S?n?r?n iki taraf? da hareketli

Tezkerenin Meclis?ten ge?mesinin ard?ndan Hakkari?de ya?anan ?at??ma, Kuzey Irak s?n?r?ndaki hareketlili?i art?rd?. T?rkiye?nin Kuzey Irak topraklar?n? bombalad??? belirtilirken, s?n?ra y???na?a da devam etti?i bildirildi


Tezkerenin Meclis?ten ge?mesinin ard?ndan Hakkari?de ya?anan ?at??ma, Kuzey Irak s?n?r?ndaki hareketlili?i art?rd?. T?rkiye?nin Kuzey Irak topraklar?n? bombalad??? belirtilirken, s?n?ra y???na?a da devam etti?i bildirildi. S?n?r?n K?rt taraf?nda ise a??r silahlarla donat?lan K?rt askerleri, stratejik noktalara yerle?tirildi. K?rt televizyonlar?nda ise ?K?rdistan? ve kahramanl?k mar?lar? ?al?nmaya ba?land?.
S?n?r ?tesi bir operasyona haz?rlanan T?rkiye, Kuzey Irak?taki K?rt b?lgesi s?n?r?na y???nak yap?yor. ??rnak??n Beyt???ebap il?esinde asker ta??yan ara?lar konvoylar halinde s?n?r b?lgesine ge?i? yapt?. Cizre?den de s?n?r b?lgesinde 40 ara?l?k askeri bir konvoy sevk edildi. Gabar, Cudi, K?peli ve Kato Da?? b?lgesinde operasyonlar s?rerken, T?rkiye?nin, Kuzey Irak topraklar?n? bombalad??? bildirildi. Barzani?ye yak?nl??? ile bilinin ?Peyamner? adl? internet sitesinin haberine g?re, K?rt b?lgesinde baz? k?ylerin ve b?lgelerin helikopterler deste?iyle bombaland??? belirtildi. Bombard?manda herhangi bir can kayb?n?n ya?anmad??? ifade edildi.
K?rdistan televizyonunda kahramanl?k mar?lar?
T?rkiye?nin olas? operasyonuna kar?? K?rt g??leri de s?n?rda ?nlem al?yor. Kuzey Irak?ta s?n?r kesimindeki stratejik noktalara sava? deneyimleri bulunan, ya?lar? 35-45 aras?nda de?i?en pe?mergeler konu?land?r?l?yor. S?n?r kesimi ve s?n?r?n hemen dibinde yer alan Zaho, Batufa ve Derkar kasabalar?nda da siyah ?elik yelekler giymi? Irakl? askerlerin yan? s?ra pe?mergelerin gruplar halinde gezmesi g?ze ?arpt?.
Bu arada Kuzey Irak?ta yay?n yapan K?rdistan televizyonunda hemen her gece Saddam H?seyin d?neminde yap?lan katliamlar ve Kuzey Irak??n ?e?itli kentlerinde d?zenlenen g?sterilerden detaylar verilerek, ?K?rdistan? ve kahramanl?k mar?lar? okunuyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net