?ocuklar?ndan haber bekliyorlar

Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Oremar b?lgesinde ??kan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan 8 askerden biri olan A?r? Patnos do?umlu ?lhami Demir?in babas? Rabih Demir, insan haklar? kurulu?lar?ndan o?lunun sa? olarak kendisine teslim edilmesini istedi


Hakkari?nin Y?ksekova il?esine ba?l? Oremar b?lgesinde ??kan ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan 8 askerden biri olan A?r? Patnos do?umlu ?lhami Demir?in babas? Rabih Demir, insan haklar? kurulu?lar?ndan o?lunun sa? olarak kendisine teslim edilmesini istedi.
Rabih Demir, olay? askeri yetkililerden de?il Roj TV?den ??rendi?ini a??klad?. Demir, ?Ben o?lumu sa?lam bir ?ekilde g?venlik g??lerine teslim ettim. Ancak esir al?nmas?n? bile bana bildirmediler. Benim ?u an tek iste?im o?lumun bana sa? olarak teslim edilmesidir. Buradan ?HD ve Mazlum Der ba?ta olmak ?zere insan haklar? kurulu?lar?n da bana destek vermesini bekliyorum? dedi.
Roj TV haber program?na telefonla ba?lanan Demir, ?O?lumum sa?l???n? istiyorum. Onunla telefonda kavu?mak istiyorum? derken ?ocu?una kavu?mak i?in, insan haklar? kurulu?lar?na giri?imde bulunaca??n? belirtti.
Al?konulan ?rfan Beyaz??n ailesi de ?ocuklar?ndan gelecek haberi bekliyor. Genelkurmay Ba?kanl??? taraf?ndan yap?lan a??klamada hayat?n? kaybetti?i belirtilen Er ?rfan Beyaz??n ya?ad???n? ??rendiklerini dile getiren aile, gergin bir bekleyi? i?inde olduklar?n? dile getirdi. Aile yetkililerin kendilerine a??klama yapmas?n? istedi.
Bekleyi?leri h?zne d?nd?
?at??mada ya?am?n? yitiren Jandarma Komondo Er Samet Sara???n Bursa?daki evinde ise b?y?k ?z?nt? ya?an?yor.
Sara???n, merkez Osmangazi il?esi So?anl? Mahallesi?nde oturan ailesinin ?nceki ak?am eve gelen askeri yetkililerin olay?n netlik kazanmad???n? s?ylemeleriyle ba?layan umutlu bekleyi?leri, ?l?m haberinin kesinlik kazanmas?n?n ard?ndan h?zne d?n??t?.
Tekstil i??isi baba Mustafa Sara?, anne Fahriye Sara? ve Sara???n karde?i Sunay Sara? (18), taziyeleri kabul ediyor. Mustafa Sara?, gazetecilere, o?luyla son olarak Ramazan Bayram??nda telefonla g?r??t?klerini, bir daha kendisinden haber alamad?klar?n? belirterek, ?A?ustos ay?nda Erzincan?dan da??t?m iznine gelmi?ti. Daha sonra Hakkari?deki birli?ine teslim oldu. Bayramda g?r??t???m?zde, ?Baba havanc? oldum, beni merak etmeyin? demi?ti. ?u an bir ?ehit basas? ne hissediyorsa onu ya??yorum? dedi.
?at??mada ya?am?n? yitiren Er Zekeriya Yat??n?n (20) annesi ise son konu?mas?nda o?lunun kendisine, ?Hakk?n?z? helal edin? dedi?i ifade etti. G??l?kle ayakta durabilen anne Hatice Yat?, en son 15 g?n ?nce konu?tu?u o?lunun kendisine, ?Anne telefonla arayam?yoruz, siz de aramay?n, bana ula?amazs?n?z, ben f?rsat buldu?umda sizleri arayaca??m. Yar?n operasyona ??kaca??z, hakk?n?z? helal edin? dedi?ini s?yledi.
O?lunun ?zmir?de ya?ayan ni?anl?s?n?n ise haberi al?r almaz Kumru?ya gelmek i?in yola ??kt???n? belirten anne Yat?, ?O?lumun 6 ay sonra d???n? olacakt?. Geldi?i ilk izninde bizden d???n haz?rl?klar?na ba?lamam?z?, askerden d?n?nce d???n yapmak istedi?ini s?ylemi?ti? dedi.
U?akl? Aste?men Mehmet Bozku??un evinde de b?y?k bir yas hakim. Bozku??un babas? ?smail Bozku?, U?ak?taki evinde yapt??? a??klamada U?akl?lar?n o?luna sahip ??kt???n? belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net