Piyasalarda beklenen ?alkant?

Piyasalarda beklenen sallant? d?n ger?ekle?ti. Borsada sert d???? olurken, dolarda y?kseli? ya?and?. Bu haftan?n ?alkant?l? ge?ece?i konusunda uyar?da bulunuluyor.


Piyasalarda beklenen sallant? d?n ger?ekle?ti. Borsada sert d???? olurken, dolarda y?kseli? ya?and?. Bu haftan?n ?alkant?l? ge?ece?i konusunda uyar?da bulunuluyor.
Operasyon kayg?lar?yla dolar yeni haftaya y?kseli?le ba?lad?. Bankalar aras? piyasada dolar kotasyonlar? bu sabah 1.24 YTL?nin ?zerine ??kt?. 1.22 YTL?den a??lan dolar, 1.2430 YTL?ye kadar y?kseldi. Daha sonra hafif gerileyen dolar, 1.23 d?zeyine indi.
Dolar yurtd???nda ise de?er kaybetmeye devam ediyor. Avro/dolar paritesi bu sabah 1:4348 ile yeni bir rekor k?rd?. Dolar/yen ise son alt? haftan?n en d???k seviyesi olan 113:27?ye geriledi.
Sert d????
?stanbul Menkul K?ymetler Borsas? (?MKB) Ulusal Endeksi, a??l??ta 2 bin 831 puanl?k d????le 52 bin 355?e geriledi. Hisse senetlerinin de?er kayb? y?zde 5?i a?t?. Daha sonra hafif toparlanan endeks, 53 bin 392 puana ula?t?. Hisse senetlerinin ortalama de?er kayb? y?zde 3.8 olarak ger?ekle?ti.
Tahvil ve bono piyasas?nda en ?ok i?lem g?ren 5 A?ustos 2009 vadeli tahvilin bile?ik faizi y?zde 16.33?e y?kseldi.
Bu hafta ?alkant?l? ge?ecek
A Yat?r?m Genel M?d?r Yard?mc?s? Murat Salar, bug?n ya?anan negatifli?in a??rl?kl? olarak yurtd???ndan kaynakland???n?n alt?n? ?izdi. Yurtd???nda kredi piyasas?yla ilgili endi?elerin artmaya ba?lad???n?, petrol fiyatlar?n?n 90 dolara kadar ??kt???n? hat?rlatan Salar, b?t?n bu unsurlar?n bir araya gelmesiyle piyasa alg?lamas?n?n negatife d?nd???n? ve fiyatlara yans?maya ba?lad???n? kaydetti.
ABD, Japonya ve Brezilya borsalar?ndaki d????lere dikkati ?eken Salar, d??ar?da da tedirginli?in ba?lad???n? anlatt?.
Borsadaki sat??lar?n bir miktar daha devam edebilece?ini dile getiren Salar, ??yle devam etti: ??S?k?nt?l? bir s?re? olacak. ?ok al??k?n oldu?umuz d?nemler de?il. ?nceki d?nemlere g?re en ?nemli de?i?iklik ?u olacak; dalga boylar?n?n y?ksek oldu?u d?nemler ya?ayaca??z. ?ok y?ksek hacimlerle rekor k?r?l?rken, bir anda gerilemeler olabilir. Bu, belirsizli?in artt??? d?nemlerde ya?anan bir durum. B?yle s?re?lerin ya?anmas?na yat?r?mc?lar al??k?n olmal?. Dalgan?n ?iddeti artabilir. D?vizde ise ?nemli bir y?kseli? beklemiyorum.??
Finans Yat?r?m Yurti?i Sat?? Birim M?d?r? ?evket Keresteci, ??Bu hafta olduk?a ?alkant?l? ge?ecek. Sakin olmak gerekir. Zor bir hafta ya??yoruz?? dedi.
??eride birtak?m geli?melerin g?z ard? edildi?ini, bunlar?n da ?imdi etkisini g?sterdi?ini belirten Keresteci, ??B?t?n bunlar? hal?n?n alt?na atars?n?z, bir seferde sonu?lar? g?r?l?r. Takip etmek laz?m. Petrol fiyat? ?nemli, fiyat 100 dolara gidiyor. Yat?r?mc?lar i?in zor bir hafta...?? diye konu?tu.
T?m ?abalara ra?men!
Piyasalardaki dalgalanman?n ABD Merkez Bankas? FED?in 31 Ekim?de yapaca?? faiz toplant?s?na kadar devam edece?i ?ng?r?l?yor. Fakat ekim ay? sonunda ger?ekle?ecek toplant?da, FED?in yeni bir faiz indirimi sinyali vermemesi ve ?nemli yat?r?m bankalar?n?n d???k k?r a??klamalar? sebebiyle borsalardaki kay?plar?n devam etme ihtimali y?ksek.
?yimser yakla?anlar; ?borsadaki yabanc? pay?n?n y?de 72, yabanc?lar?n bono portf?y?n?n 30-35 milyar dolara ula?t??? ve y?ll?k do?rudan yabanc? sermaye tutar?n?n 20 milyar dolar oldu?u bu denli b?y?yen bir ekonomiyi, kimsenin kolay kolay g?zden ??karamayaca??? yorumlar? yap?yorlar. Fakat so?utulan bir ?b?y?k ABD ekonomisinin? faiz indirimleriyle yeniden sa?l???na kavu?abilece?i olduk?a ??pheli. ??nk? ABD, konut krizini kolay kolay a?aca?a benzemiyor. (EKONOM? SERV?S?)
ABD?de konut krizi s?r?yor

