Nald?kenliler belediyeye y?r?d?

?ki y?l? a?k?n bir s?redir yan? ba?lar?ndaki ?imento fabrikas? ve ta?ocaklar?na kar?? m?cadele eden Bornova Nald?kenliler Bornova Belediyesi?ne y?r?d?ler


?ki y?l? a?k?n bir s?redir yan? ba?lar?ndaki ?imento fabrikas? ve ta?ocaklar?na kar?? m?cadele eden Bornova Nald?kenliler Bornova Belediyesi?ne y?r?d?ler. Belediye Ba?kan? ile g?r??mek isteyen mahalle halk?n?n alk?? ve sloganlarla s?ren ?srarl? bekleyi?inin ard?ndan bina ?n?ne gelen belediye ba?kan? ise yetkinin kendisinde olmad???n?, durumu B?y?k?ehir Belediyesi?ne iletece?ini s?ylemekle yetindi.
D?n, Bornova Cumhuriyet Meydan??nda mahallelerindeki ta? ocaklar? ve ?imento fabrikas?n? protesto eden pankart ve d?vizlerle toplanan kad?n, erkek, ?ocuk, ya?l? mahalle halk? ?Orman + ye?illik + S?T alanlar?n?n i?gali = Bir torba ?imento? yazan pankartla Bornova Belediyesi?ne y?r?d?. Meydanla belediye aras?ndaki yolu trafi?e kapatarak y?r?yen mahalleli y?r?y?? boyunca ?Zehir solumak istemiyoruz?, ?Sa?l?k hakt?r sat?lamaz?, ?Nald?ken burada yetkililer nerede?, ?Sa?l?kl? bir ya?am istiyoruz? sloganlar?n? att?lar.
Belediye ?n?nde yetkililere, belediye ba?kan? ile g?r??mek, sorunlar?n? iletmek istediklerini s?yleyen mahalleliye belediye ba?kan?, ?Sorun benim yetkimde de?il, b?y?k ?ehirde? haberini g?ndermekle yetindi. Belediye ?n?nde ?sl?klar, alk?? ve sloganlarla eylemlerine devam eden mahalleli, binan?n giri?ine siyah ?elenk b?rakt?lar.
Bina ?n?nde ger?ekle?tirilen bas?n a??klamas?nda ?imento fabrikalar? ve ta? ocaklar?na kar?? giri?im grubu ad?na konu?an ?smail G?m??, B?y?k?ehir Belediye ba?kan?n?n Belkahve?deki ta? ve m?c?r ocaklar?n? mahallenin hemen yan? ba??na, bin metre uza??na ta??mak istedi?ini belirterek, b?lgelerinde bulunan ta? ocaklar?n? kald?rmak yerine b?ylesi bir yola gidilmesinin kendilerini adeta cezaland?rmak amac? ta??d???n? s?yledi.
?Elimde yetki yok?
Ta? ocaklar?n?n ve ?imento fabrikas?n?n ruhsats?z ?al??t???n? aktaran G?m??, ??zmir?in gelece?i ?? be? tane ta? ve m?c?r tesisleri ile iki ?imento de?irmeninin tehdidi alt?nda. O ta? oca?? a??lmak istenen yerlerde on binlerce insan ya??yor. ?stelik buralar ?evre katledilerek ta? oca?? haline getirilecek. Buna izin vermeyece?iz? diye konu?tu. G?m??, ?zmirlilere ortak m?cadele ?a?r?s? yapt?. Eyleme kat?lan EGE?EP Y?r?tme Kurulu ?yesi Erhan ???z de b?lgedeki ta? ocaklar? ve ?imento fabrikalar?n?n m?cavir alan?n d???na, en az 25 km uza?a ta??nmas? gerekti?ini dile getirdi.
Mahallelinin ?srarla belediye ba?kan? ile g?r??mek istemeleri ve bunu alk?? ve sloganlarla s?rd?rmeleri ?zerine makam?ndan belediye binas? ?n?ne inen Bornova Belediye Ba?kan? S?rr? Aydo?an, kendisinin de b?lgede b?ylesi ta? oca?? ve ?imento fabrikas? istemedi?ini, ama yetkinin B?y?k?ehir?de oldu?unu s?yledi. Mahallelinin taleplerini B?y?k?ehir?e iletece?ini belirten Aydo?an, bunun d???nda yapabilece?i bir ?ey olmad???n? ileri s?rd?. Ba?kandan m?cadelelerinde yanlar?nda olmalar?n? isteyen mahalleli ise, eylemlerinin ?e?itlenerek devam edece?ini belirterek, yine alk?? ve sloganlarla eylemi sona erdirdiler. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net