S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal??-3-

S?n?r ?tesi harekat ??z?m m?? T?rkiye ger?ek bir ??z?m i?in ne yapmal??-3-

Fotoğraf: DHA

Unutmamak gerekir ki, bu t?rden bir ?d?? harekat?, bir i? bast?rma operasyonuyla birlikte y?r?t?lecektir


Dr. Haluk Gerger

S?n?r ?tesi harekat? hezeyan?, bir yan?yla, psikolojik sava? operasyonu. Ankara Ulus?taki patlamayla geli?en pek ?ok acemi k??k?rtman?n tepe noktas?. ???lg?n T?rkler? diye diye toplumu ??ld?rtman?n bir y?ntemi ve bu bak?mdan ba?ar?l? da.
Operasyonun, elbette, genel olarak K?rtlere y?nelik bir perspektif bozma amac? da var, ABD?ye ?diplomatik bask?? boyutu da.
Kampanya, ayn? zamanda, i?erdeki iktidar kavgas?n?n da bir par?as?. Se?imler, iki?li iktidar yap?s?n? temelden de?i?tirmedi, sadece ?ankaya Tepesi bir taraf?n elinden ?tekine ge?ti. ?imdi, mevzi kaybedenler, yeni bir hamle yap?yor ve h?k?meti k??eye k?st?rmaya ?al???yorlar. S?z konusu soruna farkl? bakmayan ve farkl? yakla??mlar? olmayan h?k?met de ayn? cendere i?inde ??rp?nmay? ye?liyor sonunda. Gencecik emek?i ?ocuklar?n ?l?m? ?zerinden iktidarlar y?k?p iktidarlar kurman?n hesaplar? yap?l?yor.
Bu arada, elbette, bu istikrars?zl?k ve bunal?m d?neminde, ?d?d?kl? tencereden buhar? bo?altma? i?levi de d???n?l?yor. ?ovenizmin ve militarizmin k??k?rt?lmas?, her zaman, m?flis d?zen egemenlerinin elindeki bir koz olagelmi?tir. Bug?n de bu ucuz oyun sahneleniyor.
Ne var ki, b?t?n bu s?re? i?inde, ?s?n?r ?tesi harekat??n d??sall?klar? yarat?l?yor, nesnel ve ?znel dinamikler harekete ge?iriliyor, bunlar?n kendi ?zerk yasalar? da i?lemeye ba?l?yor. Bir ba?ka ifadeyle, tuzak kuranlar kurduklar? tuza?a kendileri d???yorlar. Bu harekatla istenilen sonucun elde edilemeyece?i ger?e?i de anlam?n?, ?nemini yitiriyor.
Ayr?ca unutmamak gerekir ki, stratejik hedef ne kadar b?y?k olursa, operasyonun boyutlar? da o denli geni? olmak zorunda. T?rkiye?nin hedefinde, ayr?ca, Irak?taki ?K?rt Olu?umu?nun bulundu?u bir s?r de?il.
B?yle olunca da, ?T?rkiye, ABD?nin izni olmaks?z?n b?yle bir harekat yapamaz? y?n?ndeki ?z?nde do?ru tespit, tek ba??na yeterli olam?yor. Elbette, Amerika?ya ?ok y?nl? ba??ml? ve Sorun?un b?t?n boyutlar?nda g??s?z ve ?aresiz T?rkiye?nin kolay kolay b?ylesi bir harekata kalk??amayaca?? ortada. Ne var ki, k??k?rtman?n boyutlar? y?netici s?n?flar? da a??yor. Perspektifler bozulunca; rasyonel d???nme yetisi s?f?rlan?nca; s?n?fsal/?rg?tsel, hatta bireysel ihtiraslar ve iktidar kavgas?n?n y?k?c?l??? g?zleri k?r edince; bunal?m i?inde ak?llar tutulunca; ve hatta i?/d?? planlar?n devreye sokulmas?n?n ortam? yarat?l?nca, art?k her ?ey beklenmelidir.
Egemenler, ?zellikle de ak?l almaz bir k??k?rt?c?l?k sergileyen medya, art?k bir ?s?cak takip? operasyonunu devreden ??kartm??lard?r ??nk?, en ba?ta, kamuoyunu onunla ve sonu?lar?yla tatmin etmek imkan?n? ortadan kald?rm??lard?r. Bu durumda, kal?c? bir i?gal harekat?n?n sonu?lar? ?zerinde durmak gerekmektedir.
Yugoslavya ?rne?i bize g?steriyor
