Grev ba?ar?yla s?r?yor

Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, grevlerinin t?m T?rkiye?de ba?ar?yla s?rd???n?, 26 bin Telekom i??isinin, sendikas?n? korumak ve haklar?n? almak i?in ba?latt??? m?cadelesinin kararl?l?kla devam edece?ini belirtti.


Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, grevlerinin t?m T?rkiye?de ba?ar?yla s?rd???n?, 26 bin Telekom i??isinin, sendikas?n? korumak ve haklar?n? almak i?in ba?latt??? m?cadelesinin kararl?l?kla devam edece?ini belirtti.
Haber-?? Ba?kanlar Kurulu?nun d?n ola?an?st? toplanmas?n?n ard?ndan, Genel Ba?kan Akcan ?Ba?kanlar Kurulu Sonu? Bildirgesi?ni bas?na a??klad?. Grevlerinin ba?lad??? g?nden bu yana, hem patronlar?n hem de baz? bas?n organlar?n?n sendikaya kar?? yanl?? bir tutum i?inde oldu?unu ifade eden Akcan, ???sizli?in ve yoksullu?un yo?un olarak ya?and??? ?lkemizde, haklar?n? arayan T?rk Telekom i??ileriyle kamuoyunun kar?? kar??ya getirilmek istenmesini b?y?k bir hayret ve ?a?k?nl?kla izlemekteyiz? dedi. Dertlerinin yaln?zca ?para? olmad???n?, toplu i? s?zle?mesinde kazan?lm?? haklar?n? korumak ve geli?tirmek istediklerini kaydeden Akcan, sendikal ?rg?tl?l???n Telekom?dan tasfiye edilmek istendi?i aktard?. ?zmir?de, Diyarbak?r?da Telekom?a sald?ran, kablolara zarar verenleri g?venlik g??lerine teslim edenlerin Telekom i??ileri oldu?unu dile getiren Akcan, ?i??iler sabotaj yap?yor? iddias?n?n ger?ek olmad???n? s?yledi.
?Patron yasalar? ?i?niyor?
T?rk Telekom patronlar?n?n grev ve lokavt kanununa ayk?r? davrand???n?, grev kapsam? d???nda kalan Haber-?? ?yelerinin kendi alanlar? d???nda ?al??maya zorland???n? kaydeden Akcan, ta?eron i??ilerin de ?al??t?r?larak grev k?r?c?l??? yap?lmak istendi?ini ifade etti. Grevin i??ilerin haklar? verilene kadar kararl?l?kla s?rece?ini bildiren Akcan, Haber-???in grevin zaafa u?rat?lmas?na izin vermeyece?inin alt?n? ?izdi. Akcan, Hakkari?de hayat?n? askerler i?in ba?sa?l??? dileyerek, b?yle bir d?nemde grevi s?rd?rmekten ho?nut olmad?klar?n? ancak yasal haklar?n? aramaktan vazge?meyeceklerini belirtti. 26 bin sendika ?yesinin her g?n ziyaret etti?i Haber-?? internet sitesinin kapat?ld???n? da belirten Akcan, kapat?lma nedeninin de ?gizlilik karar? var? denilerek, a??klanmad???n? aktard?. ?Bir yere ka?mad?k. Gerekirse adalet ?n?nde hesap vermeye de haz?r?z? diyen Akcan, bunun kabul edilemez oldu?unu vurgulad?. (Ankara/EVRENSEL)
Batman?da su? duyurusu

Haber-?? Batman ?ube Ba?kan? ?irin ?rnek, i?yeri ile alakas? olmayan ki?ileri ?al??t?rd?klar? gerek?esiyle Telekom yetkilileri hakk?nda su? duyurusunda bulunacaklar?n? duyurdu.
?rnek, grevlerinin 7. g?n?nde olduklar?n? hat?rlatarak, i?veren vekillerinin bask?s? ve hukuk d??? uygulamalar? kar??s?nda y?lmadan m?cadelelerini devam ettirdiklerini belirtti.
Grevde olduklar? s?re i?erisinde i?yeri amirlerinin kablo ba?lad???n? onar?m ve bak?m yapt?klar?n? kaydeden ?rnek, ?unlar? dile getirdi: ???yeri ile alakas? olmayan ?ah?slar?n gizlice ?al??t?r?ld???n? tespit ettik. Bunlarla ilgili foto?raf ve tutanaklar?m?z mevcuttur. Hukuki i?lemler ba?lat?lacak grev k?r?c?l??? yapanlar hakk?nda su? duyurusunda bulunacakt?r? dedi. (Batman/D?HA)
www.evrensel.net