G?NCEL

 • Bas?n?n milliyet?ilik borazan?, kitlelerin beynini uyu?turuyor. T?rkiye?nin en ?nemli sorunlar? konu?ulup, tart???lam?yor


  Bas?n?n milliyet?ilik borazan?, kitlelerin beynini uyu?turuyor. T?rkiye?nin en ?nemli sorunlar? konu?ulup, tart???lam?yor.
  Milliyet?ili?in uyu?turdu?u beyinler, birilerinin bu milliyet?ilik kampanyalar?ndan, siyasi fayda elde etti?ini, zenginle?ti?ini fark etmeden, bayra??n? kap?p sokaklara f?rl?yor. Kendi gibi yoksul, s?m?r?len, ezilen K?rt emek?isi karde?ini d??man? zannediyor.
  Televizyonlarda, birtak?m emekli pa?alar, ABD ve AB?yi d??man g?steren, Irak?a girmemiz gerekti?ini savunan konu?malar yap?yor. Oysa, y?llard?r, ABD, AB ba?ta olmak ?zere emperyalizme kar?? m?cadele edenleri bask?, i?kence, hapishanelerle susturmaya ?al??anlar ayn? siyasi g??lerdi.
  Yoksul emek?iler ellerinde bayraklar? ile soka?a d?k?l?rken, ?bize y?ll?k y?zde d?rt zamm? lay?k g?renler, b?t?ede para yok diyenler, Cumhurba?kanl??? K??k??n?n mobilyalar?n? de?i?tirmek i?in altm?? trilyon b?t?eden para ay?r?yor, bu ne i?tir?? diye sormay? ak?l edemiyor.
  Sokaklara d?k?lenlerin ?o?u askerlik ?a?? gelmi? gen?ler ve askerlik ?a??nda ?ocuklar? olan babalar. Sokaklarda, ?bizi de al?n askere? diye ba??r?yorlar ama kayg?lar? ?ya ben de, ya ?ocu?um da bu ?at??maya kurban olur mu?? kayg?s?.
  Ge?en sene, bir ara, ?len askerlerden baz?lar?n?n ailesi ?neden hep yoksullar?n ?ocuklar? ?ehit oluyor?? sorusunu sormu?tu da bas?n bu sorular? hemen ?rtbas etmi?ti.
  Memleketimizde insanlar?n soru sormas?n?, d???nmesini istemiyor egemenler. Halk ad?na onlar yap?lmas? gerekli olana karar veriyor.
  Pazar g?n? bir referandum yap?ld?. Gazeteciler oy kullanmaya gidenlere sordu, oy kullanmaya gidenlerin ?o?u ne i?in oy kullanaca??n? bilmiyordu. Biz de ?evremizde konu?tuklar?m?zdan ayn? sonucu ald?k.
  Bu karga?a ve ?amata i?inde, anayasa de?i?ikli?i konusu unutuldu. 301. maddenin kald?r?lmas?n? istemek ?vatan hainli?i? say?labilir.
  ???i s?n?f?na kar?? patronlar?n ideolojik, siyasi, ekonomik sald?r?s? ?iddetlenerek s?r?yor. Telekom grevi bu sald?r?n?n kapsam?n? ?ok a??k g?zler ?n?ne seriyor. THY grevi gibi Telekom grevinde de bir tarafta i??i s?n?f? ve yanda?lar?, di?er tarafta emperyalizmin i?birlik?isi patronlar, onlar taraf?ndan beslenen bas?n vd.
  Telekom i??ileri kazan?rsa b?t?n i??i s?n?f? kazanacak, kaybederse patronlar bir ad?m daha ileri gidecek. Fakat, Telekom grevi de tart???l?rken i??i s?n?f?n?n haklar? a??s?ndan de?il, ?vatan hainli?i? baz?nda tart???l?yor. Cumartesi g?n?, Haber-?? Sendikas? Ba?kan?, Mecidiyek?y Telekom ?n?nde, i??ilere ve bas?na yapt??? konu?mas?n?n ?nemli bir b?l?m?n? ?i??ilerin vatan haini olmad???? konusuna ay?r?yor. Oysa, bunu tart??mak bile, patronlar?n i?ine yar?yor. ???iler ve emek?i halk vatan haini olabilir mi? Vatan demek emek?i halk?n ya?ad??? toprakt?r zaten. D?nyan?n hi?bir yerinde, hi?bir zaman, halk vatan haini olmam??t?r. Olamaz. Vatan hainli?i, halk?n d??man? y?neticilere, s?m?r?c?lere ve onlar?n u?aklar?na has bir kategoridir.
  Haber-?? Ba?kan?, sendikan?n kasas?ndan ?ehit ailelerine yapt??? yard?mla ?v?n?yor. Telekom patronu bizim kadar ba??? yapmad? diyor. Devletin, patronlar?n yapmas? gereken i? bir daha yoksul emek?inin s?rt?na y?k?l?yor. Emek?iler de bu y?k? seve seve ta??yor. Milliyet?ilik afyonu nedeniyle emek?iler ?niye ben asgari ?cretimin bir k?sm?n? ?ehit ailelerine verirken, d?nyan?n en zenginleri listesine girmi? patronlar ba??? yapm?yor, Cumhurba?kan? mobilyalar?n? yenileyece?ine o paray? ba???lam?yor, devlet niye ?ehit ailelerine yeterince tazminat ve ayl?k vermiyor?? diye sormuyor.
  Milliyet?ilik dalgas?n?n r?zgar? ?solcu?lar? bile etkiliyor. Her milliyet?ilik histerisinin ard?ndan, bir k?s?m solcular ?K?rtlerin pe?ine mi tak?ld?k?? sorusunu sormaya ba?l?yor.
  Egemenler, bu milliyet?ilik afyonunu son g?nlerde tepe tepe kullanmay? al??kanl?k haline getirdiler. Afyonunun etkisini da??tmadan, ba??ms?zl?k ve demokrasi m?cadelesini ilerletmek zor g?r?n?yor.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net