Unutmamak gerekir ki, bu t?rden bir ?d?? harekat?, ka??n?lmaz, ya da bilin?li olarak, bir i? bast?rma operasyonuyla birlikte y?r?t?lecektir. Bir ba?ka ifadeyle, i? ve d?? sava? birlikte ortaya ??kacak. Bundan elbette T?rk ve K?rt emek?ileri birlikte onulmaz zararlar g?recekler. Belki sonunda, T?rkiye i?inden asla ??kamayaca?? bir bata?a saplan?p kal?nca, K?rtlerin en az?ndan Irak?takileri, bir bi?imde, Bosna ya da Kosova t?r?nden, kendilerini ?kurtarma?n?n yolunu bulabileceklerdir ama T?rk emek?i halk? uzun vadeli bir bunal?ma kurban verilecektir.
Sistematik k??k?rtmalarla yarat?lan ?ovenizm ve lin? ortam?nda, i? bast?rman?n bir i? sava?a d?n??meyece?inin hi?bir garantisi yoktur. Halklar?n aras?na b?yle sokulan kamalar?n ne sonu?lar do?urdu?unu, Yugoslavya ?rne?i bize g?steriyor.
Zaten k?r?lgan ve her an yeni bir bunal?m beklemekte olan ekonominin ka??n?lmaz ??k???n?n b?t?n y?k?n?n de, sokaklarda intikam y?r?y??leri yapt?r?lan yoksul y???nlar?n omuzlar?na y?klenece?i herhalde tart??ma d???d?r. Politik/askeri bunal?ma bir de ekonomik y?k?nt? eklenirse, bunun rejim sorununa d?n??mesi beklenmelidir. Zaten iktidar kavgas?n?n bir boyutu da bu de?il midir?
Sadece bireyler intihar etmezler. ??ld?rm?? ve de?erleri/kurallar? yitirmi? y?netici s?n?flar?n da intihar ettikleri biliniyor. Emperyalist deste?i k?r?lganla?t?k?a korkuya kap?lan ve o ?l??de sald?rganla?an egemenler, giderek, daha b?y?k ?uvallar?n i?ine d??ebilecekleri maceralara da ko?abilirler.
Bilindi?i gibi, Ortado?u?da ortaya ??kacak b?y?k kaostan, K?yamet?le Mesih?in yery?z?ne d?nece?ine inanan Amerikal? Evanjelist k?ktendinciler medet ummaktad?rlar. ?Yarat?lmak istenen T?rk usul? k?yametten T?rkiye?de kimler yarar ummaktad?r? sorusuna yan?t i?in, ?milliyet?i-, liberal-, sosyal-?oven s?ylemli? emperyalizm i?birlik?ilerini iyi izlemek gerekmektedir.
??inde bulundu?umuz ortam?n temel ?zelli?i ?udur: T?rkiye?nin bug?n? ve gelece?inin tayininde, ?lkenin halk? bir yana, egemen ve y?netici s?n?flar?n?n rol? dahi neredeyse kalmam??t?r. ?lkenin yazg?s?, sadece, bir b?t?n olarak K?rt karar vericilerin ve ABD emperyalizminin insaf?na kalm?? durumdad?r. Nesnel ve ?znel olarak dost saflarda yer alan K?rtlerin, bilin?li bir bi?imde, T?rkiye?ye kar?? ve ABD?nin yan?na itilmesi, ya da i?levsizli?e mahkum edilmesi, giderek, emperyalizmi tek karar verici durumuna y?kseltiyor. T?rkiye?yi, aynen Yugoslavya?da yap?ld??? gibi, karanl?k tuzaklara ?ekmek isteyen emperyalizm ve onun i?erdeki ??oven s?ylemli? i?birlik?ileri, K?rt ve T?rk halk?na d??manl?k yap?yorlar.
A??kt?r ki, K?rt Sorunu?nun ??z?m?, en fazla, T?rk emek?ilerinin ya?amsal ??karlar? bak?m?ndan, gereklidir. ??eride ya da d??ar?da, mazlum K?rt karde?lerinin elini tuttu?u anda, T?rk emek?ileri, b?t?n u?ursuz hesaplar? bozmu?, k??k?rtmalar? bo?a ??kartm?? ve kendi kurtulu?unun stratejisini de olu?turmu? olacakt?r. T?rk halk?n?n kendi yazg?s?na sahip ??kmas?n?n, emperyalistlerin ve yerli i?birlik?ilerinin oyunlar?n? bozmas?n?n, kurtulu?u K?rt emek?ileriyle ortakla?a kurmas?n?n ba?ka yolu yoktur. Bu bak?mdan, somut olarak diyebiliriz ki, T?rkiye, Demokratik Toplum Partisi?ne, giderek, b?t?n K?rtlerin dostlu?una, hi? bu kadar muhta? olmam??t?. Onlar bak?m?ndan da, T?rk emek?ilerinin ve onlar?n politik temsilcilerinin g?venilir tek muhatap oldu?u bir kez daha kan?tlanmaktad?r. Bu ortamda ve taraflar?n konumlan??lar?na bak?nca, aralar?ndaki ittifak ili?kisinin zorluklar? ortadad?r ama ba?ka ?are de yoktur.
??z?m diyalo?un ?n?n?n a??lmas?ndan ge?iyor

