DURUM

 • Son olaylar?n ard?ndan ?s?n?r ?tesi? korosu sesini daha bir y?kseltti ve sivil ve askeri otoritelerin ortak zirvesinden ?T?rkiye, Irak??n toprak b?t?nl???ne sayg?l? olmakla birlikte,


  Son olaylar?n ard?ndan ?s?n?r ?tesi? korosu sesini daha bir y?kseltti ve sivil ve askeri otoritelerin ortak zirvesinden ?T?rkiye, Irak??n toprak b?t?nl???ne sayg?l? olmakla birlikte, ter?re yard?m ve yatakl?k yap?lmas?na m?samaha g?stermeyecek ve hakk?n?, hukukunu, b?l?nmez b?t?nl??? ile vatanda?lar?n? korumak i?in gereken bedel ne ise ?demekten ka??nmayacakt?r? tavr? ??kt?. Bu arada ?vatanda?? da unutulmad? ve ?halk?m?z?n hakl? tepkisini g?sterirken, karde?lik duygular?na zarar verecek davran??lardan ka??narak, her durumda sa?duyusunu koruyaca??na? olan ?inan?? dile getirildi.
  Ancak ?duyarl? vatanda?? s?n?r i?i harekata ba?lam??t? bile ve Bursa DTP ?l ?rg?t? bas?l?p, da??t?l?rken, Fatih ?l?e ?rg?t? de kundakland?. Daha sonra neler olaca??n? ise hep birlikte g?rece?iz. Ama beklemeye hi? gerek yok, asl?nda bu kadar? bile, en ta? kafal? y?neticiyi dahi sorunun s?n?r d???nda de?il, i?inde oldu?u konusunda ikna edecek ?zellikler ta??makta. Demek ki haklar?n? ve ?zg?rl?klerini elde etmek i?in silaha sar?lanlar da onlara ?b?l?c?, ter?rist, d?? mihraklar?n ma?as?? diyenler de bu topraklarda ya??yorlar ve i? i?eler! Bu durumda ordular?n Irak topraklar?na sefer d?zenlemesi herhangi bir sonucu ??zebilir, ?akan kan?? durdurabilir mi?
  Bug?ne kadar olup bitenlere bak?ld???nda durduramad??? g?r?l?yor. Devlet zirvesi ?gereken bedel ne ise ?denecektir? derken, asl?nda bu bedelin olas? bir askeri harekatta Irak?ta verilecek kay?plar ve i?in politik sonu?lar?na katlan?laca?? anlam?na gelece?ine vurgu yapm?? oluyor. Belli ki T?rk ve K?rt gen?lerinin anlams?z bir ?at??mada ?lmesinin bizim gericilerimiz i?in bir k?ymeti harbiyesi yok. Onlar bunu zaten y?llard?r ?bedelden? saym?yorlar ki, yeniden bedele vurgu yap?yorlar.
  Peki ama bu i?in politik bedeli ve sonu?lar? ne olabilir? ??birlik?i egemen s?n?flar?n y?llard?r bazen ?st? kapal?, bazen a??k?a dile getirdikleri bir g?r?? var. O g?r?? ?u, ?bize Sevr dayat?l?yor, bu i?lerin ard?nda T?rkiye?nin b?l?nmesine y?nelik planlar var.? Onlara g?re bu planlar? yapanlar kimler; dostlar, m?ttefikler! Demek ki ??demekten ka??n?lmayacak bedel? aras?nda ?st? ?rt?l? de olsa ifade edilen b?l?nmek de var! Bunu ?nlemek i?in deniliyor ki, sonunda i?ler buraya varsa da, ?b?l?nmez b?t?nl???m?z? korumak i?in? ?s?n?r ?tesine? ge?ece?iz ve gerekeni yapaca??z. Bu tutum nereden bak?l?rsa bak?ls?n sadece politik bir yanl??l??? de?il, ayn? zamanda bir mant?ks?zl?k ve beyinsizli?i dile getiriyor. ??nk? Sevr?i y?rtan, T?rklerin ve K?rtlerin birlikte ve g?n?ll? m?cadele birli?idir. Ard?ndan kurulan ve daha sonra zorla ve K?rtlerin haklar?n?n inkar? temelinde ger?ekle?tirilen ?b?l?nmez b?t?nl??e? vurgu yapmak, olaylar?n ve geli?melerin a??k?a kan?tlad??? gibi art?k bo?a k?rek ?ekmektir.
  Adama demezler mi, karde?im madem ki sonucu ?Sevr?e varan bu kadar a??r bedelleri g?ze al?yorsun, o zaman ne gerek var o kadar kan d?kmeye, k?y?m yapmaya, otur da i?i ?a??r bedeller ?demeye? vard?rmayacak ??z?mleri, ?ba?r?na ta? basarak? uygulamaya koy. Nedir o ??z?m; ??z?m ?u, ?lkede ya?ayan K?rtlerin her t?rl? demokrasi ve ?zg?rl?k isteklerini kabul etmek, onlarla e?it ko?ullarda ya?aman?n hukuksal, politik ko?ullar?n? olu?turmak. Bunun bi?imlerini de birlikte bulmak. Do?rusu ve mant?kl?s? da bu de?il mi? B?ylece kan d?kerek, k?y?m yaparak ve bir daha bir araya gelemeyecek ?ekilde g?ndeme getirece?in ayr?l??? ve b?l?nmeyi, bar?? ve demokrasi i?erisinde bir arada ya?ama imkan?na ?evirmi? olursun. Buna ra?men de b?l?n?rsen, hi? olmazsa ba?ka bir halk?n cellad? olmadan bunu ger?ekle?tirmi?, tarihin daha farkl? bir d?neminde yeniden bir birlik kurman?n yolunu a??k b?rakm?? olursun! Bu durumda herkes de sana sayg? duyar.
  ?lkenin mevcut durumunda ve gidi?at?nda ?stte dile getirilen temennilerin ger?ekle?meyece?ini bilecek kadar tecr?bemiz var. Ama arada bir b?yle hayaller kurmakta yarar var. ?stelik bu hayaller beyinden ??kan ve ger?ek?i olgulardan kaynaklanmayan fantezilerden de?il, t?m bir d?nya tarihinden, halklar?n ve uluslar?n s?z?lm?? deney ve tecr?belerinin ?r?n?nden kaynaklan?yorsa zararl? de?il, yararl?d?rlar da. ?imdilik y?netici egemen s?n?flar?n halka b?y?k bir ikiy?zl?l?kle tavsiye ettikleri ?sa?duyu?nun k?r?nt?lar?ndan kendilerinin de yararlanmas?n? temenni ediyoruz. ?urada burada sald?r?lar olsa da T?rkler ve K?rtler y?netici egemen s?n?flardan daha sa?duyulu olduklar?n? bug?ne kadar zaten g?sterdiler ve kan?tlad?lar. Hi? ku?kunuz olmas?n sizin araya soktu?unuz b??ak olmasa, bu sa?duyular?n?, kal?c? bir politik birli?e d?n??t?recek yollar? da rahatl?kla bulabilirler ve bulacaklar da.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net