?stiklal Mar??n? ?zelle?tirelim

Cabbar Galatasaray?l? dostumun, ??v?nmek gibi olmas?n, Kayseriliyim,? kl?sik olmu? deyi?inden yola ??karak, ??v?nmek gibi olmas?n, ben T?rkiye?nin gelece?ini, gelecekteki durumunu a??k-se?ik g?r?yorum,? diyorum.


Cabbar Galatasaray?l? dostumun, ??v?nmek gibi olmas?n, Kayseriliyim,? kl?sik olmu? deyi?inden yola ??karak, ??v?nmek gibi olmas?n, ben T?rkiye?nin gelece?ini, gelecekteki durumunu a??k-se?ik g?r?yorum,? diyorum. Onun i?in , 1923? e kadar ya?amak istiyorum, 100. y?ld?n?m?nde T.C.?nin son halini g?rmek i?in. T?rkiye?yi Pazarlama Bakan? Kemal karde?im bile benim kadar ileri g?r??l? de?il, onun i?in benim ?nerilerimi ?ok sonra yapmaya kalk???yor.
Bak?n h?l? Meclis, ?ankaya K??k?, An?tkabir, Camiler, T?rk Bayra?? ?zelle?tirilemedi. ?ok kom?nist ?lke oldu?umuz i?in (Kemal karde?imin deyimi bu) sat?lacak y???nla mal vard?, herhalde ondan s?ra gelmedi, ?nerilerime.
Camiler yava? yava? ?zelle?iyor. Altlar?na, gelir getirsin diye d?kkan falan yap?yorlar. Bitmemi? minarelere bile baz istasyonu yap?yorlar. Eee, ne de olsa, ?Az r?zg?rl? ?l?man ?sl?m ?lkesi?yiz, Suudi Arabistan gibi ciddi ?sl?mc?larda b?yle t?ccarl?klar yasakm??. T?pk? ?T?rbe ?ov?lar gibi. Orada adam?n biri t?rbe a?maya yeltenince, an?nda kellesi yengeniz oluyormu?. Bizde ?yle mi ya, neredeyse ?Gariban Afrikal?lar?, Avrupal?lar? polisin h??m?ndan korumak i?in t?rbe? a??lacak. Yak?nda kapka???lar da, bilet kalpazanlar? da, sahte faturac? m?sl?manlar da t?rbe a?arlarsa hi? ?a??rmay?n?
Neyse? Gelelim ?stikl?l Mar???na? Hepinizin bildi?i gibi, bir tak?m ?eyler zamanla demode olurlar. Bizim ?stikl?l Mar?? da demode oldu. Bak?n 5. k?tan?n ilk iki m?sras?nda ne diyor:
?Arkada?! Yurduma al?aklar? u?ratma, sak?n.
Siper et g?vdeni, dursun bu hayas?zca ak?n.?
Yaaa, b?yle diyor? ?Al?aklar? kendiliklerinden gelmiyorlar. Bizler, ?u anda ?stanbullu efemine Taliban?lar?n?n kurtar?lm?? b?lgesi olan ?ar?amba?n?n pazarc?lar? gibi ?a??r?yoruz onlar?: ?Gel vatanda? gel, sudan ucuz ikizlere takke burada. Bir takke alana, ikincisi bedava?? Ve bir yandan Yahudi T?rban??n? gariban T?rk k?zlar?-kad?nlar? takarken, ?stikl?l Mar???nda s?z? edilen ?Al?aklar? da yumuluyorlard? ?lkeye. Adamlar e?ek de?il ya, biliyorlard? baz? ?eyleri. Onun i?in, ?Gel seni Brad Pitt? le tan??t?ray?m, Jennifer lopez?le kar??la?t?ray?m,? diye kuca?a al?yorlard?. Bizimkiler de hemen tav oluyorlard?. Nerde kar??la?acaklard?, nerde tan??acaklard? Pitt?lerle.
Bir Cumhurba?kan?m?z?n, hadi ad?n? vereyim, Cevdet Sunay??n bir Disneyland Gezisi vard?, dillere d??m??t?. Ya?l?lar bilir. Adam ?ld??? i?in o komediyi anlatmak istemiyorum?
Neyse ? ?stikl?l Mar???na ge?elim?
?lk m?sras?, ?MF?ye sat?labilinir. ??yle olur ve yak???r da: ?Korkma , s?nmez bu ?afaklarda y?zen ?MF?? Nas?l, yak??mad? m?? Arkas?ndan ikinci m?sra: ?S?nmeden yurdumun ?st?nde t?ten en son ABD?? Bu da yak??t?, de?il mi?
?kinci k?tan?n son m?sras? da ??yle sat?labilinir: ?Hakk?d?r, hakk?a tapan milletimin AB ?? Cuk oturdu, di mi?
?Ben ezelden beridir h?r ya?ad?m, h?r ya?ar?m./ Hangi ??lg?n bana zincir vuracakm?? ?a?ar?m,? m?sralar? okunurken, arkalar?na kahkaha efektleri konulursu iyi olur, hava yapar.
?Kim bu cennet vatan?n u?runa olmaz ki feda?? m?sras?ndan sonra, bu cennet vatana yumulan ?lkelerin adlar? verilir: ABD, Fransa, ?ngiltere, Almanya, Hollanda, ?talya, Bel?ika, ?sve?, Norve?, ?zlanda, Finlandiya, San Marino, Malta, ?svi?re, Avusturya, Madagaskar, M?s?r, Zaire, Uganda, Nijerya, Papua Yeni Gine, Fildi?i Sahilleri, Myammar, Rusya, Bulgaristan, Yunanistan, ?spanya ve di?erleri?
Evet, Kemal karde?im ?zerinde durmal? bu ?nerimin. Bir an ?nce i?porta tezgah?na yat?rmal? ?stikl?l Mar???n?. ??nk? birka? y?l daha ge?erse, para etmeyebilir.
Ne demi?ti Mustafa Kemal: ?Ben kurtulu?u sa?layamad?m, yaln?zca ??k??? 50-60 y?l geciktirdim?? Mustafa Kemal?i de yan?ltm??, ??k?? s?reci. 80 bilmem ka? y?l ge?mi?, h?l? direniyor ?lke, ??kmemek i?in. Aman Kemal karde?im, ?The End? yaz?s? ??kmadan, ?u ?stikl?l Mar???n? da ?zelle?tir?
B?lent Habora
www.evrensel.net