acayip insanlara benziyirsen!..

 • Ne yaz?k ki bu ?lke ne ?ektiyse etkisi olan insanlar?n yetkisi olan yerlere gelememesinden ?ekti!


  Ne yaz?k ki bu ?lke ne ?ektiyse etkisi olan insanlar?n yetkisi olan yerlere gelememesinden ?ekti! Her ne kadar zab?ta memurunu, ?Merhaba asker!? diye selamlayan bir ba?bakan?m?z olduysa da, ve her ne kadar ge?mi?inde d?n? inkar etmek i?in ?D?n d?nd?r, bug?n bug?nd?r!? diyen hem ba?bakan?m?z hem de cumhurba?kan?m?z olduysa da, bu sorun bu g?n de hala ??z?lebilmi? de?ildir. Oysa ki memleketin sorunlar? hi? de ??z?lmeyecek cinsten sorunlar de?ildir! Yeter ki do?ru yerlere do?ru insanlar? getirelim! ??te size do?ru yerlere do?ru insanlar? getirdi?imizde s?ylemesi muhtemel ilk s?zleri...
  Zekeriya Beyaz (Diyenet ??leri Ba?kanl???): Kurban Bayram??nda koyun ve b?y?kba? hayvan kesmek ?art de?ildir. ?steyen tavuk, horoz, ?rdek, kaz, g?vercin (ki taklac? olmas? sevapt?r...) kesebilir. Hatta ve hatta yeti?kin bir insan?n kolu uzunlu?unda her hangi bir bal?k bile iyice temizlendikten sonra (k?l??klar? ay?kland?ktan sonra) ayn? b?y?kl?kte par?alara ayr?larak da??t?labilir. Bakt?n?z hi? olmuyor yumurta kaynat?p fakire fukaraya da?tabilirsiniz...
  Abidin Cevrher ?zden (Banker Kastelli) (Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan? ): ?steyen istedi?i yere ve istedi?i kadar banka a?abilir. Banka a?mak Bakkal a?mak kadar kolay olmal?d?r. Yanl?z bir ?artla ki, bakkallar mal? pe?in verip paray? sonra alabilir. Ama bankada tam tersi uygulan?r, paray? pe?in al?rs?n ?deme kar??l?kl? anla?maya g?re d?zenlenir. Sonra her isteyen bankaya para yat?rabilir ama her can? isteyen istedi?i zaman bankadan para ?ekemeyebilir! Hatta hi? ?ekemeyebilir! Kald? ki bankaya sadece para yat?rmak da ?art de?ildir. A?aca??n?z gizli hesapla, sevmedi?iniz bir arkada??n?z? s?rt ?st? yat?r?p y?z ?st? b?rakabilirsiniz! Bankay? sadece para yat?r?lacak bir yer olarak d???n?rseniz yan?l?rs?n?z! Millet olarak bankaya para yat?r?p tekrar ayn? miktarda paray? bankadan ?ekememe olas?l???na kendimizi al??t?rmal?y?z. Nas?l ki deprem ku?a??nday?z ve depremle ya?amas?n? ??renece?iz, bunu da mutlaka ??renmeliyiz. Unutmayal?m ki her ?ey para de?ildir!
  Emrah (Eskinin k?????, ?imdinin b?y??? ) (M?zik Yap?mc?lar? Meslek Birli?i Ba?kan?) Bir zamanlar ?Mozart T?rkiye?ye konser vermeye gelirse elbetde ki izlemeye giderim!? demi?tim. O zamanlar k???kt?m, ne dedi?imi bilmiyordum. Oysa ?imdi b?y?d?m. O zamanlar Mozart??n ?nl? bir Ressam oldu?unu bilmiyordum. Kendisini Salvador Dali ile kar??t?rm?? olabilirim. Hemen s?ylemeliyim ki Salvador Dali T?rkiye?ye konser vermeye gelse mutlaka izlemeye giderim. Ayr?ca ?Karaip Korsanlar?? adl? sinema filmine dava a?aca??m. T?m d?nyan?n g?z? ?n?nde ?korsan yay?n?? me?rula?t?rmaya ?al???yorlar!
  B?lent Ersoy (Aileden Sorumlu Devlet Bakan?): Bir de utanmadan ?Kad?n?n fendi erke?i yendi!? diyorlar. Di?erleri berabere mi kalm?? oluyor! Ayr?ca t?p bebek uygulanmas?n?n yayg?nla?mas? da fevkeladenin fevkinde oldu. Bunca y?l ???n?p durdu?unuz ?eyi, ufac?k bir t?p bile yap?yormu?, ne haber!
  Romal? Perihan (D?? ??leri Bakan?): S?yleyecek s?z bulam?yorum. Konuya Frans?z kalmaktansa Romal? olmak daha iyi diye d???n?yorum...
  Veli Bayrak [[email protected]]
  www.evrensel.net