?NSAN VE SPOR

 • T?rkiye futbol liglerine ?ter?r?? protesto eden sesler damgas?n? vuruyor. Hemen her kar??la?mada tak?mlar ve trib?nler bu ?l?mlerin durmas?n? ve gerekli dersin verilmesi i?in hemen hareket edilmesini isteyen taleplerde bulundular.


  T?rkiye futbol liglerine ?ter?r?? protesto eden sesler damgas?n? vuruyor. Hemen her kar??la?mada tak?mlar ve trib?nler bu ?l?mlerin durmas?n? ve gerekli dersin verilmesi i?in hemen hareket edilmesini isteyen taleplerde bulundular. T?rkiye?nin i?ine s?r?klendi?i bu sava? ortam?nda ku?kusuz bu ?l?mler ve gelecekte daha da yo?unla?aca?? apa??k g?r?nen sava? ortam?, pek huzur getirir bir tablo sunmuyor. Spor kar??la?malar?na sirayet eden bu psikolojik ortam? politikac?lar?n daha sa?duyulu kar??lamas? ve kuru intikam duygular?yla hareket etmemesi gerekiyor. Gidilmekte olan sava? ko?ullar?, ?l?mlerin daha da artmas?na neden olacak, ac?lar?n ?o?almas?na hizmet edecektir. Oysa bar?? ko?ullar?n?n ve karde?lik duygular?n?n ?ne ??kar?laca?? politik, ekonomik, sosyal, k?lt?rel ve psikolojik yakla??mlar g?sterilebilirse, ?iddeti do?uran sorunlar?n ?stesinden gelinebilir. ?iddeti ancak bunlar sa?lan?rsa durdurabilir, g??l? bir T?rkiye imaj?n? ortaya ??karabiliriz.
  Oysa s?n?r ?tesi demek, t?pk? koca Amerika?n?n Irak?ta ya?ad??? trajedinin bir benzeriyle kar??la?maktan ba?ka bir ?ey olmayacakt?r. Y?llard?r sorunu ?lke s?n?rlar? i?erisinde ??zemeyen yakla??mlar bug?n ??z?m? s?n?r d???nda aramaktad?r. ??z?m?n ekonomi-politik bir yakla??mdan ge?ece?i, en az?ndan bu kadar y?rek burkan ?l?mleri durdurabilecek iradeye sahip, g??l? ve kararl? bir devlet politikas? oldu?u somut bir ger?ektir. Ancak, halklar? ve k?lt?rleri koruyan, onlar? gelece?e umutla haz?rlayan, bar?? ve karde?li?i ?ncel d???nen bir politika sergilenebilirse elbette. B?ylece iki toplum aras?nda d??manl?k de?il, birliktelik ve huzur ortam? sa?lanabilir?
  Spor ortam?, oyunun ve e?lencenin ya?am buldu?u bir ortamd?r. ?yle olmal? ve ?yle kalmal?d?r. Politik dayatmalar bu oyunda da ?iddeti ortaya ??kar?r. Her iki taraf?n gen?leri bizim gen?lerimiz. Neden spor sahalar?nda de?il de da?larda kar?? kar??ya getiriliyor bu insanlar? Neden analar a??t yakmak zorunda kal?yor? Neden bu gen?li?imiz gelece?e umutla bakam?yor? Kan, barut ve intikam kokusu egemen hale getiriliyor co?rafyam?zda?
  Trib?nlerin bu bar?? ortam?na gereksinimi vard?r. Bunu in?a edecek ve tek ba??na ikinci kez iktidar olmay? ba?arm?? bir h?k?met, tamamen ulusal onurunu ve ba??ms?zl???n? ?n?ne koyarak bu sorunu ??zebilir. Ancak, t?rnak i?inde kalan bir ??ktidar? kavram? s?z konusu hali haz?rda. Y?llard?r Amerika?n?n t?rnaklar? ve icazetiyle politikalar?n? belirleyen bu iktidars?z iktidarlar?n, ya?anan sorunlar kar??s?nda ortaya koyabilecekleri k?kl? bir ??z?m bulunmamaktad?r. Korkum, bu ?l?mlerin daha da artacak olmas?d?r. Bir spor insan? olarak, statlarda, bar??a de?il sava?a hizmet eden protesto bi?imlerini onaylamam m?mk?n de?il. Bu sorunun da bar????l y?ntemlerle ??z?mlenmesini talep ediyorum?
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net