19 Ekim Cuma g?n? borsalar, Bank of America, Citibank ve Morgan Stanley gibi bankalar?n ???nc? ?eyrek k?rlar?n?n beklenenin ?ok alt?nda kalmas?, ABD konut sekt?r?nde ya?anan krizin devam etti?ine i?aret edince h?zla geriledi. D????ler ?zellikle ABD borsalar?nda etkili olurken Dow Jones, Nasdaq, Standart&Poor?s endeksleri y?zde 2.5 civar?nda de?er kaybetti.
Latin Amerika borsalar? da h?zla de?er kaybederken ?zellikle Brezilya?da Bovespa endeksi y?zde 3.74?l?k kay?pla en fazla de?er kaybeden borsalar?n ba??nda geldi. Avrupa borsalar? erken kapand??? i?in d????ten fazla etkilenmezken, ?MKB endeksi cuma g?n? y?zde 1.39?luk bir kay?pla kapand??? s?rada ABD borsalar?nda ?ok fazla kay?p yoktu. Bu nedenle d?n Avrupa borsalar? ve dolay?s?yla ?MKB?nin haftaya kay?plarla ba?lamas? bekleniyordu.
?S?n?r ?tesi etkilemez? s?ylemi de?i?ti

Meclis taraf?ndan tezkere karar? al?nmadan ?nce yap?lan ?S?n?r ?tesi operasyonlar piyasalar? etkilemez? yorumlar?, yerini ?Operasyon ihtimali g??lendik?e piyasalar? etkiliyor? yorumlar?na b?rakt?. Para ve sermaye piyasalar?n?n yan? s?ra s?n?r ?tesi operasyonu bahane ederek 90 dolara ?eken uluslararas? dev fonlar?n, petrol fiyatlar?n? da yukar? do?ru hareket ettirece?i endi?esi piyasalara hakim oldu.
Para sermaye piyasalar?ndaki olumsuz geli?meler, ge?en cuma ba?lam??t?. ABD?de mortgage kredilerinde ba?layan dalgalanman?n etkisiyle b?y?menin yava?lad???na i?aret eden geli?meler, ge?en hafta ard? ard?na geldi.
ABD?nin en b?y?k bankalar? Citigroup, Bank of America ve Wachovia?n?n milyar dolarl?k zarar a??klamalar? ve uyar?lar? ile adeta yat?r?mc?lara ?nc? i?aret verildi. Ard?ndan ABD Merkez Bankas??n?n ?Beige Book? raporunda, ABD ekonomisinin yava?lama s?recine girdi?i vurguland?. Rekor ?st?ne rekor k?ran petrol fiyatlar?n?n 90 dolar? da a?arak t?m zamanlar?n en y?ksek seviyesine t?rmanmas?, dolar?n uluslararas? para birimleri kar??s?nda s?rekli de?er kaybetmesi ve Avro kar??s?nda tarihi seviyelere gerilemesi de bir anlamda piyasalar?n bozulmaya ba?layaca??na ve ABD borsalar?nda sat??lar?n gelece?ini ?nceden haber verdi.
ABD?deki geli?melerin yan? s?ra art?k T?rkiye?de krizi tetikleyecek sebeplerin aras?nda ?unlar da yer al?yor: Petrol fiyatlar?n?n 90 dolara dayanmas?, ABD mortgage krizinin tam anlam?yla atlat?lmam?? olmas?, s?zde Ermeni yasa tasar?s?, tezkere, b?t?edeki eksiklikler ve faiz d??? fazla hedefinin y?zde 6.5?ten y?zde 5.5?e d???r?lmesi...
www.evrensel.net