?at??ma haberlerine yasak

Hakkari?de meydana gelen ?at??mayla ilgili radyo ve televizyon yay?nlar?na yasak getirildi.


Hakkari?de meydana gelen ?at??mayla ilgili radyo ve televizyon yay?nlar?na yasak getirildi. Yasak karar? RT?K taraf?ndan radyo ve televizyon kurulu?lar?na duyuruldu. Ba?bakan Yard?mc?s? ve Devlet Bakan? Cemil ?i?ek imzas?yla d?n Radyo ve RT?K?e g?nderilen yaz?da, Hakkari?nin Da?l?ca b?lgesinde meydana gelen ter?rist sald?r?larla ilgili radyo ve televizyon yay?nlar?n?n durdurulmas? istendi. Bakan ?i?ek?in imzas?yla g?nderilen yaz?da ??yle denildi: ?21 Ekim 2007 tarihinde Hakkari?nin Da?l?ca b?lgesinde meydana gelen ter?rist sald?r?larla ilgili olarak; kamu d?zenini ve halk?n moral de?erlerini olumsuz etkileyen, g?venlik g??lerine d?n?k zaaf imaj? yayan, toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyen radyo ve televizyon yay?nlar?n?n, toplumsal sorumlulu?a ve duyarl?l??a uygun yay?n anlay??? temelinde, g?venlik g??lerinin moral de?erlerinin y?ksek tutulmas?, toplumsal psikolojinin olumsuz etkilenmemesi ve ?ocuklar?n ruh sa?l???n?n korunmas? amac?yla 3984 Say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanunun 25. maddesi gere?ince durdurulmas? uygun g?r?lm??t?r.?
?zg?r G?ndem gazetesinden sonra ?imdi de Hakkari?deki ?at??ma haberlerini yay?mlayan gazeteye ait ?ozgurgundem.net? internet sitesinin yay?n? durduruldu. Mahkeme, Hakkari?de 13 askerin ya?am?na mal olan sald?r? sonras? PKK?ya ba?l? HPG ?rg?t? a??klamalar?na yer veren ?zg?r G?ndem gazetesinin internet sitesini d?n sabah itibar?yla eri?ime kapatt?. Ancak karar?n hangi mahkemece ve ne zaman al?nd??? belirtilmiyor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net