GAZ? ??rencilerinin Liman dergisi yola devam ediyor

Gaziantep ?niversitesi?nde T?p ??renci Kolu?nun (T?K), Gaziantep-Kilis Tabip Odas??n?n deste?i ile ??kard??? Liman dergisi, t?m ?niversite ??rencileri i?in bir umut olmu? durumda.


Gaziantep ?niversitesi?nde T?p ??renci Kolu?nun (T?K), Gaziantep-Kilis Tabip Odas??n?n deste?i ile ??kard??? Liman dergisi, t?m ?niversite ??rencileri i?in bir umut olmu? durumda. Gaziantep ?niversitesi?nin sosyal k?lt?rel hayat?n?n eksikliklerinden yak?n?lan bir d?nemde Liman dergisini ??karanlar sadece yak?nman?n yetmedi?ini, de?i?tirmenin ??rencilerin elinde oldu?unu d???nerek ta??n alt?na ellerini koymu?lar. Gaziantep ?niversitesi?nin ve ??rencilerin sorunlar?na vak?f; ??z?m ?reten, d???nd?ren, sorgulatan ve ayn? zamanda keyifle okunan gen? ve ?niversiteli bir dergi ortaya ??km??.
Liman dergisini ??karan T?K ?yeleri ?zlem Sert, Erkan Yergin, Cemil Delatio?lu, Ruken A?a?hanl? ve Berat Ula? ile Liman dergisi ?zerine s?yle?tik.
Liman, ?zlemimizi ifade ediyor
?niversiteye ilk geldiklerinde memleket sorunlar?, edebiyat, sinema ?zerine sohbetler ettiklerini ifade eden Cemil Delatio?lu, ?Biz ?niversite ortam?na ili?kin ?ikayette bulununca ?kul?plere gidin? deniyordu. Ancak buralarda bir ?eyler yapmak ?o?u zaman dan??man hocalar?n engeline tak?l?yordu. Ben T?K ?al??malar?na ilk ba?ta ?niversitenin bu asosyal ortam?ndan kurtulmak i?in kat?ld?m. T?K??n i?ine girmekle birlikte d?ne kadar s?k?c? dedi?im konferans ve mitinglere kat?larak i?in ciddiyetini kavrad?m. ?imdi t?z???m?zde de olan sa?l?k hakk?n?n her insana ?cretsiz ula?t?r?lmas?, t?p ete?inin korunmas? i?in ?al??malar y?r?t?yoruz. ??kard???m?z Liman dergisi ise ?zledi?imiz ve yaratmak istedi?imiz ?niversitenin umut ortam?n? ifade ediyor? diyor. T?K?e ?ye olup ilk toplant?lar?n? yapmalar?n?n ard?ndan TTB?nin Ankara?da d?zenledi?i ?Beyaz Eylem? mitingine deyim yerindeyse ayaklar?n?n tozuyla kat?lm??lar. Bu mitingin ard?ndan da ?al??malar h?zlanm?? ve bir dergi ??karma fikri g?ndeme gelmi?.
?niversiteye a??lan kap?m?z oldu
?T?p??lar genelde ?ok ders ?al???r ba?ka ?eylere vakti olmaz? anlay???n?n hem ??rencilerde hem de toplumda yayg?n oldu?unu ifade eden Ruken A?a?hanl? ise ??niversiteler bilim ve k?lt?r yuvas? olmal?, ancak ?yle de?iller. Bizler ?niversiteden ders d???nda bir ?ey alam?yoruz. Liman dergisi sadece konu?maktan ve ya?ad???m?z ortamdan ?ikayet etmekten ??kard? bizi. T?p fak?ltesinde okuyan bizlerin ?niversiteye a??lan kap?m?z oldu. ?evremiz geni?ledi, bizim gibi bir ?eyler yapmak isteyenleri g?rd?k. Dergi bizim de ders d???nda yapabilece?imiz ?ok ?ey oldu?unu g?sterdi? diye konu?tu.
T?p fak?ltesinin kamp?sten uzak olmas?n?n, kendilerini ?niversiteden ve di?er ??rencilerden izole etti?ini belirten ?zlem Sert, ?Hekimleri ya da bizim gibi hekim adaylar?n? ?elit, ayd?n kesim? diyerek toplumdan ve ?niversitenin genelinden izole etmeye ?al???yorlar. Biz bunun ?n?ne ge?mek istiyoruz. T?p fak?ltesi ??rencisinin y?llar ge?tik?e tek arkada?? t?p ??rencisi, tek muhabbeti t?p e?itimi olmas?n istiyoruz. Hem mesleki anlamda ba?ar?l? olmak hem de sosyal insanlar olmak itiyoruz. Liman dergisi ile ?niversite ??rencilerine unutturulmaya ?al???lanlar? hat?rlatmaya ?al??aca??z. Yarat?lmak istenen yozla?maya ve ??r?meye kar?? dergimiz panzehir olacakt?r? diyor.
