Vahim k??k?rtma!

Hakkari?de ya?anan ?at??malar?n ard?ndan T?rkiye?nin bir?ok ilinde K?rt vatanda?lara ve DTP il ve il?e ?rg?tlerine sald?r?larda bulunuldu. Gerilim artarak s?rerken Bursa?da bir K?rt ailenin evi ate?e verildi


Hakkari?de ya?anan ?at??malar?n ard?ndan T?rkiye?nin bir?ok ilinde K?rt vatanda?lara ve DTP il ve il?e ?rg?tlerine sald?r?larda bulunuldu. Gerilim artarak s?rerken Bursa?da bir K?rt ailenin evi ate?e verildi. Baz? DTP b?rolar? kundaklan?rken b?lge illerine sefer yapan yolcu otob?sleri durduruldu; bir kahvehane silahla bas?ld?.
Bursa?n?n Fevzidede ve Atariye mahallelerini ablukaya alan y?zlerce ?lk?c? mahalleyi sava? alan?na ?evirdi. Abdurrahman Adam??n evini yakan ve arabas?n? par?alayarak kullan?lmaz hale getiren ?lk?c?ler, Ahmet Tokay adl? K?rt vatanda??n da evinin camlar?n? k?rd?. Polisin g?venlik ?nlemi almad??? mahallelerde, K?rt aileleri tedirgin.
?l?e ?rg?tleri ate?e verildi
DTP?nin Ankara?da bulunan Genel Merkezi?ne ?nceki gece Balgat ?lk? Ocaklar??ndan geldikleri belirlenen 6 ara?l?k konvoy, 3 kez parti binas?na sald?r? giri?iminde bulundu. Genel merkez binas?na ?K?k?n?z? kaz?yaca??z? ?eklinde a??r hakaretlerle tehdit telefonlar?n?n edildi?i ??renildi.
?stanbul Fatih DTP ?l?e ?rg?t??ne giren ?lk?c? grup, binan?n ?at? kat?na ula?arak buradaki e?yalar? ate?e verdi. T?rk bayrakl? kalabal?k bir grubun Bah?elievler DTP il?e binas?n?n da camlar?n? k?rd??? a??kland?. DTP Zeytinburnu ?l?e binas?na kimli?i belirsiz bir ki?i taraf?ndan pompal? t?fekle sald?r? d?zenlendi. ?len ya da yaralananlar?n olmad??? bildirildi.
Kocaeli DTP il binas? ?n?ne bomba s?s? verilmi? bir paket b?rak?ld?. Bina giri?inde bulunan DTP Kocaeli ?l ?rg?t? levhas? da yok edildi.
Antalya?n?n Manavgat il?esinde DTP binas? da ?lk?c?ler taraf?nda ate?e verildi. ??kan yang?n nedeniyle DTP binas? kullan?lamaz hale gelirken, parti y?neticileri ifade vermek ?zere karakola ?a?r?ld?. DTP Manavgat il?e binas?na gelen kimli?i belirsiz ki?i veya ki?iler, kap?ya benzin d?kt?kten sonra ate?e verdi. ?l Ba?kan? Mustafa G?l, b?y?k ?apl? hasar meydana geldi?ini s?yledi.
Gaziantep?te ta?l? sald?r?
DTP Gaziantep il binas?, kimli?i ki?iler taraf?ndan ta?land?. Binan?n kap?s?na da ?MHP? yaz?ld?. Ta?l? sald?r?n?n, polislerin ?nceki ak?am il binas? ?evresinde yo?un g?venlik ?nlemi almas?na ra?men ger?ekle?mesi ise dikkat ?ekti. Sald?r?ya ili?kin konu?an DTP Gaziantep ?l Ba?kan Vekili Mehmet Aslano?lu, ya?anan olay?n kayg? verici oldu?unu belirtti.
Mersin?de Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) il binas? ta?l? sald?r?ya u?rad?.
??z?m operasyonda de?il demokraside
?zmir?de d?n ak?am saatlerinde ?e?itli il ve il?elerde y?r?y?? ve bas?n a??klamalar? yap?ld?. G?sterilerde zaman zaman havaya ate? a??ld?. Bir grup Kordon?daki cafe ve barlar?n ?n?nde oturanlara, ?B?yle bir g?nde niye e?leniyorsunuz? ?eklinde m?dahalede bulundu. ?nceki gece DTP ?l?e binalar?na da sald?r?lar d?zenlendi. DTP Buca ?l?e ?rg?t??n?n camlar? k?r?l?rken, Gaziemir ?l?e ?rg?t? ise kur?unland?.
