NATO savunma bakanlar? toplan?yor

NATO ?yesi 26 ?lkenin savunma bakanlar?, sonbahar d?nemi gayr?resmi ola?an toplant?lar? ?er?evesinde, Hollanda?n?n Noordwijk kentinde bug?n bir araya geliyor.


NATO ?yesi 26 ?lkenin savunma bakanlar?, sonbahar d?nemi gayr?resmi ola?an toplant?lar? ?er?evesinde, Hollanda?n?n Noordwijk kentinde bug?n bir araya geliyor.
T?rkiye?nin Milli Savunma Bakan? Vecdi G?n?l taraf?ndan temsil edilece?i, resmi niteli?i olmayan toplant?lar?n ana g?ndem maddelerini ise Afganistan i?gali, Kosova ve g?ncel ko?ullara kendini uyarlama aray???ndaki ittifak?n ?d?n???m?? konular? olu?turacak.
?Ter?rizmle m?cadele? unsurunu ?daimi g?ndem maddesi? diye alg?layan ABD g?d?ml? NATO?nun bakanlar?n?n bu konuda g?r?? al??veri?inde bulunmalar? beklenirken, G?n?l??n de bu alanda T?rkiye?deki son geli?meler hakk?nda m?ttefikleri bilgilendirmesi, ikili g?r??melerde bulunmas? ?ng?r?l?yor.
Afganistan i?gali ve Kosova sorunu
Afganistan?daki Taliban rejiminin ??kmesinin ard?ndan, 2001 y?l? sonunda d?zenlenen Bonn Konferans??nda kurulan Afganistan?daki i?gal g?c? ?Uluslararas? Destek G?c?? (ISAF), 11 A?ustos 2003 tarihinden bu yana NATO taraf?ndan y?netiliyor. Merkez b?lge d?nem komutanl???n?, T?rkiye?nin 1200 askerlik varl???yla y?netti?i ISAF, 34 ?lkenin 41 bin askeriyle ?al??malar?n? s?rd?r?rken NATO yetkilileri ise ?Her ?eyin yolunda gitti?ini savunmak zor? itiraf?nda bulunuyor. ISAF??n destek, ihtiya? ve beklentisi artarak devam ederken, Hollanda ve Kanada gibi m?ttefiklerin kamuoyu bask?s? alt?ndaki h?k?metleri, b?lgedeki kuvvetlerini geri ?ekme niyetini yans?t?yor.
NATO Afganistan?? g?r???rken, Afganlar?n ise g?venlik endi?esi art?yor. ?Asya Vakf??nca yap?lan kamuoyu ara?t?rmas?na g?re Afganistan?da halk?n morali gittik?e bozuluyor.
Kosova?daki 14 bin askerlik KFOR?u da y?neten NATO, BM?nin Kosova ?zel Temsilcisi Martti Ahtisaari?nin ?neri paketinin reddedilmesi, 10 Aral?k tarihine kadar devam? ?ng?r?len bir m?zakere s?recinin ba?lat?lmas?n?n ard?ndan ya?anan ?kritik g?nleri? izliyor.
?D?n???m? meselesi
So?uk Sava???n sona ermesinden itibaren kendini yeni ko?ullara uyarlamaya ?al??an Var?ova Pakt??n?n ortadan kalkmas?yla varl?k nedenleri sorgulanan NATO, bu nedenlerle son zamanlarda ?d?n???m? meselesine y?nelmi? durumda. ?D?n???m? kavram?n? ?t?ls?m s?zc?k? olarak alg?layan ittifak, ?savunma i?erikli temel hedeflerinden uzakla?mad???, Washington Anla?mas??n?n 5. maddesinin halen ?nem ve ge?erlili?ini korudu?u? konusunda diretiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net