Ayla Akat Ata (DTP Batman Milletvekili):
Meclis?teki parti grubumuzda ??kan karar? kamuoyuna a??klam??t?k. Tezkere oylamas?nda da ?Hay?r? dedik. Askeri y?ntem, operasyon asla ??z?m olmayacakt?r. 24 kez denendi, olmad?. ??z?m diyalogun ?n?n?n a??lmas?ndan ge?iyor. Ba?bakan da?dakilere seslenerek ?gelin Meclis?te siyaset yap?n? diyor.
Di?er yandan da, Meclis?te sorunu bar???? yollardan ??z?m?ne katk? yapacak ve bunu ?srarla dillendiren biz DTP?liler ise bir lin? kampanyas?na al?n?yoruz. Bu komikliktir. Meclis?teki varl???m?z, K?rt sorununun demokratik yollardan diyalog i?inde ??z?lmesine bir olanakt?r. Sorun demokratik a??l?mlarla a??lacakt?r, ba?ka bir yolu yoktur.
Halklar kar?? kar??ya getiriliyor

Vedat Y?ld?r?m (Karde? T?rk?ler):
Bu meseleler asl?nda biraz Ortado?u?nun k?s?r d?ng? i?erisinde olmas?yla ilgilidir. Halklar kar?? kar??ya getiriliyor. ?ktidar mekanizmalar?, ekonomik g??ler, b?rokrasi, sava? teknolojisi var. Halklar?n taleplerinden, insanlar?n g?nl?k ya?ay???ndaki taleplerinden uzak al?nan kararlar al?n?yor. S?n?r ?tesi operasyonun pratik bir sonucu olaca??n? sanm?yorum. K?rt sorunu ?ok problemli bir noktada. Demokratikle?me ?er?evesinde, konu?up, tart??mal?y?z. T?rkiye?de toplumsal bir empati kurulabilirse, d???nceler daha rahat dile getirilebilir.
YARIN: Senarist ?nder ?akar, DTP Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karaba?, Deri-?? Genel Ba?kan? Musa Servi,D?S?AD Ba?kan? Raif T?rk.

İLGİLİ HABERLER

22 Ekim 2018 19:53
Alper Kaya, son dönemde edebiyatta ve görsel sanatlar alanında yapılan intihal tartışmalarına 'Türkiye'de sanat nereye koşuyor?' sorusunu yöneltiyor.
22 Ekim 2018 16:36
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, sanayinin sorunları bülteninde 'sanayideki yüksek işsizlik, enflasyon ve krizin boyutları' konularına değirdi.
22 Ekim 2018 16:24
Antalya’da Çağrı Danışman’ın işkence ile öldürüldüğü iddiasıyla 22 polis hakkında açılan davada delil olabilecek CD'nin kaybolduğu iddia edildi.

Toplam Query: 34