Dergiyle ?o?ald?k
Hen?z iki say?s? yay?nlanan Liman dergisinin 6 ayl?k bir ser?veni oldu?unu anlatan Berat Ula?, ??lk say?da 15 ki?inin imzas? var, dergi 34 sayfa. ?kinci say?da 30?a yak?n imza var ve dergi 52 sayfa olarak ??kt?. ?lk ve ikinci say?lar 500 adet bas?ld? ve bir hafta on g?n i?inde t?kendi. Hen?z yeni olmam?za ra?men ikinci say?ya gelen yaz?lardaki art??, derginin sahiplenildi?ini g?steriyor. ???nc? say?y? bin adet basmay? hedefliyoruz. 3. say?ya da yaz? vermek isteyen ?ok say?da ?niversiteli var? dedi.
Dergiyle birlikte kendileri gibi halinden memnun olmayanlarla bulu?tuklar?n? belirten Erkan Yergin, ?Dergiye yaz? gerekti?i i?in farkl? alanlarda ara?t?rmalar yapmaya ba?lad?k. Bu hepimizin bireysel geli?imi a??s?ndan ?ok olumlu oldu. Dergiyi g?ren di?er ?niversiteliler a?s?s?ndan biz de bir ?ey yapabiliriz fikri olu?tu. ?lk ba?lad???m?zda birka? ki?iydik, ?imdi gittik?e kalabal?kla??yoruz. Bu sayede derginin periyodunu daha d?zenli hale getirece?iz? diye konu?tu.
Liman??n birilerinin tekelinde de?il t?m ?niversitelilerin katk?s?yla ??kmas?n? istediklerini belirten T?K ?yeleri, ??niversitede EMO ve MEMO Gen??le birlikte ortak i?ler yapmak ve kul?plerin de katk?s?n? almak istiyoruz. Biz bu ?niversitenin ve bu toplumun bireyleriz, do?al olarak bu toplumda ya?ananlara duyarl? olaca??z, s?z s?yleyece?iz. S?z? olan t?m ?niversitelileri katk? sunmaya ?a??r?yoruz? dediler.
Sinema, m?zik ve karikat?r alanlar?nda sabit sayfalar? olan derginin ilk say?s?n?n kapa?? Naz?m Hikmet?in Liman isimli ?iiriyle ??km??. ?lk say?da; ?Hekimlikte Mecburi Hizmet?, ?TTB?nin Ankara Eylemi?, ?Edip Cansever?in ?iir Anlay????, ?Muhafazakarl?k Neyin Muhafazas??, ?Kim Bu Karag?z ve Hacivat? ve ?Mezopotamya?da Bir ?ehir Diyarbak?r? gibi yaz?lar ilk g?ze ?arpanlar. Yine dergide Oktay Rifat ve Cemal S?reya?n?n ?iirlerine yer verilmi?. ?kinci say?da ?niversitede d?zenlenen ???renciye Paral? Bahar ?enlikleri?, GAZ? ??rencilerinin yaz okulunun paras?z olmas? i?in yapt?klar? eylem ?Yaz Okulu Eylemi? ba?l???yla, m?hendislik ??rencilerinin ?Yetkin M?hendisli?e Hay?r? talebi, N?kleer Santraller ?zerine EMO Y?netim Kurulu ?yesi Kemal Ulusaler ile yap?lan r?portaj, ge?ti?imiz g?nlerde kaybetti?imiz b?y?k K?rt Yazar? Mehmed Uzun?u anlatan bir yaz? var. ?kinci say?n?n ??k??? yaz d?nemine denk geldi?inden ?Haziranda ?lmek Zor? ba?l???yla Naz?m Hikmet, Ahmed Arif ve Kaz?m Koyuncu da unutulmam??. Yine bu say?da Sivas katliam? ?zerine bir yaz? yer al?yor.
Ve, ??niversiteden Asparagas Haberler k??esinde ?niversitede yap?lan etkinliklerle ilgili dergiye haber yapal?m istedik? diye anlat?yor Cemil Delatio?lu: ?Bakt?k haber diye verebilece?imiz bir ?ey yok, ??nk? ?niversitede bir ?ey yok. Biz de nas?l bir ?niversite istemimizi, ?zlemimizi asparagas haberler k??esinden duyurmaya karar verdik.? Asparagas haberlerden ba?l?klar:
M?jde! Transkript ve ??renci belgesi alan ??rencilerden art?k ?cret talep edilmiyor. Hatta ?st?ne para veriliyor.
D?nem i?inde hakl? taleplerini dile getiren ??renci ?al??malar? meyvelerini vermeye ba?lad?. Bundan sonra yaz okulu ?cretsiz.
?niversitemiz en sonunda ??renci ?enliklerinin, ad? ?st?nde, ??renciler i?in oldu?u ger?e?ini g?rd?. Bundan sonra ?enliklerin d?zenlenmesinden tamamen ??renciler sorumlu olacak. (Gaziantep/EVRENSEL)
Vural Nasuhbeyo?lu
www.evrensel.net