Eme?imizin ve al?nterimizin hakk?n? istiyoruz

Merhaba; fabrikam?z Arken ?plik?te ya?ad?klar?m?z? sizinle payla?mak istedim. Yakla??k 1 y?ld?r ayn? i?yerinde ?al???yorum. Bizler burada ?ok zor ?artlar alt?nda ?al???yoruz.


Merhaba; fabrikam?z Arken ?plik?te ya?ad?klar?m?z? sizinle payla?mak istedim. Yakla??k 1 y?ld?r ayn? i?yerinde ?al???yorum. Bizler burada ?ok zor ?artlar alt?nda ?al???yoruz. Mesela sorunlardan birka??n? ele alacak olursak, fabrikam?z?n bir b?l?m?nde makineler de ?al??an arkada?lar?m?z, ilk ?nce bir makinede 4 i??i ?al???rlarken 3-2 derken ?imdi ise say?y? bir i??iye indirdiler. 4 ki?inin verdi?i ?retimi ?imdi bir ki?iden istiyorlar. Hafta sonu tatil hakk?m?z olmas?na ra?men kullanam?yoruz, art? birde 16 saatlere b?rak?l?yoruz. Yetmiyormu? gibi ?st?ne ?stl?k birde f?r?a yiyoruz. Yedi?imiz f?r?a da k?f?rl? hakaretli, ?zellikle bizim senesi olanlar?n, haklar? hi? korunmuyor.
Bizim bu i?yerinde al?n terimiz var, eme?imiz var. Bir s?r? emek sarfediyoruz. O kadar ?al???p ?abalamam?za ra?men yine de i?verene yaranam?yoruz. Fabrikan?n her b?l?m?nde senesi olanlar ??k?p gitsin diye farkl? uygulamalar yap?l?yorlar. Biz hakk?m?z? aramak istiyoruz, e?er i??iysek i?imizi yerine getiriyorsak, insanca muamele g?rmek istiyoruz. Resmi tatillerimizi bile kulland?rtm?yorlar. Ge?en 30 A?ustos?ta geleceksiniz diye ?art ko?tular, gelmek istemeyenleri i?ten ??karmakla tehdit ettiler.
Anlatacaklar?m bunlardan ibaret de?il sadece. Makineler bozuluyor, tamire gidecek oluyor onun kabahatini bile bize mal etmek i?in bir yol buluyorlar. ?zellikle benim gibi senesi dolan ya da ya?? fazla olanlar konu?am?yorlar. Sebebi var tabi ki, nedeni paras?zl?k. ?nsanlar para kazanmak i?in bunlara a??z e?mek zorunda kald?klar?na inan?yorlar, ama art?k yeter onlar?n bize ne hakaret etmeye ne de k?f?r etemeye haklar? yok. Biz boyun e?mek zorun da olmad???m?za ve inand???m?z i?in ve kendimize g?venerek ??kt???m?z bu yolda onlara sava? a?ma karar? ald?k ve kazansak ta kazanmasak ta karl? ??kaca??m?za inan?yoruz. Bunlara f?rsat vermeyece?imizi biliyoruz ve biz i??iler olarak eme?imizin ve al?n terimiz in hakk?n? istiyoruz.
Akren tekstil ???isi (?ORLU)
www.evrensel.net