Petrol sava?? uyar?s?

Uluslararas? piyasalarda petrol?n varili ge?en hafta ilk kez 90 dolar? g?r?rken, Almanya merkezli ?Enerji ?zleme Grubu?nun (EWG) haz?rlad??? raporda...


Uluslararas? piyasalarda petrol?n varili ge?en hafta ilk kez 90 dolar? g?r?rken, Almanya merkezli ?Enerji ?zleme Grubu?nun (EWG) haz?rlad??? raporda, petrol ?retiminin ?n?m?zdeki y?llarda azalaca?? ?ng?r?s?nde bulunuldu ve olas? ?a??r? petrol k?tl????n?n d?nyada daha fazla sava? ile sosyal ??k?nt? yaratabilece?i uyar?s? yap?ld?.
?ngiltere?de yay?nlanan ?The Guardian? gazetesinin haberine g?re raporunu d?n Londra?da a??klayan EGW, ?d?nya petrol ?retiminin ge?en sene zirve yapt???n?? belirtirken, ?Art?k d????e ge?iyor ve 2030 itibariyle yar? yar?ya azalm?? olabilir. Fosil yak?tlar?ndaki a??r? petrol k?tl??? da sava?lar ve sosyal ??k?nt?lere sebep verebilir? ifadelerini kulland?.
D?nya petrol ?retiminin, 2006 y?l?nda ?uzmanlar?n da beklentilerinin ?zerinde oldu?unu? ifade eden EGW raporunda, ??retim bu y?l ise y?zde 7 oran?nda geriledi. D?nya, talep artar ve arz azal?rken ileri g?nlerde ihtiyac? kar??layabilecek petrol? ?retemeyebilir. Bu d?nya ekonomisi i?in b?y?k sorun? ifadelerini kulland?.
Uzmanlar, bu durumu ?D?nya ekonomisi, yap?sal bir de?i?imin e?i?inde? diye yorumlarken, The Guardian ise EGW raporunun petrol arz? konusunda ?kayg?ya mahal olmad???n?? savunan Uluslararas? Enerji Ajans??n?n (UEA) bulgular?yla ??eli?ti?ini? belirtti.
Yar? yar?ya azalma
UEA?n?n rakamlar?na ra?men EWG, ?al??mas?n?n ?halihaz?rdaki petrol ?retim verilerine dayand???n? ve g?venilir oldu?unu? belirtti. Resmi end?stri ke?iflerine g?re, k?resel rezervlerin 1.225 giga varil civar?nda hesaplad???n? belirten kurum, ayn? kaynaklar?n bu rakam?n ?bug?nk? t?ketim oranlar?yla 42 y?ll?k arz? olu?turdu?unu? savunmas?na ra?men ger?e?i yans?tmad???n? belirtti. Ger?ek rakamlar?n bunun ??te ikisi oldu?unu belirten EGW, bug?n g?nde 81 milyon varil olan g?nl?k petrol ?retiminin, 2030 y?l?na de?in g?nde 31 milyon varile d??ece?ini bildirdi. EGW, petroldeki bu d????? do?al gaz, k?m?r ve uranyum ?retiminin izleyece?ini de vurgulad?.
?Radikal de?i?imler yap?lmazsa gelecek karanl?k? diyen EGW raporda, ?ngiliz Enerji Uzman? David Fleming?in, ?Enerji arz?nda olas? azalma, kitlelerin geni? ho?nutsuzlu?unu kolayl?kla k?r?kleyebilir. T?pk? bu ay Myanmar?da tan?k oldu?umuz gibi. H?k?met, sanayi ve geni? y???nlar i?in ihtimaller aras?nda sadece kar???kl?k da yok. B?yle devam ederse i? kontrolden ??kar ve toplu bir sosyal erimeye neden olur? ifadelerini de al?nt?lad?.
Raporu haz?rlayan gruptan Joerg Schindler de benzer ifadeler kullan?rken, ?D?nya ekonomisi, yap?sal bir de?i?imin e?i?inde. Bu de?i?im, fosil yak?t arz?n?n d??mesine neden olarak, g?nl?k ya?am?m?z?n her evresine n?fuz edebilir? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net