S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 2

 S?n?r ?tesi harekat ??z?m m??  T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal?? 2

Fotoğraf: Menderes Çınar

Osman ?z?elik (DTP Siirt Milletvekili): S?n?r ?tesi bir operasyonla T?rkiye?nin i?inde olan bir sorunu ??zme olas?l??? bulmad???m?z i?in Meclis?te tezkereye ret oyu verdik.


Osman ?z?elik (DTP Siirt Milletvekili): S?n?r ?tesi bir operasyonla T?rkiye?nin i?inde olan bir sorunu ??zme olas?l??? bulmad???m?z i?in Meclis?te tezkereye ret oyu verdik.
Ya?ananlar, bu operasyonu g?ndeme getiren K?rt sorununun T?rkiye?de demokratik yollardan ??z?m?ne ili?kin taleplerin g?z ard? edilmesidir. Evet PKK?nin ger?ekten Irak?ta kamplar? vard?r ama bu, T?rkiye?nin i?inde y?llard?r varl???n? koruyan ve ??z?ms?z b?rak?lm?? bir sorunun sonu?lar?d?r. Devletin bu konudaki yakla??m? sorunu ??zmeye y?nelik olmayacak, aksine, b?y?tmeye y?nelik olacakt?r. Nitekim 23 y?ld?r bir ?iddet ortam? ya??yoruz ve bundan ?ok ac? duyuyoruz. Bir toplumsal sorun ?iddetle bast?r?lamaz, ??z?mlenemez, yok edilemez. Demokratik yollardan, bar???? yollardan, AB evrensel hukuk normlar? ?er?evesinde ??z?mlenebilir. Taraflar?n buna uygun bir tav?r i?inde olmalar?n? bekliyoruz. Ortado?u bir batakl?k durumunda, Amerika bile ??kmaza girmi?tir. Kuzey Irak da?l?k bir b?lge ve Saddam kuvvetleri bile orada tutunamam??t?r. T?rkiye bu macerayla ?ok b?y?k zararlar g?recektir ve onulmaz yaralar a??lacakt?r. Sorunun so?ukkanl?l?kla i?eride ??z?m?ne y?nelik politikalar?n geli?tirilmesinden yanay?m.
Olas? bir operasyon ?lkedeki gerilimleri t?rmand?racakt?r

Alaaddin Din?er (E?itim Sen Genel Ba?kan?): Bug?ne kadar yap?lan s?n?r ?tesi operasyonlar, sorunun ??z?m? i?in bir sonu? vermedi. Bize g?re akan kan durmal?, silahlar susmal?d?r. Bu t?r operasyonlar sorunu ??zmek yerine daha da derinle?tirir. Halklar?n bar?? i?inde karde??e ya?amas? ve K?rt sorununun demokratik yollarla ??z?lmesinin sa?lanmas? gerekir. Olas? bir operasyon, ?lkedeki gerilimleri t?rmand?racakt?r. Umar?z h?k?met, tezkereyi Meclis?ten ge?mesine ra?men kullanmaz ve sorun, diyalog ve bar????l yollarla daha pozitif bir noktaya ta??n?r. S?n?r ?tesi operasyonu isteyenler, sava?tan ve kandan beslenenler...
Ancak silahla sorunlar?n ??z?lmedi?i g?r?lm??t?r. Biz halklar?n bir arada ve karde??e ya?amas?n? savunmaya devam edece?iz.
T?rkiye K?rtlerini memnun etmeli

Prof. Dr. Bask?n Oran: S?n?r ?tesi ??z?m olsayd? yakla??k 30 kez girilmezdi Kuzey Irak?a. Bu hamle, sadece i? trib?nlere y?nelik y?rek so?utmaktan ibaret. Sonra orada PKK?yi koydunsa bul. S?n?r ?tesi ile hem Kuzey Irak K?rtlerini d??man ediyorsun, hem de T?rkiye K?rtlerini yabanc?la?t?r?yorsun. ?stelik K?rt sorununun ??z?m? d??ar?daym?? gibi bir hava da yarat?l?yor. Bence T?rkiye, kendi K?rtlerini memnun etmeli, ondan sonra onlarca K?rt devleti kurulursa da bizi ilgilendirmez.
S?n?r ?tesi harekata kar??y?m

Pelin Batu (Oyuncu): Olas? bir s?n?r ?tesi harekata kar??y?m. Hi?bir getirisi olaca??n? d???nm?yorum. Bah?eli?nin ?S?n?r ?tesi harekata kar?? olanlar PKK yanda??d?r? d???ncesi tehlikeli ve komiktir. Uzun s?redir Irak?ta devam eden sava?, her ge?en g?n can almaya devam ediyor. Bas?nda bile Irak?taki olaylar s?radan haber olarak veriliyor. ABD girdi?i batakl?ktan, sava?mas?na ra?men ??kam?yor. Olas? bir harekata bizim askerimizin girmesiyle, ayn? ?ekilde ?ok yara alaca??m?z? ve T?rkiye?ye bunun ter?r olarak daha da b?y?k yans?malar? olaca??n? d???n?yorum.
YARIN: Haluk Gerger, DTP Batman Miletvekili Ayla Akat Ata, Karde? T?rk?ler.

İLGİLİ HABERLER

21 Ekim 2018 17:18
İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden 'yaptığınız gazetecilik değil, maskaralık’ diyen Tarım ve Orman Bakanı'na yanıt: Soru sormak gazetecinin görevidir
21 Ekim 2018 17:13
CHP’li Gürer, elektrik faturalarındaki ‘TRT payı’nın akıbetini sordu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı yanıt vermek yerine TRT payının devam edeceğini söyledi
21 Ekim 2018 17:06
Irak Kürdistan Bölgesi'nde milletvekili seçiminin nihai sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki KDP birinci parti oldu.
21 Ekim 2018 14:41
Elazığ 1 Nolu Cezaevi tutukluların Evrensel gazetesine erişimini “hükümlüler arasında huzur ve sükuneti bozacağı” gerekçesiyle engelliyor.

Toplam Query: 38