Telekom i??isi tek yumruk oldu

Telekom grevi t?m sabote edilme giri?imlerine ra?men co?ku ve kararl?l?kla s?r?yor.


Telekom grevi t?m sabote edilme giri?imlerine ra?men co?ku ve kararl?l?kla s?r?yor.
Ankara?n?n Ke?i?ren il?esindeki, Ke?i?ren Telekom M?d?rl??? ??yeri Ba?temsilcisi Ramazan Duru, i?verenin kapsam d???, birinci tip, ikinci tip diye ?al??anlar? b?lmesine, birbirinden farkl? ?cretler vermesine ra?men birlikteliklerini bozmay? ba?aramad???n? s?yl?yor. Duru, kapsam d???larla g?n?l birlikteliklerinin oldu?unu, bask?larla grev k?r?c? konumuna d??mek istemediklerini s?ylediklerini aktar?yor. D?ne kadar masa ba??nda ?al??anlar?n, m?d?rlerin, ?ebekede grevdeki i??ilerin i?ini yapmaya ?al??t???n? kaydeden Duru, bunlar? tespit edip, gerekli makamlara ?ikayet ettiklerini anlat?yor.
?ubuk ??letme ?efli?i?nde, 103 k?ye hizmet g?t?rd?klerini s?yleyen bir i??i de en uza??n?n 45 kilometrede oldu?unu, greve ??kmadan bir g?n ?nce 40-50 ar?za bildirildi?ini, bu ar?zalar?n grev s?resince de artt???n? s?yl?yor. ?ki ?ocuk babas? oldu?unu s?yleyen bir ba?ka i??i ?fke i?inde, ?17 y?l hizmetin var. Biz yedi?imiz ekme?e ihanet etmeyiz. ?ef, amir konumundakiler daha ?nce koltuklar?ndan kalkmazken ?imdi veznede para tahsil ediyor, bizim i?imizi yap?yorlar? diyor.
E?it i?e e?it ?cret
Ayn? odada ?al???p, ayn? i?i yapanlar?n kadrosuna g?re 850-1500-2500 YTL olmak ?zere ?? ?e?it ?cret uygulamas? oldu?unu anlatan i??ilerden Ali Ayd?n, 88 y?l?ndan beri ?al??t???n? hat?rlat?rken, ?Biz hakk?m?z? istiyoruz? diye konu?uyor.
Bir ba?ka i??i 4 y?ll?k ?niversite mezunu oldu?unu, diplomas?n? 17 y?l ?nce vermesine ra?men, ayn? unvandaki ortaokul mezunundan daha d???k ?cret ald???n? s?yl?yor. Aralar?nda ayl?k ortalama 400 YTL fark oldu?unu belirten i??i, ?E?it i?e e?it ?cret istiyoruz? diyor. ???iler, ??al??an biz, ?reten biz, y?ksek maa? alanlar ba?kas?? diye tepki g?steriyorlar. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net