Ne?e Ya??n? a sald?r?lar s?r?yor

K?br?sl? ?air yazar Ne?e Ya??n, KKTC?de ?rk?? yay?n politikalar?yla tan?nan baz? yay?n organlar? taraf?ndan, kendisi hakk?nda yap?lan as?ls?z haberlere ve ileri s?r?len iddialara tepki g?sterdi.


K?br?sl? ?air yazar Ne?e Ya??n, KKTC?de ?rk?? yay?n politikalar?yla tan?nan baz? yay?n organlar? taraf?ndan, kendisi hakk?nda yap?lan as?ls?z haberlere ve ileri s?r?len iddialara tepki g?sterdi. K?br?s?taki ?rk?? fa?ist ?evrelerden kendisine kar?? yap?lan sald?r?lar?n son g?nlerde farkl? bir boyut kazand???n? ve sosyal lin?e do?ru gitmeye ba?lad???n? ifade eden Ya??n, bug?ne kadar bu sald?r?lar? dikkate almad???n? ancak ?? d?rt y?ld?r bu sald?r?lar?n boyutunun de?i?ti?ini ve ?ok a??k , kaba bir cinsel tacize d?n??t???n? belirtti. Ya??n yapt??? yaz?l? a??klamada 2002 y?l?nda ?leti?im yay?nlar?ndan ??kan ??zg?n K?zlar?n Gizli Tarihi? adl? roman?ndan se?ilerek al?nan b?l?mlerin tahrif edilerek sanki kendi biyografisiymi? gibi sunulmas?n?n, kendisine kar?? cinsel taciz unsuruna d?n??t?r?lmesinin, sistemli bir karalama ve lin? giri?imi oldu?una i?aret etti. Ya??n, bu sald?r?larla kendisinin toplum g?z?nde a?a??lamas?n?n hedeflendi?ine, psikolojisinin y?prat?lmak istendi?ine dikkat ?ekti. Bu konuyla ilgili harekete ge?ece?ini s?yleyen Ya??n ?ncelikle hukuksal bir m?cadele verece?ini, kendisi hakk?nda karalama faaliyetlerine devam eden, KKTC?de ??kan Volkan Gazetesi?nden y?kl?ce bir tazminat talep edece?ini ifade etti. Bu m?cadelesinin ?her ?eyden ?nce bir edebiyat savunmas?na, yazar?n yaratma ?zg?rl??? konusunda bir platforma d?n??mesini? diledi. Ve bu konuda, t?m duyarl? kesimlerin deste?ine ihtiyac?n?n oldu?unu kaydetti.
Bas?n-Sen?den tepki
Konuya ili?kin g?r??t???m?z K?br?s T?rk Bas?n Emek?ileri Sendikas? (BASIN-SEN) Genel Sekreteri H?seyin Yalyal? ise gazetemize ?u a??klamalarda bulundu: ?Bu olay asl?nda ?zg?r d???nceye ve d???nsel yarat?ya kar??, gerici bir ideolojinin, fa?ist bir anlay???n net bir ?ekilde sald?r?s?d?r. Volkan ?gazetesi? nin yapt??? i?, gazetecilikle alakas?z,bas?n meslek ilkeleriyle ?rt??meyen bir i?tir. ?zg?r d???nceyi ve halklar aras?nda ki karde?li?i,kad?n erkek ?zg?rl???n?, e?itli?ini hi?e sayan, kad?nlar? a?a??layan, cinsel ay?r?mc?l?k ve istismara yol a?an bir mentaliteyle, fa?ist anlay??la kendinden olmayanlar?, kabul etmedi?i d???nceleri reddetmeye, ezmeye, yok etmeye y?nelik bir giri?im olarak de?erlendiriyorum. En k?t?s?, Ne?e Ya??n??n bir d???nsel ?r?n? olan roman?n?n i?erisinden c?mb?zlanarak s?zc?kler, c?mleler al?n?p, dezenforme edilerek yay?na, dola??ma sokulmas?. Ne?e Ya??n??n hakl? davas?na sahip ??kmaya ve bu fa?ist ?evrelerin oyununu bozmaya davet etmek istiyorum.? (?stanbul/EVRENSEL)
Nihat ?lbeyo?lu
www.evrensel.net