DTP ?zmir ?l ?rg?t??nde ?e?itli kurumlar?n yapt??? ortak bas?n toplant?s?nda konu?an DTP ?zmir ?l Ba?kan? Mehmet Bayraktar, ya?ananlar?n K?rt sorununun ??z?ms?zl???nden kaynakl? oldu?unu belirterek, K?rtleri ve T?rkleri ?at??t?rmaya g?t?ren bir s?re? ya?and???na dikkat ?ekti.
EMEP ?l Sekreteri Ufuktan ?den, ?As?l b?yle bir s?re?te so?ukkanl? ve sa?duyulu olmak gerekir. T?rkiye?de ne K?rtler ne T?rkler bu ac?lardan mutlu olmaz? dedi.
?DP ?l Sekreteri Osman Do?an, K?rtlerin dillerini ve k?lt?rlerini e?it bir ?ekilde ya?amak istediklerini kaydetti.
Mazlum-Der ?zmir ?ube Ba?kan? Mustafa Kayl? da sava??n kar??s?nda olduklar?n? s?yledi. (HABER MERKEZ?)
?anakkale?de ?lk?c?ler K?rt ??renciyi d?vd?
?anakkale?nin Biga il?esinde g?steri yapan ?lk?c? bir grup, yoldan ge?en K?rt ??renciye sald?rd?. ?anakkale Onsekiz Mart ?niversitesi?nde okuyan K?rt ??renciler, can g?venlikleri olmad??? i?in okula gidemiyor.
?anakkale?nin Biga il?esinde ?ar??da ara?larla gezen ?lk?c? bir grup, yoldan ge?en Ekin Demirkan adl? ?niversite ??rencisine sald?rd?. Sald?r?dan yara almadan kurtulan Demirkan, kendisini g?ren ?lk?c? grubun ?Bu da K?rtt?r? diyerek kendisine sald?rd?klar?n? belirtti. Demirkan, can g?venlikleri olmad??? i?in arkada?lar?yla birlikte okula gidemediklerini belirtti. (?anakkale/EVRENSEL)
?? ki?i silahla yaraland?
Bursa?n?n Kemalpa?a il?esinde bir kahvehaneye silahl? sald?r?da bulunan ?lk?c? bir grup, 3 vatanda?? yaralad?. Hafif yaralanan ve ismi ??renilemeyen vatanda?lar, hastanede yap?lan m?dahalenin ard?ndan taburcu edildi. Yo?unluklu olarak K?rt esnaf?n?n bulundu?u Muhacir Pazar??na giren bir ba?ka ?lk?c? grup ise pazar yerini talan etti. Polisin olay yerine gelmesinin ard?ndan ara sokaklara da??lan kalabal?k ?lk?c? gruplar, ge? saatlere kadar tekbir ve sloganlarla ?evre sakinlerine gergin anlar ya?att?. Bursa?daki ?lk?c? sald?r?lar?n kayg? verici oldu?unu belirten Bursa DTP ?l Ba?kan Yard?mc?s? Suat Ertu?rul, g?venlik ?nlemleri i?in Bursa Valili?i ve Emniyet M?d?rl????nden g?r??me talebinde bulunduklar? belirtti.
Yolcu otob?s?n? ta?lad?lar
?zmir?den Mardin?e sefer yapan Dilmenler Firmas??na ait 2 yolcu otob?s?n?n Afyon ??k???nda ?lk?c? grubun sald?r?s?na u?rad??? bildirildi. ?zmir?den Mardin?e sefer yapan iki yolcu otob?s? Afyon ??k???nda kalabal?k ?lk?c? bir grup taraf?ndan ta?land?. Her iki otob?s?n camlar?n?n b?y?k oranda k?r?ld??? kaydedilirken, sald?r? noktas?nda bulunan jandarman?n ise ya?ananlara sessiz kald??? iddia edildi. Firma yetkilileri b?lge illerine sefer yapan bir?ok firman?n benzer sald?r?lara maruz kald???n? dile getirdi.
Malatya?da ?lk?c? sald?r?
Malatya?da ?nceki g?n g?nd?z saatlerinde otogarda Vanl? olduklar? ??renilen 3 ki?iyi tekme tokat d?ven ?lk?c?ler, ak?am saatlerinde sokaklara d?k?ld?. DTP ?l ?rg?t??n? ta?layan 300 ki?i, mahalle mahalle gezip ?Meclis?te PKK istemiyoruz? sloganlar?n? att?. DTP binas?n? ta?layan grup daha sonra bozkurt i?aretleriyle, polis eskortuyla y?r?y??e ge?ti.
www.evrensel.net