Bush daha fazla para istiyor

Amerikan Ba?kan? George Bush?un, Irak ile Afganistan?da devam eden i?galler i?in 2008 b?t?esinden 200 milyar dolar istedi?i ??renildi.


Amerikan Ba?kan? George Bush?un, Irak ile Afganistan?da devam eden i?galler i?in 2008 b?t?esinden 200 milyar dolar istedi?i ??renildi.
Bush, 1 Ekim?de ba?layan 2008 maliye y?l?nda i?galler i?in ayr?lan b?t?eye 42.3 milyar dolar ilave edilmesini ABD Kongresi?nden resmen talep etti. ?Ter?rle m?cadele? ad? alt?nda ayr?lan para, Bush?un iste?iyle toplam 196.4 milyar dolara y?kselecek ve b?ylece i?gallerin 2001 y?l?ndan bu yana ABD?ye maliyeti 757 milyar dolar? a?acak.
Bush, Kongre?nin bu ?dene?i ?bir an evvel? ve ?ko?ul ?ne s?rmeksizin? onaylamas?n? isterken, Demokrat rakiplerinin ge?en ocaktan bu yana ?o?unlukta oldu?u Temsilciler Meclisi?nin Ba?kan? Nancy Pelosi ise Bush?un bu iste?ini ele?tirdi ve ?Bu sava??n getirdi?i fatura her ge?en g?n kabar?yor; daha fazla can, para ve itibar kaybediyoruz. Bu sava?? durdurmal?y?z? diye konu?tu.
Irak?taki ABD askerlerinin ?ekilmesini isteyen Demokratlar, Bush?u s?k??t?rmak i?in Amerikan askerlerine ayr?lan askeri b?t?eyi ge?en aylarda birka? kez zora sokmu?tu. Ancak Demokratlar?n g?ndeme getirdi?i bu y?ndeki tasar?lar, Bush taraf?ndan veto edilmi?ti.
?H?zla kabul edin?
Kongre?nin ek b?t?eyi h?zla kabul etmesini isteyen Bush, ?Kongre?de baz?lar?n?n sava?a kar?? oldu?unu ve bunlar?n itirazlar?n? g?sterme yollar? arad?klar?n? biliyorum. Ama bu insanlar, askerlerimizin ba?armak i?in nelere sahip oldu?unu iyi d???ns?n. Cephedeki askerlerimiz, Washington?daki parti kavgalar?n?n ortas?nda kalmamal?? diyerek duygu s?m?r?s? yapmay? da ihmal etmedi.
Kongre ?yelerinden, ?ABD askerlerine desteklerini g?stermelerini? isteyen Bush?un Kongre?ye yapt??? bu resmi talep, Savunma Bakan? Robert Gates?in ge?en ayki benzer y?ndeki iste?ini izliyor. Gates, ek ?denekle Amerikan askerlerini yol kenar?na yerle?tirilen bombalardan koruyacak z?rhl? ta??tlar?n maliyetinin kar??lanabilece?ini bildirmi?ti.
Bush?un talep etti?i ?denek miktar? i?inde ayr?ca, ?Meksika?da uyu?turucu ile m?cadele i?in y?r?t?lecek ortak program? i?in 500 milyon dolarl?k kaynak iste?i de bulunuyor.
Kongre?deki Demokrat Parti liderleriyse, Ba?kan Bush?a a??k ?ek vermemeye kararl?. Temsilciler Meclisi?nin Demokrat Ba?kan? Pelosi, ?Bu i? ?ncelik meselesi. Mesela Irak?ta harcanan 40 g?nl?k parayla 10 milyon ?ocu?un bir y?l boyunca sa?l?k masraf? kar??lanabilir? dedi. (DI? HABERLER)
Direni??ilerden K. Irak a??klamas?

ABD-Kuzel Irak-T?rkiye hatt?, s?n?r ?tesi gerginli?ine sahne olurken, T?rkiye ordusunun, Irak??n kuzeyine y?nelik olas? operasyonuna ili?kin Irakl? direni??ilerden a??klama geldi. Ge?en g?nlerde a??rl?kl? olarak ?slamc? direni? g??lerinin ortakl???nda kurulan ?Cihad ve Reform Cephesi?nin internet sitesindeki a??klamas?nda, T?rkiye?ye ?operasyondan ?nce t?m diplomatik ve politik yollar? denemesi? ?nerilirken, Kuzey Irak?taki durum nedeniyle de ?i?galciler, merkezi h?k?met ve Kuzey Irak y?netimi sorumlu? tutuldu.
A??klamada, ?Cihad ve Reform Cephesi, kuzeyde ya?ananlar? b?y?k bir endi?e ile takip etmektedir? diyen Irakl? direni??iler, ?u ?a?r?lar? yapt?;
  • T?rkiye h?k?metinden masum K?rt halk?na zarar verecek bir operasyon ?ncesinde t?m politik ve diplomatik yollar? denemesini istiyoruz.
  • Irak??n (toprak ve halk) b?t?nl???n? savunuyor ve aziz K?rt b?lgemizde ya?ananlardan dolay? i?galcileri, h?k?meti ve K?rt liderli?ini sorumlu tutuyoruz.
  • K?rt halk?ndan da me?ru ??z?mlere destek vermelerini istiyoruz. (DI? HABERLER)
    www.evrensel.net