?8 asker kay?p? haberi man?etlerde

Pazar ak?am? Hakkari?de meydana gelen ?at??man?n ard?ndan bas?l? medya ??ehit haberlerini? ve tepkileri man?etlerine ta??m?? ve g?rsel medya Pazar ak?amki yay?n ak??lar?n? iptal edip e?lence programlar?n? yay?ndan kald?rm??t?.


Pazar ak?am? Hakkari?de meydana gelen ?at??man?n ard?ndan bas?l? medya ??ehit haberlerini? ve tepkileri man?etlerine ta??m?? ve g?rsel medya Pazar ak?amki yay?n ak??lar?n? iptal edip e?lence programlar?n? yay?ndan kald?rm??t?. Ertesi g?nk? Ana Haber B?ltenleri de, Hakkari?de meydana gelen ?at??mada 16 askerin hayat?n? kaybetti?inden bahsedildi fakat, PKK?nin a??klad??? ?8 askerin esir al?nd???? haberi do?rulanmad?. PKK ?askerler elimizde? derken ne h?k?met ne de asker bir a??klama yapmam??, Milli G?venlik Bakan? Vecdi G?n?l konuyla ilgili ?Bu iddialar ger?e?i yans?tm?yor? diyerek iddialar? yalanlam??t?. Ancak daha sonra Genelkurmay?dan gelen a??klamada ?Birli?e silahl? sald?r?n?n ba?lamas?ndan bir s?re sonra kendileriyle irtibat kesilen 8 personelimizle, yap?lan t?m aramalara ra?men halen irtibat kurulamam??t?r.? dendi. Genelkurmay??n 8 askerin resmen rehin oldu?unun a??klamas? ve rehin askerlerin adlar?n? a??klamas?, daha ?nce PKK?nin a??klamalar?n? dikkate almayan bas?l? medyan?n d?nk? man?etlerini belirledi. Ak?am gazetesi haberi ?8 Evde Uyku Yok? mat?etiyle duyururken, Cumhuriyet ?8 eskere ala??lam?yor? man?etini kulland?, Milliyet ise ?Sekiz askerle irtibat kesildi? dedi.
Kimi internet siteleri ise kay?p askerlerin g?r?nt?lerinin d?n saat 14:00?te Roj Tv?de yay?nlanmas?n?n beklendini yazm??t?. D?n Roj Tv?de rehin askerlerin g?r?nt?leri yay?nlanmad? fakat 14:30 s?ralar?nda kay?p askerlerden ?zhan ?abano?lu?nun babas? Bahattin ?abano?lu Roj Akt?el program?na telefonla ba?lanarak o?ullar? hakk?nda kayg?land?klar?n? ve krizin bir an ?nce ??z?lmesi diledi?ini ifade etti. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net