H?k?metten itidal ?a?r?s?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu?nun tek g?ndemi ?ter?rle m?cadele? ve asker ?l?mlerinin arkas?ndan geli?en tepkiler oldu.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu?nun tek g?ndemi ?ter?rle m?cadele? ve asker ?l?mlerinin arkas?ndan geli?en tepkiler oldu. Toplant? sonras? a??klama yapan ve sorular? yan?tlayan Ba?bakan Yard?mc?s? ve H?k?met S?zc?s? Cemil ?i?ek, ?sab?r ve so?ukkanl?l?k? ?a?r?s? yaparken, kurumlar aras?nda tam bir mutabakat?n oldu?unu s?yledi. ?i?ek, a??klama yapmadan ?nce Ba?bakan Erdo?an ile 45 dakika ba? ba?a g?r??t?.
Bas?n?n kar??s?na ??kan ?i?ek, h?k?met bildirisini okudu. Asker ?l?mlerinin ard?ndan yap?lan ayr? ayr? ?st d?zey toplant?lara at?fta bulunulan bildiride, ?ter?rizmle m?cadelenin ?ok boyutlu oldu?u, silahl? m?cadele ?ncelikli olmak ?zere hukuki, siyasi, diplomatik, ekonomik ve sosyal alanlarda al?nan ve ivedi olarak al?nmas? gereken tedbirlerin de?erlendirildi?i? ifade edildi. Bildiride, ?Ter?rle m?cadelede h?k?metimizin, g?venlik g??lerimizin ve t?m ilgili kurulu?lar?m?z?n azim ve kararl?l??? tamd?r? denildi.
?Sakin ve m?sterih olun?
Al?nmas? gereken tedbirlerin niteli?i, zaman? ve y?ntemi konusunda devletin t?m kurumlar?n?n tam bir mutabakat i?inde oldu?unun alt? ?izilen bildiride, h?k?metin de TSK?n?n taleplerini kar??lama konusunda tam bir siyasi kararl?l??? oldu?u vurguland?. Devletin b?lgeye ve duruma hakim oldu?u, operasyonlar?n geni? ?apl? s?rd??? kaydedilen bildiride, vatanda?lara ?sakin ve m?sterih olma? ?a?r?s? yap?ld?. Ter?rle m?cadele konusunun milli mesele oldu?u, bu konuda ?milli birlik ve b?t?nl??? zedeleyecek yakla??mlardan ka??n?lmas?? gerekti?i vurgulanan h?k?met bildirisinde, ?hain sald?r?lara kar?? verilecek en iyi cevab?n birlik ve beraberli?i en ?st d?zeyde tutmak, sa?duyulu ve metanetli bir duru? sergilemek oldu?u? kaydedildi.
?Toplumsal tepkiler ?lkenin milli birli?ine, dirli?ine zarar vermemeli? diyen ?i?ek, halk?n devlete ve g?venlik g??lerine g?venmesini istedi. ?Tezkereyi kullanmak istemedi?iniz...? ?eklindeki bir soruya sinirlenen ?i?ek, kendisinin oldu?u kadar soruyu soranlar?n da sorumlulu?u olmas? gerekti?ini s?yledi.
Tezkerenin, tam bir kararl?l?k ve parlamentonun b?y?k bir ?o?unlu?uyla ??kar?ld???n? kaydeden ?i?ek, ?Dolapta dursun diye ??karmad?k? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net