Roma, gasplara kar?? alanlarda

H?k?metin da??lma sinyalleri verdi?i ?talya?da cumartesi g?n? ?lkenin farkl? kentlerinden ba?kent Roma?ya akan on binlerce ki?i, Romano Prodi ba?bakanl???ndaki h?k?metin sosyal alanda yapmay? planlad??? k?s?tlamalara tepki g?sterdi.


H?k?metin da??lma sinyalleri verdi?i ?talya?da cumartesi g?n? ?lkenin farkl? kentlerinden ba?kent Roma?ya akan on binlerce ki?i, Romano Prodi ba?bakanl???ndaki h?k?metin sosyal alanda yapmay? planlad??? k?s?tlamalara tepki g?sterdi. Prodi?nin ?merkez sol? koalisyon h?k?metinin orta?? olan ?Kom?nist Yeniden Yap?lanma?, ??talya Demokratik Kom?nist Partisi? (PDCI) ile bir?ok sendika ve kitle ?rg?t?nce ?a?r?s? yap?lan g?steride, Prodi?nin politikalar?na ve ekonomi program?na sert tepki g?sterildi. Koalisyon orta?? partiler, ?zellikle sosyal alanda yap?lmak istenen k?s?tlamalara ve emeklilik ya??n?n y?kseltilmesine kar?? ??k?yor. Roma?da ge?en hafta da bu ama?la bir g?steri yap?lm??t?. G?sterilerle Prodi ?zerinde bir bask? kurmay? ama?layan koalisyon orta?? partiler ayr?ca, ge?ici s?zle?me ile ?al??anlar?n i?ten at?lmas?n? kolayla?t?racak tasar?ya da kar?? ??k?yor. ?talya?da, s?reli i? anla?mas? olan ve ?o?unlu?u gen?, 4 milyon insan ?al???yor.
Hem h?k?met orta?? hem de parlamento d??? muhalefetle ili?ki i?erisinde olan her iki partinin de ?zellikle taban?n bask?s? ile kar?? kar??ya oldu?u belirtiliyor. S?z konusu partilerin y?neticilerince mitingde yap?lan konu?malarda, ?sosyal alanda hak gasplar?na izin vermeyecekleri, gerekirse koalisyondan ayr?labilecekleri? mesaj?n verildi. Az bir sandalye fark? ile i?ba??nda olan Prodi?nin, iki partinin deste?ini ?ekmesi durumunda ayakta durmas? s?z konusu de?il. Daha ?nce Afganistan?da bulunan ?talyan askerlerinin g?rev s?resinin uzat?lmas? konusunda da h?k?met i?erisinde bir kriz ya?anm??t?. (AVRUPA HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net