Grev k?r?c?lara i??i engel oldu

Gaziosmanpa?a (GOP) Telekom M?d?rl????ne ba?l? i?yerlerinde ta?eron ?irket yoluyla yap?lmak istenen grev k?r?c?l???, i??iler taraf?ndan engellendi.


Gaziosmanpa?a (GOP) Telekom M?d?rl????ne ba?l? i?yerlerinde ta?eron ?irket yoluyla yap?lmak istenen grev k?r?c?l???, i??iler taraf?ndan engellendi. Pazar g?n? referandum bahane edilerek polis e?li?inde ?al??t?r?lan ta?eron ?irket i??ileri, d?n de ayn? ?ekilde ?al??mak isteyince i??iler taraf?ndan engellendiler.
Pazar g?n? T?rkiye genelinde yap?lan referandumda meydana gelebilecek aksakl?klara kar?? Y?ksek Se?im Kurulu?nun (YSK) Telekomlarda ?al??acak yeterli say?da personel bulundurmas? iste?i, Telekom y?netimi taraf?ndan istismar edildi. GOP Sultan?iftli?i Santrali?nde yeterli say?da i??i bulunmas?na ra?men Telekom y?neticileri, ta?eron i??ileri ?al??t?rmak istedi. Ta?eron ?irket ??kaya?ya ba?l? i??iler, ?evik kuvvet polisi e?li?inde santrale geldiler. ???ilerin aksakl?klara kar?? yeterli i??inin g?revlendirildi?ini s?ylemesine ra?men, grevci i??iler ?evik kuvvet taraf?ndan zor kullan?larak santralden uzakla?t?r?ld?lar.
Polis destek verdi
D?n sabah GOP?a ba?l? di?er i?yerlerinden ta?eron i??ilerin gelmesiyle santral ?n?nde toplanan grevciler, buna izin vermeyeceklerini s?ylediler. ???iler burada s?k s?k ?Ta?eron mafyaya hay?r?, ?Sabotaj yok direni? var? slogan? att?lar. Tekrar ?al??maya gelen ta?eronlar?n santrale girmesi i??iler taraf?ndan engellendi. YSK?n?n karar?n? g?stererek ?al??acaklar?n? belirten ta?eron yetkilerine izin verilmeyince, ta?eronlar santralden ayr?lmak zorunda kald?lar. Gazetemize a??klama yapan GOP ??yeri Temsilcisi ?smail ?ay, grev k?r?c?l???na izin vermeyeceklerini dile getirdi. Ta?eronun pazar g?n? YSK karar?n? f?rsat bilip biriken ar?zalar? gidermek istedi?ini belirten ?ay, polisin de grev k?r?c?l???na destek oldu?unu dile getirdi. Ta?eron firman?n, ar?zalar? yapamay?nca sadece bilgisayar ?zerinde yap?lm?? g?sterdi?ini ifade eden ?ay, ta?eronun halk? kand?rd???n? s?yledi.
Ta?eron, valilikten ?al??ma izni istedi
??yeri Temsilcisi Erdal Oflaz ise ta?eron firman?n valili?e ba?vurarak ?al??ma izni istedi?ini belirterek, valili?in yasalara ayk?r? bir karar vermemesi gerekti?ini dile getirdi. Yasal olan grevlerinin yasad??? ?ekillerle engellenmek istendi?ini belirten Oflaz, gerekirse valilik hakk?nda da su? duyurusunda bulunacaklar?n? ifade etti. GOP Ba?temsilcisi Ahmet Karatay da b?lgelerinde grev k?r?c?l???na izin vermeyeceklerini, t?m i??ilerin grev yerlerinde beklemeye devam edece?ini dile getirdi. B?lgelerinde halktan gelen ?ikayet say?s?n?n her ge?en g?n artt???n? belirten Karatay, yetkililerin grevi k?rmak yerine taleplerini kabul etmesi gerekti?ini s?yledi.
Karatay, GOP i??ileri olarak, neden greve ??kt?klar?n? anlatmak i?in bildiri ??kard?klar?n? ve bunlar? halka da??tt?klar?n? anlatt?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net