Demokratik bir anayasa i?in i??iler m?dahale etmeli

Ben Kad?o?lu Kozmetik?te sendikal m?cadelen dolay? at?lan i??ilerden biriyim. 2006?n?n Haziran ay?nda sendikal ?yeliklerimiz ba?lam??t?. Bunun ?zerine 19 arkada??m?z i?ten at?lm??t?.


Ben Kad?o?lu Kozmetik?te sendikal m?cadelen dolay? at?lan i??ilerden biriyim. 2006?n?n Haziran ay?nda sendikal ?yeliklerimiz ba?lam??t?. Bunun ?zerine 19 arkada??m?z i?ten at?lm??t?. 57 g?n s?ren bir direni?imiz olmu?tu. Bizler de bu arada gruplar halinde i?e iade davalar?m?z? a?m??t?k. 15 ay s?ren i?e iade davas?n? alt? ki?ilik ilk grup olan bizim grubumuz kazand?. ??verenin itiraz? ?zerine Yarg?tay?a giden davay? yine biz kazan?nca i?veren bizi i?e almak zorunda kald?.
??verenin bir bahane bularak bizi i? yasas?n?n 25. maddesiyle tazminats?z atmaya ?al??aca??n? tahmin ediyorduk. Bunda da yan?lmad???m?z ortaya ??kt?. d?rt arkada? tekrar i?e ba?lad?k. ??e ba?lad?k ama s?rekli psikolojik olarak ?zerimizde bir bask? olu?turulmaya ?al???l?yordu.
Belli bir zaman sonra i?veren taraf?ndan planlanan bir oyunla ilk ad?m? att?lar. ?ki i??iyi bana sald?rtarak kavga ??kmas?n? ve benim onlara kar??l?k vererek su?lu duruma d??memi, bu sayede de tazminats?z i?ten at?lmam isteniyordu. Ama ben bu oyuna gelmemek i?in elimden geleni yapt?m. Bir i??i ?nce sald?rmaya ?al??t?, kar??l?k vermeyince bir ba?ka i??i ?nce olay? ay?r?r gibi yap?p daha sonra yumruk vurmaya ?al??t?. Bu olanlara kar?? ben kar??l?k vermedim. O anda fabrikadaki m?d?r, g?venlik m?d?r?, usta ba?? bir anda ko?arak etraf?m?za topland?lar. ?nce ne oldu ne al?p veremedi?iniz var dediler ama hi?bir ?ey dinlemeden do?ru yemekhaneye ??k?n dediler. Yemekhanedeki konu?malardan beni atabilecek bir ?ey bulamay?nca bu sefer fabrikaya polis ?a??rd?lar. Fabrikada kavga etti?imize ve bulundu?umuz yerde i??ilerin huzurunu ka??rd???m?za dair i?verenimiz hepimizden ?ikayet?iymi?. Karakola gitti?imizde ben hem o i??ilerden hem de i?verenimden ?ikayet?i oldum. Karakoldan ??kt?ktan sonra i?yerine d?nd?m bana ?? g?n ?cretli olarak izne ayr?ld???m? ve y?netim kurulunun olay? ara?t?rarak karar verece?i s?ylediler.
Ben ve olaya ilk kar??an ki?i i?ten ??kar?lm??t?k, bana yumruk sallayan ki?iyse i?ten ??kar?lmam??t?. Bana ilk sald?ran ki?inin bana sald?rmadan ?nce s?rekli m?d?r?n odas?na girip ??karken bizim sendika ?yesi arkada?lar?m?z onu g?rd?klerini s?yl?yorlard?. Olay?n planl? oldu?u ve o i??ininse anla?mal? olarak ??kar?ld??? belli. Ama tabii ki hakk?m? arayaca??m ve dava a?aca??m.
Daha ?nceden buna benzer olaylar? Evrensel?den okuyordum. ??verenler mahkemenin i?e iade kararlar?n? yine i? yasas?ndaki i?verenlerin lehine olan yasalardan yararlanarak uydurma gerek?elerle i??ilerin i?ine son veriyorlar. Bir hayli zamandan beri yeni ??kacak bir anayasadan bahsediliyor. Ya?ad???m?z bu sistemde var olan b?t?n yasalar? ??karanlar ve Meclis?te kabul eden milletvekillerinin ?o?u patronlardan olu?tu?una g?re yeni ??karacaklar? anayasan?n da yine patronlar?n lehine olaca??n? d???n?yorum.
Medyadan takip etti?imiz kadar?yla yeni ??kar?lacak anayasada i??ilerin lehine hi?bir ?ey yok. Yeni ??kacak anayasan?n demokratik ve halk?? olmas? gerekiyor. Ma?dur olan bir i??i olarak yeni ??kacak anayasada i??ilerin i? g?vencesi g?vence alt?na al?nmal?. ?rg?tlenme hakk? g?vence alt?na al?nmal?, i?e iade davalar?nda mahkeme do?rudan i?e iade karar? vermelidir. Yani k?sacas? daha demokratik ve halk?? bir anayasa ??kar?lmal?d?r. Ama bunun ger?ekle?mesi i?in bu anayasaya ayd?nlar?n, bilim adamlar?n?n, sendikalar?n, ?rg?tl? ve ?rg?ts?z i??ilerin emek?i halk?n m?dahale etmesi ve b?t?n bir ?lkeyi ilgilendiren b?yle bir yasada s?z sahibi olmas? gerekir.
Deniz Boylu Kad?o?lu Kozmetik?ten at?lan i??i (Bayrampa?a/?STANBUL)
www.evrensel.net