maliyecilerden y?rtmak i?in hin fikirler

 • Maymun birg?n ormanda y?r?rken hayvanlar?n can havliyle ka???t?klar?n? g?r?r. Neler oldu?unu sorar. Ka???anlardan biri: ?Ormana maliyeci gelmi?, herkes variyeti, yani zenginli?i kadar vergi verecekmi?? der


  Maymun birg?n ormanda y?r?rken hayvanlar?n can havliyle ka???t?klar?n? g?r?r. Neler oldu?unu sorar. Ka???anlardan biri: ?Ormana maliyeci gelmi?, herkes variyeti, yani zenginli?i kadar vergi verecekmi?? der. Bunun ?zerine maymun, kar??s?na ??kan ay?ya neden ka?t???n? sorar. Ay? ??yle der: ?Yahu bende k?rk, han?mda k?rk, ?ocukta k?rk! Ben ka?mayay?m da kim ka?s?n!? Maymun biraz daha y?r?y?nce kar??s?na kaplumba?a ??kar. ?Kaplumba?a karde?, sen niye ka??yorsun?? diye sorar maymun. Kaplumba?an?n cevab? ??yle olur: ?Bende ev, han?mda ev, ?ocukta ev! Nas?l ka?mayay?m?? Bunu duyan maymun da ka?maya ba?lar. Epey bir ko?tuktan sonra birden durur: ?Ulan benim k???m a??k, han?m?n k??? a??k, ?ocu?un k??? a??k! Ben niye ka??yorum!?
  ??imdi bu f?kray? niye anlatt? ki bu?? dedi?inizi duyar gibiyim sevgili okurlar. Amac?m sayfay? f?krayla falan doldurmak de?il! Haz?r maliyecilerden, daha do?rusu maliyecilerden k??e bucak ka?an bir g?ruhtan bahsedecekken, f?krayla ??k ama na?izane bir a??l?? yapay?m istedim. ?Maliyeci mi? Ne maliyecisi?? demeyin. Az sabredin...
  ??yle ki... Ge?ti?imiz g?nlerde, T?rkiye Seyahat Acenteleri Birli?i?nin ba?kanl?k g?revini s?rd?ren Ba?aran Ulusoy, kendi g?ruhuna ??yle seslendi: ?Sak?n maliyecilere ve devlet erkan?na l?ks arabalarla gitmeyin, bisiklete binin. Bizi ?ok zengin san?yorlar...?
  Bak, bak, bak... Hino?luhine bak! Hem diyor ki, zengin san?yorlar. Hem diyor ki, l?ks arabalarla gitmeyin! ?Zengin san?yorlar? ne demek? Zengin de?iliz, demek. E, l?ks arabalar ne oluyor ?yleyese...
  Biz de oturduk, vergi ?demekten bu denli t?rsan bu g?ruh i?in, maliyecilerden y?rtmak i?in gerekli bir tak?m hin fikirler bulduk! Hadi gelin okuyak ?unlar?...
  - Maliyecilerle g?r??meye bisikletle de de?il, otob?sle gidin... Bir adet akbil temin edin. G?r??me s?ras?nda yanl??l?kla akbili yere d???r?n! Maliyeciler de ?Aha! Adama bak! Otob?sle gelmi?! Demek kine arabas? marabas? yok! Az vergi alal?m bundan!? diye d???ns?n... (He he! Amma kurnaz?m!)
  - Fakir g?r?nmek i?in Topkap??da Pazar g?n? kurulan bit pazar?ndan ?st?n?ze ba??n?za eski, giyilmi?, pa?apul k?yafetler sat?n al?n! (Hi hi! Mal?n g?z?y?m!)
  - K?yada k??ede kalm?? bir mahallede, d?k?nt? m? d?k?nt?, ucuz bir ev kiralay?n! Maliyeciler evinizi g?rmek istedi?inde bu eve g?t?r?p ???te ben burda ya??yorum karde?ler! Aha da kontrato ?uralarda bir yerlerdeydi... ?h? ?h?! B?h? b?h?!? deyip a?lay?p s?zlan?n, kendinizi ac?nd?r?n. (Ho ho! Hinlikte s?n?r tan?mam!)
  - Maliyecilerle g?r??meye gitmeden ?nceki g?n ve gidece?iniz g?n sak?n yemek yimeyin! G?r??meye a? karn?n?zla gidin! A?l?ktan a?z?n?z koksun! A??z kokunuz duyulsun diye maliyecilerle, yerli dizilerde konu?an kahramanlar gibi, burun buruna konu?un! Burunlar?n?n dire?ini k?r?n! Utanga?l??? bir kenara b?rak?n, maliyecilerden size yemek ?smarlamalar?n? isteyin! (Tssa Tssa! ?eytan?n k?? baca??y?m ben!)
  Mehmet ?ner [[email protected]]
  www.evrensel.net