D?N???M

 • AB ?yesi ?lkelerin h?k?met ve devlet ba?kanlar?, ge?en per?embe ve cuma g?n? Portekiz?in ba?kenti Lizbon?da d?zenlenen AB Zirvesi?nde ?Reform Anla?mas??n? karar alt?na ald?lar.


  AB ?yesi ?lkelerin h?k?met ve devlet ba?kanlar?, ge?en per?embe ve cuma g?n? Portekiz?in ba?kenti Lizbon?da d?zenlenen AB Zirvesi?nde ?Reform Anla?mas??n? karar alt?na ald?lar. B?t?n ?lkelerin temsilcileri ?geni?letilmi? AB?nin gelece?i y?n?nde mihenk ta???ndan s?z ettiler.
  Almanya?n?n d?nem ba?kanl???nda haz?rlad??? ?Reform Anla?mas?? tasla?? ?zerine ?ok ?etin m?zakereler yap?lm??, Polonya ve ?ngiltere toplant?larda ?cepheden muhalefet? yaparlarken, di?er k???k AB ?yeleri ?m?r?n k?r?n? etseler de onay vereceklerini a??klam??lard?.
  Cuma ak?am? bas?na yap?lan a??klamalarda b?t?n ?lkelerin temsilcileri ?Ulusal ??karlar?m?z g?zetilmi?tir? diye kendi ?lkelerinin kamuoyunu yat??t?rmaya ?al??t?lar. Buna bir hayli ihtiya?lar? da var. Nitekim kararla?t?r?lan ve 13 Aral?k g?n? imzalanacak olan ?Reform Anla?mas??, 2009 AB se?imlerinden ?nce y?r?rl??e konulmak isteniyor.
  ?Reform Anla?mas?? ?z? itibariyle, 2005 y?l?nda Hollanda ve Fransa?da yap?lan halk oylamalar?nda reddedilen gerici ve sermaye yanl?s? ?Avrupa Anayasas??n?n ?zerine ?ekilmi? bir k?l?ftan ibaret. Hat?rlanaca?? gibi ?AB Anayasas?? i?in b?t?n AB ?yesi ?lkelerde milyonlarca Avro harcanarak b?y?k kampanyalar s?rd?r?lm??, anayasan?n reddedilmesinin felaket olaca?? ?zerine bin bir ?e?it senaryo haz?rlanm??t?.
  Fakat AB ?lkelerinin neredeyse hepsinde ilerici, demokrat kesimlerin s?rd?rd??? ?ok c?zi b?t?eli ayd?nlatma ?al??malar?, b?y?k tekellerin ve h?k?metlerinin milyonlarca Avro harcayarak s?rd?rd?kleri b?y?k kampanyalar? bo?a ??kararak, AB halklar?n?n ezici ?o?unlu?unun ?AB Anayasas??na kar?? birle?mesini sa?lam??t?.
  Hollanda ve Fransa?da halk oylamalar?nda ?Hay?r? ??kmas?n?n ard?ndan di?er AB ?lkelerinin ?efleri, ne halk oylamas? yapma ne de anayasa tasla??n? ulusal parlamentolara sunma cesareti g?sterebilmi?lerdi. Ya?anacak hezimetin sonu?lar?n? kestirmek m?mk?n de?ildi. Zira sermayenin AB?sinin, halk?n tepkisi kar??s?nda ?kumdan bir kale? oldu?u ortaya ??kacakt?.
  Bu nedenle ?imdi karar alt?na al?nan ?Reform Anla?mas?? hi?bir AB ?lkesinde halka sorulmadan karar alt?na al?nacak. Sadece ?rlanda?da bir halk oylamas? yap?lacak! Buna gerek?e olarak ise ?Reform Anla?mas??n?n anayasa gibi ??nemli olmad???? g?steriliyor. AB Parlamentosu?nun kararlar?na da art?k ?yasa? denilmeyecek, bunlara ?y?netmelik? denilecek. B?t?n bunlar Avrupa halklar?n?n tepkisini en a?a??ya ?ekmek ve onunla kar?? kar??ya gelmemek i?in ileri s?r?l?yor.
  Avrupa burjuvazisi 2005 yenilgisinden ders ??kararak, yeni y?ntemlerle devam etmek istiyor.
  ?te yandan ?Reform Anla?mas??na bak?ld???nda; daha ?nceki ?AB Anayasas??ndan ?ok farkl? olmad??? g?r?lmekte. ?rne?in ?Reform Anla?mas??n?n 3. maddesinde ?bar???n ve halklar?n refah?n?n te?viki? yer al?rken ileride, 27. maddede b?t?n ?AB ?yeleri, askeri savunma kabiliyetlerini istikrarl? bir ?ekilde iyile?tirmekle y?k?ml?ler? deniliyor. Kurulmas? ?ng?r?len ?Savunma Ajans?? kapsam?nda b?t?n ?ye ?lkelerin ?d?zenli, planl? ortak ?al??malar?? dayat?l?yor. Bu da Almanya, Fransa ve ?ngiltere gibi y?llard?r d?nyan?n de?i?ik b?lgelerinde ?savunma faaliyetlerini? s?rd?ren emperyalistler i?in ?nemli bir olanak daha yarat?yor. ?imdiye kadar ?savunma faaliyetlerini? kendi b?t?elerinden sa?lamak zorunda olan bu ?lkeler, art?k bu y?k? di?er AB ?yesi ?lkelerin halklar?na y?kabilecekler.
