Kas?m mitingine ?a?r?

KESK?in 3 Kas?m?da Ankara?da ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i bir T?rkiye? ?iar?yla d?zenleyece?i miting ?ncesi Malatya?da a??klamada bulunan KESK MYK ?yesi Kamuran Karaca, t?m emek?ileri artan sald?r?lar kar??s?nda Ankara mitingine kat?lmaya ?a??rd?.


KESK?in 3 Kas?m?da Ankara?da ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i bir T?rkiye? ?iar?yla d?zenleyece?i miting ?ncesi Malatya?da a??klamada bulunan KESK MYK ?yesi Kamuran Karaca, t?m emek?ileri artan sald?r?lar kar??s?nda Ankara mitingine kat?lmaya ?a??rd?.
3 Kas?m Ankara mitingi ?ncesinde Malatya E?itim Sen ?ube binas?nda KESK MYK ?yesi Kamuran Karaca, SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, E?itim Sen MYK ?yesi ?smail Sa?d?? ve Tar?m Orkam-Sen MYK ?yesi Atilla ?vey?in kat?l?m?yla bir bas?n a??klamas? yap?ld?. Bas?n a??klamas?nda konu?an KESK MYK ?yesi Kamuran Karaca, ?Kamu emek?ileri a??s?ndan b??a??n kemi?e dayand??? bir s?reci ya??yoruz. Bizlerin bu s?rece sesiz kalmas? d???n?lemez? dedi. 3 Kas?m mitinginde seslerini daha g??l? duyuracaklar?n? ifade eden Karaca, ?S?k?nt?lar kar??s?nda sesimizi y?kseltmek, b?t?eden kamuya ve kamu emek?ilerine daha fazla kaynak ayr?lmas?, SSGSS ve Kamu Personeli Rejimi Yasas? gibi antidemokratik ?al??malar?n durdurulmas?, ?a?da?, demokratik, sosyal haklar? geli?tiren bir anayasa yap?lmas? gibi taleplerimizi hayk?rmak ve d???ncelerimizi payla?mak, ortakla?mak i?in 3 Kas?m 2007?de Ankara?da ??zg?r, Demokratik ve E?itlik?i bir T?rkiye? ?iar?yla bir miting d?zenleyece?iz? dedi. Mitinge herkesin destek vermesini isteyen Karaca, ?Bu mitingde sesimize, taleplerimize tahamm?l edemeyenlere kendimizi dinletecek, bununla da kalmay?p s?recin belirleyici ?znesi olaca??z? dedi.
?Ortak hareket edilmeli?
A??klaman?n ard?ndan KESK heyeti grevde bulunan Telekom i??ilerini ziyaret etti. Telekom?un merkez binas?nda Haber-?? ?yesi i??ilerle g?r??en KESK heyeti i??ilerin bu hakl? m?cadelesinde yanlar?nda olduklar?n? ve m?cadelelerini desteklediklerini bildirdi. Burada i??ilere seslenen KESK MYK ?yesi Kamuran Karaca, emek m?cadelesinin ?n?ne ?e?itli engeller ??kar?ld???n?, kendilerinin de ?e?itli bask?lara maruz kald?klar?n? s?yledi. Emek m?cadelesinde ayr?m g?zetmeden herkesin omuz omuza, yan yana m?cadele etmesi gerekti?ini vurgulayan Karaca, ?Haber-???i ve siz i??ileri kararl? duru?unuzdan dolay? kutluyoruz. Bu m?cadelede sizlerle birlikteyiz? dedi.
KESK heyetine desteklerinden dolay? te?ekk?r eden Haber-?? Malatya Temsilcisi Halife Bozbay?r da emek?ilerin ayr?m g?zetmeden hareket etmesini m?cadelenin ba?ar?s? i?in ?nemli oldu?unu vurgulad? ve Malatya?da greve kat?l?m?n s?f?r fireyle ger?ekle?mekte oldu?unu belirtti.
Telekom i?vereninin sabotaj iddialar?yla m?cadelelerine g?lge d???rmek istedi?i belirten i??iler, ?Bu s?ylenenler grevin ertelenmesi ve halkla bizi kar?? kar??ya getirmek i?in ortaya at?lm?? yalanlard?r? dediler. Buran?n kendi evleri oldu?unu s?yleyen i??iler, ?Biz evimize zarar vermeyiz. S?rt?m?zda direklerle da? bay?r demeden kablo d??edik. ?imdi bunlar? nas?l keseriz? dediler. (Malatya/EVRENSEL)
KESK?ten Baydemir?e ziyaret

