?zelle?tirmeden 12 milyar YTL bekleniyor

?zelle?tirmenin 2008?de de b?t?n h?z?yla s?rece?ini a??klayan h?k?met, ?n?m?zdeki y?l yap?lacak sat??lar ve halka arzlardan 11.8 milyar YTL gelir hedefliyor.


?zelle?tirmenin 2008?de de b?t?n h?z?yla s?rece?ini a??klayan h?k?met, ?n?m?zdeki y?l yap?lacak sat??lar ve halka arzlardan 11.8 milyar YTL gelir hedefliyor. ?zelle?tirme, elektrik da??t?m ?ebekeleri, ?eker fabrikalar? ve otoyollarda yo?unla?acak.
Devlet Planlama Te?kilat??n?n genel ekonomik hedefler ?al??mas?nda ?zelle?tirme uygulamalar?n?n bu y?lki ger?ekle?meleri ve 2008 hedeflerine de yer verildi.
Telekom borcunu pe?in ?deyecek
Y?lba??nda 5.2 milyar YTL olmas? ?ng?r?len 2007 ?zelle?tirme gelirinin T?rk Telekom?un sat?? bedelinin pe?in ?demesi nedeniyle 11.6 milyar YTL?ye ??kaca?? hesapland?. 2008 ?zelle?tirme gelir hedefi ise 11 milyar 798 milyon YTL olarak ?ng?r?ld?.
Ekonomi y?netiminin haz?rlad??? programa g?re, ?n?m?zdeki y?l ?zelle?tirme uygulamalar?, elektrik da??t?m ?ebekeleri, ?eker fabrikalar? ve otoyollar ?st?nde yo?unla?acak. T?rk Telekom?da halka arz da planlar aras?nda yer al?rken Halkbank ?zelle?tirmesinin de yeniden g?ndeme gelebilece?i belirtiliyor.
Enerjiden tar?m K?T?lerine...
?zelle?tirme uygulamalar?nda aksama olmamas? amac?yla ocak ay?ndan itibaren ciddi bir ?al??ma y?r?t?lece?i vurgulan?yor.
Y?l sonuna kadar da kamu bankalar?yla otoyollar?n ?zelle?tirilmesi konusunda strateji raporlar?n?n tamamlanmas? planlan?yor. ?n?m?zdeki y?l, ?zelle?tirme kapsam?na yeni kurulu?lar?n al?nmas? da g?ndemde. Enerji K?T?leriyle ?aykur, T?GEM ve PTT?nin kapsama al?nmas?na y?nelik ?nceki d?nemlerde haz?rl?klar y?r?t?lm??t?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net