  ?Reform Anla?mas?? AB?ye ?ba?kanl?k sistemini? de getiriyor. Her ne kadar ABD?nin veya Fransa?n?n ba?kanl?k sistemi gibi olmasa da, iki bu?uk y?ll???na g?rev yapmas? ?ng?r?len AB ba?kan?, AB ?lkelerinin h?k?met ve devlet ba?kanlar?yla yak?n bir ili?ki i?inde olmak ?art?yla bir?ok yetkilerle donat?lacak. AB d?? politikas?ndan sorumlu komiser daha fazla yetkilerle donat?lacak. B?y?k ?lkelerin ?AB d??i?leri bakan?? plan?ndan, kendi aralar?ndaki ?eli?kilerden ?t?r? daha ?nce vazge?ilmi?ti. Ayr?ca ?lkelerin ba??ms?z i? ve hukuk politikalar? da, yine emperyalist ?lkelerin ??kar?na kurban ediliyor. Art?k AB Konseyi?nin kararlar? ?o?unluk yoluyla karar alt?na al?nacak ve ?lkelerin veto etme haklar? olmayacak. Bu kararlar ba?lay?c? olacak. Yani ?imdiye kadar ulusal egemenli?in simgesi olarak g?r?len ulusal parlamentolar?n yetkileri s?n?rland?r?lacak. Bu uygulaman?n da, AB?nin patronlar? olan ?? b?y?k emperyalist ?lkenin ??kar?na oldu?u ortada.
  ?Reform Anla?mas??n?n di?er ?nemli yan? ise daha fazla ekonomik ve sosyal hak gasplar?na neden olacak kararlara yol a?mas?. Uzun y?llard?r h?k?metler, ald?klar? bir?ok karar? ?AB kararlar?na uyma zorunlulu?u? veya ?AB uyum yasalar?? ile a??kl?yorlard?. Bunlar ?nemli ?l??de ger?e?i yans?tm?yordu; aksine, halkla kar?? kar??ya gelmek yerine AB?yi gerek?e g?stermek, b?t?n sermaye yanl?s? h?k?metlerin tercih etti?i bir yoldu. AB?nin patronlar? Br?ksel?de k???k AB ?yesi ?lkelere dayatt?klar? ortak yasa taslaklar?yla, kendi ?lkelerindeki halk?n tepkisini ?ekmeden birtak?m kararlar? ald?r?yorlar, sonra d?n?p ?AB?nin bu karar?n? ?lke yasalar?yla uyumlu hale getirmek zorunday?z? diyorlard?. Berlin, ?lkede y?r?rl?kte olan ekonomiyle ilgili yasalar?n y?zde 80?inin AB Parlamentosu men?ei ve AB?nin ?n?ne koymu? oldu?u hedefler do?rultusunda al?nan kararlar ve ??kan yasalar oldu?una dikkat ?ekiyor. ?rne?in Almanya?da ?kinci D?nya Sava???ndan sonra en fazla hak gasp?n? g?ndeme getiren ?Ajanda 2010 Reformlar?? (ki bunun bir benzeri bug?n Fransa?da g?ndemde), 1999 ve 2000 y?llar?nda yine Lizbon?da al?nan kararlara dayanmaktad?r.
  AB?nin, 2010 y?l?na kadar d?nyan?n ekonomik rekabet g?c? en y?ksek olan b?lgesi olma karar?, b?t?n ?lkelerde sosyal g?venlik yasalar?n?n ve temel ?al??ma yasalar?n?n reformunu dayatm??t?.
  Farkl? ?lkelerin h?k?metleri, ?Reform Anla?mas??n? en k?sa s?rede karar alt?na alacaklar?n? a??klad?lar. Bu ?kararl?l?klar?? AB kararlar?na ?ok sayg?l? olduklar?ndan de?il, i?i; halk?n tepkisi yeniden geli?meden oldubittiye getirmek istemelerinden kaynaklanmaktad?r. Ne kadar acele etseler, AB patronlar? i?in o kadar iyi olacak!
  Fransa?da ?Reform Anla?mas??na kar?? hareket ?rg?tlenmeye ba?lad?. Cuma g?n? Lizbon?da ?Portekiz Sendikalar? Birli?i?nin (CGTP) ?a?r?s? ?zerine 200 bin (!) emek?i, AB?nin i??i d??man? politikalar?n? protesto ettiler.
  G?r?ld??? kadar?yla, ?zerine ?Reform Anla?mas?? isimli yeni bir k?l?f ge?irilen ?AB Anayasas??n? bir kez daha engellemek, hatta ?ld?r?c? darbeyi vurmak m?mk?n. Bu ba?ar?l?rsa ?sadece? emek?i halk d??man?, ulusal egemenliklerin emperyalistlere pe?ke? ?ekildi?i bir anla?ma engellenmi? olmayacak; bu ayn? zamanda, AB?nin temellerine de b?y?k bir darbe vuracakt?r.
  Serdar Derventli
  www.evrensel.net