Referandum, asker cenazeleri ve ?oven histeri

22 Temmuz se?imi ?ncesinde s?n?r ?tesi operasyona kar?? gibi g?z?ken ve daha ?l?ml? bir politika izleyen AKP, bir?ok K?rt taraf?ndan da hami olarak g?r?nd?. Se?imlerden galibiyetle ??kan AKP, se?imlerden k?sa bir s?re sonra ise Genelkurmay ve k?z?lelmac?lar?n kervan?na kat?larak ger?ek y?z?n? g?sterdi


22 Temmuz se?imi ?ncesinde s?n?r ?tesi operasyona kar?? gibi g?z?ken ve daha ?l?ml? bir politika izleyen AKP, bir?ok K?rt taraf?ndan da hami olarak g?r?nd?. Se?imlerden galibiyetle ??kan AKP, se?imlerden k?sa bir s?re sonra ise Genelkurmay ve k?z?lelmac?lar?n kervan?na kat?larak ger?ek y?z?n? g?sterdi.
21 Ekim Pazar g?nk? Evrensel gazetesinin Not k??esinde Vedat ?lbeyo?lu; futbolcudan gazeteciye, siyaset?iden sendikac?ya , ?niversite hocas?ndan silahl? kuvvetlere kadar bilc?mle sava? tamtamc?lar?n?n ?ovenizmi k??k?rtarak ?lkeyi kaosa g?t?rmek istediklerini yazm??t?. Ayn? g?n T?rkiye halk? 5. kez referanduma gidiyordu, halk?n b?y?k bir ?o?unlu?unun referandumun ne anlama geldi?ini bilmeden, kafas? kar???k bir ?ekilde oy kullanma ile kullanmama aras?nda teredd?tte kald??? bir g?n, televizyon kanallar?na ve internet sitelerine d??en Hakkari?de 12 askerin ?ld??? ve Y?ksekova?da yola d??enen may?n?n patlat?lmas? ?zerine 17 yaral?n?n oldu?u haberi, zaten halk?n g?ndeminde olmayan referandumu ikinci plana itti ve bir anda t?m ?lkenin g?ndemine asker cenazeleri girdi. G?nlerden bu yana televizyon kanallar?nda s?ren s?n?r ?tesi operasyona destek yay?nlar?, bir anda daha da katmerlendirilerek halk? k??k?rtan programlar ve ?a?r?lar ?eklini ald?. ?zellikle Kanalt?rk?teki program?nda Tuncay ?zkan, ?Bu kadar so?ukkanl?l?k yeter, kan? donmu?luk yeter? diyerek halk? soka?a ??kmaya davet ediyor ve ayn? zamanda 22 Ekim tarihinde ?stanbul ve Samsun?da yap?lacak olan ter?r? lanetleme mitinglerine ?a?r? yap?yordu. T?m bu k??k?rtmalar yetmezmi? gibi h?k?mete; ?Hep isti?are ile olmaz, devlet operasyon yapar? diyerek histerik bir ?ekilde s?zlerini tamaml?yordu. ?lbeyo?lu?nun yaz?s?ndaki tespite denk d??en bir durum, malum son g?nlerde ter?re lanet ad? alt?nda K?rt d??manl??? yapmak pek bir moda oldu.
Saat 15.00?te soka?a ??kt???mda Mersin?in en b?y?k iki caddesi olan ?stiklal ve Hastane caddelerinin kesi?ti?i yerde kocaman bir bayrak a?m?? gen?lerin, o malum sloganlar? e?li?inde halk? eyleme ?a??rd?klar?n? g?rd?m. Emniyet g?revlisinin ne oldu?unu merak edip etrafa y???lan insanlar? heyecan i?erisinde ?Yol a??n, bak?n yukar?dan b?y?k bir grup geliyor? s?zleri, ister istemez insana ?zelle?tirmelere, i?ten at?lmalara, bask? ve hak ihlallerine kar?? ayn? g?zergah? kullanmak isteyen i??i ve emek?ilere kar?? kolluk g?revlilerinin uygulad?klar? sert m?dahaleleri hat?rlat?yor. O esnada ?lk? ocaklar? binas?n?n oldu?u y?nden, sloganlarla ?lk? ocaklar?n?n bayraklar? ve el i?aretleriyle 200 kadar eylemci g?r?n?yor. Mersin?in k?ylerinden geldikleri her hallerinden belli olan grupta kad?n ve ?ocuklar da var. Hatta ?ocuklar?n say?s? bask?n. Bir gen? k?z ?Eyleme ben de kat?labilir miyim? diye soruyor eylemcilere; seyirci gruptan bir gen? k?z, babas?ndan eyleme kat?lmak i?in izin istiyor. Bu durum beni biraz korkutuyor ama neyse ki 3 ya?l? kad?n?n s?zleri biraz rahatlat?yor; eylemcilere k?z?yorlar ??lenleri kendi ama?lar? i?in kullan?yorlar, ?lenlerin hepsi bizim ?ocuklar?m?z? diyorlar. Polisin olduk?a m?samahal? tutumu, ?rk?? gerici sloganlar halk? galeyana getiremiyor, eylem c?l?z bir ?ekilde ger?ekle?iyor. Bu durum, Mersin?de ya?ayan farkl? din ve uluslar?n ge?mi?ten gelen birlikte ya?am k?lt?rlerinin sonucu diye a??klanabilir. D?nyan?n hi?bir yerinde H?ristiyan ve M?sl?manlar?n ?l?leri ayn? mezarl?kta g?m?lmez. Ama Mersin?de H?ristiyan ve M?sl?manlar, ?l?lerini ayn? mezarl??a g?merler. H?ristiyan? M?sl?man?, Arab? T?rk?, K?rd? Roman?, Y?r??? vd. hep karde??e ya?am??t?r. ?lk? ocaklar? ve karanl?k g??ler, hep halklar mozai?i olan Mersin?de bu havay? bozmak istemi?lerdir ama ba?ar?l? olamam??lard?r, zannediyorum bundan sonra da ba?ar?l? olamayacaklar.
Muhtemelen ?n?m?zdeki g?nlerde alanlar yine ?rk??-?oven sahnelere tan?k olacak, ama bunun halklara hi?bir faydas? olmayacak. ?S?n?r ?tesi operasyon istiyorum? demek; T?rkiye?nin bata?a itilmesi, yoksul ?ocuklar?n?n ?lmesi, ?lkenin yoksulla?mas?, kom?u ?lkelerle d??manl?k; T?rkiye?de ya?ayan halklar aras?ndaki d??manl?k demek! Gelin hep birlikte bu gidi?ata dur diyelim!..
G?rsel ?en?afak (MERS?N)
www.evrensel.net