Emek ve demokrasi m?cadelesini ortak y?r?tmek ve 3 Kas?m?da Ankara?da yap?lacak olan mitinge destek verilmesi i?in il gezileri yapan KESK Merkez Y?netim Kurulu ?yeleri Diyarbak?r?a geldi. B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?i ziyaret eden KESK?e ba?l? sendika temsilcileri tek seslili?i da??tmak i?in emek ?rg?tleri olarak kendilerine d??eni yapmak istediklerini belirttiler. KESK Merkez Y?netim Kurulu ?yesi Dilek Adsan, son s?re?te ?lkenin h?zla tek sesli bir bask? mekanizmas? ile kar?? kar??ya geldi?ini belirterek ?Ayn? bask?larla kar??la?an belediye ba?kanlar? olan sizlerle kar??l?kl? olarak bar???n, karde?li?in yerle?mesi i?in emek ?rg?tleri olarak ne yapabiliriz, bu ama?la buraday?z? dedi.
Bar?? k?lt?r?n? olu?turmaya ihtiya? var
E?itim Sen Genel Sekreteri Emir Ali ?im?ek de son bir y?ld?r sistematik bir bi?imde yo?unla?an ?iddetin ?at??ma boyutuna geldi?ine vurgu yapt?. Bu s?recin demokrasi g??lerini de zorlad???n? bildiren ?im?ek, ?oven ve milliyet?i dalga olu?turulmaya ?al???ld???n? belirtti. ?im?ek ?Militer ortam i?erisinde T?rkiye?nin ekonomisinin geli?mesi, AB?ye girmesi m?mk?n de?il. Toplumun kin ve nefrete de?il, bar?? k?lt?r?n? olu?turmaya ihtiyac? var. Bu konuda yerel y?netimlerin de i?levi b?y?k. Ancak son g?nlerde sizlerin ?zerinde de bask?lar var. Belediye ba?kanlar? g?zalt?na al?n?yor, s?yledikleri tersten yaz?larak maniple ediliyor. Bu durumu k?n?yoruz. Bar??tan yana siyaseti benimsedi?inizi bildi?imiz i?in emek?iler olarak yan?n?zda oldu?umuzu bilmenizi istiyoruz? dedi.
Baydemir ise KESK?in hem emek hareketi hem de toplumsal bar??, ekonomik ve sosyal politikalar konusunda T?rkiye?nin al?n ak? hareketlerinin ba??nda geldi?ini belirtti. Toplum olarak zor ve zahmetli bir d?nemden ge?ildi?ini s?yleyen Baydemir, hi?bir yurtta??n miskal-i zerre kadar umudunu yitirmemesini dileyerek, ?Sa?duyu, ortak ak?l ve metanetle mutlaka bu zahmetli d?nem a??lacak, ayd?nl?k g?nler ortak ?abayla tesis edilecektir? dedi. Yerel y?netimler ?zerinde uygulanan bask?lara de?inen Baydemir, Sur Belediye Ba?kan? Abdullah Demirba???n, d?nyan?n bir?ok ?lkesinde uygulanan k?lt?rel hakk?n kullan?m?na y?nelik bir ?aba g?sterdi?ini ancak g?revinden al?nd???n? hat?rlatarak, 7 Kas?m?da yarg?lanaca??n? s?yledi.
Sa?duyunun d???na ??k?lmamal?
Ard?ndan gazetecilerin son geli?melerle birlikte T?rkiye?nin ne y?ne do?ru gitti?ine ili?kin sorular?n? yan?tlayan Baydemir, ?Bir ?eye ilerleme diyebilmek i?in ge?mi?te ya?ad??? d?neme d?nmemek gerek. Bunun ad? geli?im de?il, kalk?nma de?il, ??z?m de?ildir. Umuyor ve diliyorum ki ge?mi?e gitmeyiz. Akl?n, sa?duyunun, metanetin d???na ??kmak herkese zarar verir. Ayd?nl?k gelecek i?in sevgi ba?lar?m?z? tekrar harekete ge?irmeliyiz. Hepimiz kendimiz olmal?, aynaya bakmal?y?z? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net