. Bu hamle, sadece i? trib?nlere y?nelik y?rek so?utmaktan ibaret. Sonra orada PKK?yi koydunsa bul. S?n?r ?tesi ile hem Kuzey Irak K?rtlerini d??man ediyorsun, hem de T?rkiye K?rtlerini yabanc?la?t?r?yorsun. ?stelik K?rt sorununun ??z?m? d??ar?daym?? gibi bir hava da yarat?l?yor. Bence T?rkiye, kendi K?rtlerini memnun etmeli, ondan sonra onlarca K?rt devleti kurulursa da bizi ilgilendirmez.
S?n?r ?tesi harekata kar??y?m

Pelin Batu (Oyuncu): Olas? bir s?n?r ?tesi harekata kar??y?m. Hi?bir getirisi olaca??n? d???nm?yorum. Bah?eli?nin ?S?n?r ?tesi harekata kar?? olanlar PKK yanda??d?r? d???ncesi tehlikeli ve komiktir. Uzun s?redir Irak?ta devam eden sava?, her ge?en g?n can almaya devam ediyor. Bas?nda bile Irak?taki olaylar s?radan haber olarak veriliyor. ABD girdi?i batakl?ktan, sava?mas?na ra?men ??kam?yor. Olas? bir harekata bizim askerimizin girmesiyle, ayn? ?ekilde ?ok yara alaca??m?z? ve T?rkiye?ye bunun ter?r olarak daha da b?y?k yans?malar? olaca??n? d???n?yorum.
YARIN: Haluk Gerger, DTP Batman Miletvekili Ayla Akat Ata, Karde? T?rk?ler.

İLGİLİ HABERLER

28 Mayıs 2018 05:02
Erdoğan ve AKP’nin televizyonlardaki yeri CHP’den ortalama 10, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisinden de yaklaşık 30 kat fazla.
28 Mayıs 2018 02:39
Gazeteci Mehmet Uğur Çakıl yazdı: '‘Şartsız, koşulsuz’ gücün yanında yer almak siyasi bir ahlakı bünyesinde barındırmıyor.'
28 Mayıs 2018 04:29
Diyarbakır'ın ardından Malatya'da da kömür dağıtımı hız kazandı. Yardımı samimiyetsiz bulan yurttaşlar sadece oy için kapılarının çalındığını söylüyor
27 Mayıs 2018 19:50
İstanbul Sultangazi'de kurulan Gazi Semt Pazarı'nda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
27 Mayıs 2018 17:19
2015’te Türkiye Sinema Sözlüğü’nü derleyen Altyazı Aylık Sinema Dergisi, yayın hayatının 17. yılında 'Dünya Sinema Sözlüğü'nü hazırladı.

Toplam Query: 43