Kara koyunun kara g?n?

?svi?re?de Federal Meclis ve Kanton Temsilcileri Meclisi?ni 4 y?ll???na yenilemek amac?yla pazar g?n? yap?lan se?imleri ?rk?? ?svi?re Halk Partisi (SVP) kazand?.


?svi?re?de Federal Meclis ve Kanton Temsilcileri Meclisi?ni 4 y?ll???na yenilemek amac?yla pazar g?n? yap?lan se?imleri ?rk?? ?svi?re Halk Partisi (SVP) kazand?. Su? i?leyen yabanc?lar?n s?n?r d??? edilece?ini ?ak koyunlar?n, kara koyunlar? tekmeleyerek d??ar? att???? ?rk?? bir afi? haz?rlayarak ilan eden SVP, oylar?n y?zde 29?unu kazanarak, meclisin birinci siyasi partisi konumuna geldi. 200 sandalyeli Ulusal Konsey?de SVP sandalye say?s?n? 6 art?rarak 61?e y?kseltti.
Sosyal Demokratlar (SP) ise ciddi bir yenilgi ald?. Se?imlerden konumunu sa?lamla?t?rarak, ??kan bir ba?ka parti ise Ye?iller oldu. SP y?zde 19 oy oran? ile 9 sandalye gerileme g?sterirken, Ye?iller oran?n? y?zde 1.9 oran?nda art?rmay? ba?ard?. H?ristiyan Demokratlar, 14.6 oran?nda oy alarak 31 sandalye, Radikaller ise 15.9 oran?yla 30 sandalye kazand?.
Bu sonu?lar ?????nda hi?bir parti tek ba??na iktidara yetecek oy kazanamad???ndan, ?lke 60 y?ld?r oldu?u gibi koalisyonlarca idare edilmeye devam edecek.
?te yandan se?imin galibi SVP?ye memnuniyet ve g?ven hakim. Parti yetkilileri, ?y?ksek oy oran?n?n kendilerini bile ?a??rtt???n?? ifade ederken, aral?kta yap?lacak Bakanlar Kurulu se?imlerine de, genel se?im sonu?lar?n?n yans?mas? bekleniyor. SVP, sa?-muhafazak?r bir kabine arzu ettiklerini dillendirirken, bu se?imler de olduk?a ?eki?meli bir s?rece tan?k olacak. SVP?nin, zafer sarho?lu?unun etkisiyle yabanc? d??manl???na dayal?, emek kar??t? politik ?izgiyi devam ettirece?i ve g??menler ile emek?ilere y?nelik sald?r? paketlerine h?z verece?i de yorumlar aras?nda.
SP ise beklenenden de a??r bir yenilgi ald?. Politik reflekslerini ?nemli ?l??de yitirmi? olan SP, s?ylemlerindeki c?l?zl?k ve prati?iyle son se?imlerden sonra ele?tirilerin hedefi haline gelmi?ti. SP kurmaylar?, ?ortaya ??kan tabloyu ve yenilgiyi dikkate alacaklar?n?, ama istifan?n s?z konusu olmad???n?? s?ylediler. SP?nin kay?p oylar?n?n bir b?l?m? Ye?illere akarken, baz? kantonlarda SVP de SP?nin taban?ndan oy ald?. Se?imlerde oylar?n? art?ran Ye?iller ise rakamsal olarak bakanl?k elde etme ?ans?na kavu?mu? de?il. (Z?rih/EVRENSEL)
Haydar Sancar
www.evrensel.net