ABD ?su?lu? dedi, yine sivilleri katletti!

ABD ordusu, Irak??n ba?kentinde bulunan ?ii yo?unluklu Sadr semtinde ?nceki g?n yeni bir katliama imza att?.


ABD ordusu, Irak??n ba?kentinde bulunan ?ii yo?unluklu Sadr semtinde ?nceki g?n yeni bir katliama imza att?. ABD?nin ?koalisyon g??lerine Kas?m 2006 ve May?s 2007?de d?zenlenen sald?r?lardan sorumlu olduklar?n?? iddia etti?i ?su?lulara? y?nelik operasyonunda, aralar?nda kad?n ve ?ocuklar?n da bulundu?u 49 ki?i ya?am?n? yitirdi.
B?lgedeki haber kaynaklar?, ABD ordusunun ?ld?r?lenlerin hepsinin ?sivil? oldu?u iddias?nda ?srar etmesine ra?men, ?lenler aras?nda sivillerin bulundu?unu ?kesin? diye bildirdi. Nitekim katliam?n ard?ndan al?nan foto?raflar da, sald?r?da sivillerin ?ld?r?ld???n? do?rulad?.
Irak polisi ile hastane yetkilileri ise ABD helikopter ve sava? u?aklar?n?n Sadr semtine bomba ya?d?rd???n? ifade ederken, mahallede bir?ok ev ile d?kkan?n zarar g?rd??? ??renildi.
Maliki?den c?l?z tepki
Bu arada Irak H?k?met S?zc?s? Ali El Debba? ise Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin Amerikan g??lerinin, Irak??n ba?kenti Ba?dat??n Sadr semtinde d?zenledi?i hava sald?r?s?nda, ?sivillere y?nelik a??r? ?iddet kullan?lmas?n? protesto etti?ini? s?yledi.
ABD S?zc?s? Albay Steve Boylan ise Irak bakanlar kurulu ?yeleriyle, ABD askeri yetkililerinden olu?an bir komite kurularak, ?konunun g?zden ge?irilmesi ve gelecekte, mekanizmalar?n daha iyi i?ler hale getirilmesi? konusunda anla?maya vard?klar?n? s?yledi.
?te yandan ?lkedeki ?l?m sayac? d?n de i?lemeye devam etti. Ba?dat?ta yine ?iileri hedef alan bombal? sald?r?larda 7 ki?i ?ld?, 20?den fazla ki?i de yaraland?. Ba?dat??n merkezindeki Kerreda semtinin Kahraman meydan?nda bir minib?se, yola d??enen bombayla sald?r? d?zenlenmesi sonucu 4 ki?i ?ld?, 12 ki?i de yaraland?.
Polis, parlamentodaki en b?y?k S?nni grubun lideri Adnan El Duleymi?nin dan??man? Ahmed El Me?hedani?nin Ba?dat?ta ?nceki g?n silahl? ki?ilerce vurularak ?ld?r?ld???n? kaydetti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net