PKK ?kay?p? askerlerin isimlerini a??klad?

Hakkari?deki ?at??mada kay?p olan 8 askerin PKK?nin silahl? kanad? HPG?nin elinde oldu?u ?ne s?r?ld?. F?rat Haber Ajans??n?n haberine g?re ?at??man?n ard?ndan al?konulan 8 askerin ismi a??kland?. Buna g?re askerlerin isimleri ??yle


Hakkari?deki ?at??mada kay?p olan 8 askerin PKK?nin silahl? kanad? HPG?nin elinde oldu?u ?ne s?r?ld?. F?rat Haber Ajans??n?n haberine g?re ?at??man?n ard?ndan al?konulan 8 askerin ismi a??kland?. Buna g?re askerlerin isimleri ??yle:
1- Ramazan Y?ce (Mardin-Er)
2- ?rfan Beyaz (Gaziantep-Er)
3- Mehmet ?enkul (Ni?de-?avu?)
4 -Nihat Ba?ova (Konya/Cihanbeyli-Er)
5- ?lhami Demir (A?r?/Patnos-Er)
6- Fatih Atakul (Denizli-Er)
7- Halis Tan (Adana-Uzman ?avu?)
8 - Orhan ?obano?lu
Genelkurmay?dan a??klama
Bu arada Genelkurmay Ba?kanl???, Hakkari?deki birli?e silahl? sald?r?n?n ba?lamas?ndan bir s?re sonra kendileriyle irtibat kesilen 8 personelle, yap?lan t?m aramalara ra?men halen irtibat kurulamad???n? bildirdi. Genelkurmay Ba?kanl????n?n internet sitesinde yer alan bas?n a??klamas?nda ?unlar kaydedildi: ?PKK ter?r ?rg?t? mensuplar?nca 21 Ekim 2007 g?n? Hakkari/Da?l?ca?daki bir birli?imize kar?? giri?ilen silahl? sald?r?yla ba?layan ?at??malar, ge?en s?re boyunca aral?klarla devam etmektedir. ?at??malarda saat 13.00 itibariyle etkisiz hale getirilen ter?rist say?s? 34?e ula?m??t?r. Birli?e silahl? sald?r?n?n ba?lamas?ndan bir s?re sonra kendileriyle irtibat kesilen 8 personelimizle, yap?lan t?m aramalara ra?men halen irtibat kurulamam??t?r. Geli?meler hakk?nda kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.? (HABER MERKEZ?)
DTP: Askerler i?in arabulucu olabiliriz
DTP Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk, Hakkari?deki ?at??ma sonras?nda kaybolan ve PKK?n?n elinde oldu?u ?ne s?r?len sekiz asker i?in devreye girebileceklerini s?yledi. Tu?luk, bu konudaki bir soruyu yan?tlarken ?Bize talep gelirse elimizden geleni yapar?z? dedi. DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk ise ?Umut ediyoruz ki ortak ak?l, ortak duyarl?l?kla bug?n ger?ekten t?m yurtta?lar?m?z? endi?eye sokan s?recin ?n?ne ge?ebiliriz? diye konu?tu.
Talabani: PKK ate?kes ilan edecek
Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani, PKK?n?n bu ak?am (d?n ak?am) tek tarafl? ate?kes ilan edece?ini s?yledi.
K?rdistan Yurtseverler Birli?i?nin internet sitesinden al?nan bilgiye g?re, Ba?dat?a d?nmeden ?nce S?leymaniye Hava al?n?ndaki bas?n toplant?s?nda a??klama yapan Talabani, ?PKK bu ak?am tek tarafl? ate?kes ilan edecek? dedi. Ancak ak?am saatlerinde PKK kaynaklar?ndan herhangi bir a??klama yap?lmad??? belirtildi.
www.evrensel.net